Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch an ninh quốc phòng

Được đăng lên bởi Chi Chi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 8736 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Phòng Giáo dục – Đào tạo Quận 3
Trường Tiểu học Nguyễn Thi
Giáo viên : LÂM HUỲNH KIM CHI


BÀI THU HOẠCH AN NINH QUỐC PHÒNG
Năm 2015 – 2016
Câu hỏi: Qua đợt học tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh trên
cương vị và chức trách được phân công. Anh ( chị) hãy trình bày vấn đề mà
mình tâm đắc.
Trả lời :

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh
luôn gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, đó là quy luật
tồn tại và phát triển của dân tộc ta suốt mấy nghìn năm lịch sử. Trên cơ sở nắm
vững quan điểm, đường lối của Đảng và chủ trương của Nhà nước; trong những
năm qua, các tỉnh, thành phía Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện và
đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an
ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Những kết quả đó thể hiện rõ nét thông qua
các hoạt động như: Tăng cường tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, ý
thức trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền quốc gia; Quân đội tham gia lao động
sản xuất phát triển kinh tế và giúp dân xoá đói, giảm nghèo ở các xã địa bàn
đặc biệt khó khăn; Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc trong
“xây dựng thế trận lòng dân”; Gắn kết chặt chẽ phát triển biên giới, biển, đảo
với công tác quốc phòng - an ninh; Sử dụng sức mạnh của cả hệ thống chính trị,

của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng để chủ động phòng, chống “diễn biến
hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…
Hiện nay, biển và đại dương đang có vị trí hết sức quan trọng trong đời
sống kinh tế, chính trị của thế giới, nó được xem như là “không gian sinh tồn” của
nhân loại trong tương lai. Do vậy, tiến ra biển để khai thác và làm chủ biển là một
xu thế tất yếu, đã trở thành chiến lược vươn lên của nhiều quốc gia.
Đứng trước hành động vi phạm chủ quyền biên giới lãnh thổ vi phạm Luật
pháp Quốc tế, UNCLOS, DOC và đe dọa đến hòa bình, ổn định, an ninh và an
toàn hàng hải ở Biển Đông của Trung Quốc, Đảng, Nhà nước và nhân ta đã thể
hiện quyết tâm giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng
liêng của Tổ quốc. Thực hiện quyết tâm đó, Đảng ta đưa ra chủ trương, biện pháp
đấu tranh là:
- Cần phải ứng phó một cách kiên quyết, bền bỉ, linh hoạt, tuân thủ luật pháp
quốc tế, nhằm giữ được chủ quyền của ta, môi trường hòa bình, ổn định để phát
triển đất nước vừa duy trì được cục diện quan hệ với Trung Quốc.
- Cần tiếp tục chủ động, kiên trì đẩy mạnh đồng bộ đấu tranh trên thực địa,
đấu tranh ngoại giao, công tác thông tin tuyên truyền và đấu tranh dư l...
Phòng Giáo dục – Đào tạo Quận 3
Trường Tiểu học Nguyễn Thi
Giáo viên : LÂM HUỲNH KIM CHI

BÀI THU HOẠCH AN NINH QUỐC PHÒNG
Năm 2015 – 2016
Câu hỏi: Qua đợt học tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh trên
cương vị chức trách được phân công. Anh ( chị) hãy trình bày vấn đề
mình tâm đắc.
Trả lời :
Kết hợp phát triển kinh tế - hội với tăng cường quốc phòng - an ninh
luôn gắn liền với quá trình dựng nước giữ nước của dân tộc, đó quy luật
tồn tại và phát triển của dân tộc ta suốt mấy nghìn năm lịch sử. Trên cơ sở nắm
vững quan điểm, đường lối của Đảng và chủ trương của Nhà nước; trong những
năm qua, các tỉnh, thành phía Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện
đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an
ninh với phát triển kinh tế -hội. Những kết quả đó thể hiện rõ nét thông qua
các hoạt động như: Tăng cường tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, ý
thức trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền quốc gia; Quân đội tham gia lao động
sản xuất phát triển kinh tế giúp dân xoá đói, giảm nghèo các địa bàn
đặc biệt khó khăn; Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc trong
“xây dựng thế trận lòng dân”; Gắn kết chặt chẽ phát triển biên giới, biển, đảo
với công tác quốc phòng - an ninh; Sử dụng sức mạnh của cả hệ thống chính trị,
Bài thu hoạch an ninh quốc phòng - Trang 2
Bài thu hoạch an ninh quốc phòng - Người đăng: Chi Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài thu hoạch an ninh quốc phòng 9 10 407