Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch chính trị hè

Được đăng lên bởi Trần Quốc
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1233 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Gần ba mươi năm qua, nhất là 10 năm gần đây, nhận thức về Đảng và công tác xây dựng
Đảng có nhiều đổi mới.
Một là, nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn bản chất của Đảng.
Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng
ta khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại
biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt
Nam. Đến Đại hội X và XI, Đảng ta khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên
phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của
dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động
và của dân tộc”. Khẳng định như vậy thể hiện bước tiến về nhận thức lý luận của Đảng ta
về bản chất của Đảng.
Hai là, nhận thức đầy đủ hơn nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (năm 1991) đã khẳng định nền tảng tư tưởng của
Đảng là lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng. Đến Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng khẳng định rõ hơn, đầy đủ hơn: “Tư tưởng Hồ Chí
Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách
mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin
vào điều kiện cụ thể của nước ta”(1). Đây là bước phát triển quan trọng trong nhận thức
và tư duy lý luận của Đảng ta.
Trong gần 30 năm qua, đã có bước tiến trong nhận thức về làm rõ những luận điểm nào
của C. Mác, Ph. Ăng-ghen và V.I. Lê-nin trước kia đã đúng, bây giờ và về sau vẫn đúng;
những luận điểm nào trước kia đúng, nhưng điều kiện lịch sử hiện nay đã thay đổi, không
còn phù hợp, cần phải bổ sung, phát triển hoặc thay đổi; những luận điểm nào ngay khi
sinh thời, các ông đã phát hiện thấy không đầy đủ hoặc thừa nhận là sai và đã sửa đổi,
nhưng chúng ta không thấy hết; những luận điểm nào của các ông mà chúng ta đã hiểu
không đầy đủ, hoặc hiểu sai do nghiên cứu không thấu đáo hoặc hiểu theo cách hiểu
không đúng của người khác, đảng khác. Từ đó, Đảng ta đã xác định phải vận dụng và
phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ động nghiên cứu,
tiếp thu có chọn lọc các lý thuyết phát triển, các trào lưu lý luận và các thành tựu khoa
học xã hội của thế giới.
Ba là, nhận thức rõ hơn vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Đảng.
Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là bộ phận của hệ thống chính trị. Đảng phải
gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giá...
 !"#$%
 &'()
Một là, nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn bản chất của Đảng.
*+,-,./0123,-,./024 
5678 9-: 1;<-=>/?>!,
.@AB?>!$/-?$-1;
<)3,-442 5678C 9-: 1;<-=
>/?>!DE-=>/?$/-?
$-1;<F,.@AB?>!$/-
?$-G)H67.;(3I? 
 ? )
Hai là, nhận thức đầy đủ hơn nền tảng tư tưởng của Đảng.
,-,./0122JKKLM567 N?
 ?OP"QR=QNSD9BP )3,-
,./042 567@T?8C*NSD9B
P-;0./$;::UV ?"
,1;<53 ?:%$W>"@.:",/?OP"QR=Q
/5;W.?(GJL)(>"@.@X@/
$I? )
*@/YM&(3@/@TV./
?9)P"Z)[Q\1)2)R=Q@(5M]E:^]F
V./@(5]5;7:_;M'5!
`>aA>> ':>"@./b'FV./5
:E"!M>";5!?/b+:M:_'
]5!3FV./?"!]M.
5!?/b.:$/=5!"//b.\/".
5!]?E5" 5")*+& M#"7> $W
>"@.:",/?OP"QR=QNSD9BP?-=
3>&XX"I3>"@."@/I"%5/
X#M-?3()
Ba là, nhận thức rõ hơn vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Đảng.
 M,/;0B@7DE->?;0B@7) > 
U&3($>WW$7:%":"?$7
@";@($V37?cF!@X>"
??$$%/$.#$% )9"'? 
 = 9-: 1;</,-@/5!5'S3>">>">)
Bốn là, nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn vị trí công tác xây dựng Đảng.
dY'( !567#$% ;W\0
:%;>:0`@//-:%;>",)9O#$%(
Bài thu hoạch chính trị hè - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch chính trị hè - Người đăng: Trần Quốc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bài thu hoạch chính trị hè 9 10 172