Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch

Được đăng lên bởi maichucts
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài thu hoạch
MỤC LỤC
Trang
PHẦN MỞ ĐẦU............................................................................................. 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG TRONG NGHIÊN CỨU……………………... 3
1. Vị trí, ý nghĩa của việc nghiên cứu thực tế việc vận dụng tư tưởng Hồ
Chí Minh trong xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên…..
3
2. Mục đích nghiên cứu………………………………………………... 3
3. Nhiệm vụ nghiên cứu………………………………………………...3
4. Phạm vi nghiên cứu…………………………………………………. 3
5. Phương pháp………………………………………………………… 4
THỰC TIỄN VIỆC VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG
XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ,
ĐẢNG VIÊN TẠI ĐẢNG BỘ XÃ TAM SƠN………………………... 4
I. Khái quát chung về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh………………… 4
1. Vị trí, vai trò của đạo đức cách mạng……………………………….. 4
2. Những phẩm chất đạo đức cách mạng cơ bản………………………. 7
3. Những nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng…………………… 10
II. THỰC TẾ VIỆC VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
TRONG XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ,
ĐẢNG VIÊN TẠI ĐẢNG BỘ XÃ TAM SƠN GIAI ĐOẠN (2010 - 2015).
1. Giới thiệu chung về Đảng bộ xã Tam Sơn…………………………...11
2. Thực tế việc vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 –
2015…………………………………………………………………………. 12
3. Những kinh nghiệm rút ra qua quá trình vận dụng………………….. 16
III. HỆ THỐNG CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH VIỆC VẬN DỤNG TƯ
TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH
MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG BỘ XÃ
TAM SƠN GIAI ĐOẠN 2015 – 2020
……………………………………………..
17
1. Giải pháp nâng cao tổ chức cơ sở Đảng……………………………...17
2. Nhận thức của người nghiên cứu về các giải pháp trên………………17
KẾT LUẬN……………………………………………………………..18

1
GVHD: Trần Ngọc Nhiều

HVTH: Lê Thị Kim Thu

Bài thu hoạch
PHẦN MỞ ĐẦU
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi
trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, đạo đức xét một cách tổng quát, là
những tiêu chuẩn, nguyên tắc được xã hội thừa nhận, qui định hành vi, quan hệ
của con người đối với nhau và đối với xã hội. Theo đó, người cán bộ, đảng viên
có đạo đức là thể hiện lương tâm và trách nhiệm của mình vì lợi ích chung và lợi
ích của người khác, ý thức rõ về cái cần phải làm và mong muốn được làm vì
những lợi ích đó.
Ngay từ khi thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề phải làm sao cho tất cả cán bộ, công chức từ Chính
phủ đến làng xã đều là công bộc của nhân dân, đều phải tận tuỵ phục vụ nhân
dân. Người luôn nhấn mạnh và khẳng định, đạo đức là cái gốc của người cách
mạng, của...
Bài thu hoạch
MỤC LỤC Trang
PHẦN MỞ ĐẦU............................................................................................. 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG TRONG NGHIÊN CỨU……………………...3
1. Vị trí, ý nghĩa của việc nghiên cứu thực tế việc vận dụng tư tưởng Hồ
Chí Minh trong xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên…..
3
2. Mục đích nghiên cứu………………………………………………... 3
3. Nhiệm vụ nghiên cứu………………………………………………...3
4. Phạm vi nghiên cứu…………………………………………………. 3
5. Phương pháp………………………………………………………… 4
THỰC TIỄN VIỆC VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG
XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ,
ĐẢNG VIÊN TẠI ĐẢNG BỘ XÃ TAM SƠN………………………...4
I. Khái quát chung về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh………………… 4
1. Vị trí, vai trò của đạo đức cách mạng……………………………….. 4
2. Những phẩm chất đạo đức cách mạng cơ bản………………………. 7
3. Những nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng…………………… 10
II. THỰC TẾ VIỆC VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
TRONG XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ,
ĐẢNG VIÊN TẠI ĐẢNG BỘ XÃ TAM SƠN GIAI ĐOẠN (2010 - 2015).
1. Giới thiệu chung về Đảng bộ xã Tam Sơn…………………………...11
2. Thực tế việc vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 –
2015…………………………………………………………………………. 12
3. Những kinh nghiệm rút ra qua quá trình vận dụng…………………..16
III. HỆ THỐNG CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH VIỆC VẬN DỤNG TƯ
TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH
MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG BỘ XÃ
TAM SƠN GIAI ĐOẠN 2015 – 2020
…………………………………………….. 17
1. Giải pháp nâng cao tổ chức cơ sở Đảng……………………………...17
2. Nhận thức của người nghiên cứu về các giải pháp trên………………17
KẾT LUẬN……………………………………………………………..18
GVHD: Trần Ngọc Nhiều HVTH: Lê Thị Kim Thu
1
Bài thu hoạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch - Người đăng: maichucts
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bài thu hoạch 9 10 840