Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THU HOẠCH

Được đăng lên bởi vo-khanh-hung-truong-thpt-nguyen-hue
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1045 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỞ ĐẦU
Tư tưởng và quan điểm của Người về Nhà nước của dân, do dân, vì dân
vô cùng sâu sắc và là hạt nhân cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh. Nó chứa đựng
những giá trị to lớn về cả phương diện lý luận và thực tiễn đối với cách mạng
Việt Nam; là cẩm nang để sự nghiệp đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa và mở rộng quan hệ quốc tế đi tới thành công.
Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân
không những có ý nghĩa lịch sử mà còn cung cấp cho chúng ta những kinh
nghiệm quý báu để tiến hành cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng đội ngũ cán
bộ công chức thực sự là công bộc của dân, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đấu
tranh loại bỏ những thói hư, tật xấu trong bộ máy nhà nước, phát huy dân chủ xã
hội chủ nghĩa, bảo vệ có hiệu quả các quyền và lợi ích của nhân dân, đảm bảo
cho nhà nước luôn giữ được bản chất cách mạng, từng bước xây dựng Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Xây dựng Nhà nước pháp quyền là xu hướng tất yếu khách quan, nhưng
đối với chúng ta đây là nhiệm vụ hết sức mới mẻ. Trên thế giới cũng chưa có
quốc gia, dân tộc nào khẳng định đã xây dựng thành công nhà nước pháp quyền,
mà chỉ đạt được một số thành tựu nhất định. Mặt khác, không có một nhà nước
pháp quyền với tư cách là khuôn mẫu chung cho tất cả các quốc gia, dân tộc. Do
vậy, cùng với việc tiếp thu những giá trị có tính chất phổ biến về nhà nước pháp
quyền mà nhân loại đã đạt được, chúng ta cần nghiên cứu, kế thừa và vận dụng
những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật để từng bước xây
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có những đặc trưng
riêng, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế -xã hội, truyền thống văn hóa và
bản sắc dân tộc Việt Nam.
Trong ý nghĩa đó, việc thực hiện đề tài: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà
nước của dân, do dân, vì dân và vận dụng vào xây dựng Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay" có ý nghĩa lý luận và thực tiễn đối với sự
nghiệp đổi mới đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường, xây dựng nhà nước
pháp quyền và mở rộng quan hệ quốc tế ở nước ta hiện nay. Với những lý do
nói trên tôi quyết định chọn đề tài: “Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà
nước của dân, do dân, vì dân”.
Để hoàn thành đề tài này, tôi xin chân thành cảm ơn thầy Trần Huy Ái trưởng khoa Triết học Mác – Lê Nin, trường Chính trị Tỉnh Khánh Hòa đã
hướng dẫn, gợi ý cho tôi lựa chọn đề tài này, cảm ơn quý thầy cô đã trực tiếp
giảng dạy tại lớp Trung cấp Lí luận Chính trị – Hành chính tập trung K22, nhờ
sự chỉ ...
MỞ ĐẦU
tưởng quan điểm của Người về Nhà nước của dân, do dân, dân
ng sâu sắc và là hạt nhân cốt lõi củatưởng Hồ Chí Minh. Nó chứa đựng
những giá trị to lớn về cả phương diện luận thực tiễn đối với cách mạng
Việt Nam; cẩm nang để sự nghiệp đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa và mở rộng quan hệ quốc tế đi tới thành công.
Nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, dân
không những ý nghĩa lịch sử còn cung cấp cho chúng ta những kinh
nghiệm quý báu để tiến hành cải cách b máy nhà nước, xây dựng đội ngũ cán
bộ công chức thực sự công bộc của dân, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đấu
tranh loại bỏ những thói hư, tật xấu trong bộ máy nhà nước, phát huy dân chủ xã
hội chủ nghĩa, bảo vệ hiệu quả các quyền lợi ích của nhân dân, đảm bảo
cho nhà nước luôn giữ được bản chất cách mạng, từng bước xây dựng Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Xây dựng Nhà nước pháp quyền xu hướng tất yếu khách quan, nhưng
đối với chúng ta đây nhiệm vụ hết sức mới mẻ. Trên thế giới cũng chưa
quốc gia, dân tộc nào khẳng định đã xây dựng thành công nhà nước pháp quyền,
mà chỉ đạt được một số thành tựu nhất định. Mặt khác, không có một nhà nước
pháp quyền với tư cách là khuôn mẫu chung cho tất cả các quốc gia, dân tộc. Do
vậy, ng với việc tiếp thu những giá trịnh chất phổ biến vnhà nước pháp
quyền nhân loại đã đạt được, chúng ta cần nghiên cứu, kế thừa và vận dụng
những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh vnhà nước và pháp luật để từng bước xây
dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam những đặc trưng
riêng, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế -xã hội, truyền thống văn hóa
bản sắc dân tộc Việt Nam.
Trong ý nghĩa đó, việc thực hiện đề tài: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà
nước của dân, do dân, dân vận dụng vào xây dựng Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay" có ý nghĩa lý luận và thực tiễn đối với sự
nghiệp đổi mới đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường, xây dựng nhà nước
pháp quyền mở rộng quan hệ quốc tế nước ta hiện nay. Với những do
nói trên tôi quyết định chọn đ tài: Tìm hiểu tưởng Hồ Chí Minh về Nhà
nước của dân, do dân, vì dân”.
Để hoàn thành đề tài này, tôi xin chân thành cảm ơn thầy Trần Huy Ái -
trưởng khoa Triết học Mác Nin, trường Chính trị Tỉnh Khánh Hòa đã
hướng dẫn, gợi ý cho tôi lựa chọn đề tài này, cảm ơn quý thầy đã trực tiếp
giảng dạy tại lớp Trung cấp luận Chính trị Hành chính tập trung K22, nh
sự chỉ bảo tận tình và cung cấp những kiến thức cơ bản trọng tâm gợi mở nên tôi
đã hoàn thành đề tài một cách tốt nhất.
1
BÀI THU HOẠCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI THU HOẠCH - Người đăng: vo-khanh-hung-truong-thpt-nguyen-hue
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
BÀI THU HOẠCH 9 10 304