Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch chính trị hè 2015

Được đăng lên bởi huadongvl
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 36817 lần   |   Lượt tải: 119 lần
BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2015
Họ và tên: Hứa Văn Đồng.
Ngày, tháng, năm sinh: 16/11/1981.
Chức vụ: Giáo Viên.
Đơn vị công tác: Trường TH Trấn Ninh, Văn Quan, Lạng Sơn.
Điểm

Lời nhận xét của Ban giám khảo

CÂU HỎI:
Câu 1: Đồng chí hãy cho biết chủ đề và phương châm chỉ đạo của Đại hội XII là gì?
Đánh giá khái quát tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội XI về giáo dục đào tạo, nêu
phương hướng nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo trong thời gian
tới?
Câu 2: Để thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong
sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay. Bản thân đồng chí cần phải làm gì?
BÀI LÀM
Câu 1:
* Chủ đề chỉ đạo của đại hội XII là:
- Sự cần thiết và yêu cầu đối với chủ đề Đại hội:
+ Trung ương đã thảo luận và thống nhất cần thiết phải có chủ đề Đại hội. Đó là
tư tưởng chỉ đạo, thể hiện mục tiêu cơ bản nhất và nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt
trong nhiệm kỳ có ỹ nghĩa quy tụ sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Chủ
đề Đại hội định hướng chung cho việc xây dựng các văn kiện của Đại hội, cũng là tiêu
đề của báo cáo tại Đại hội.
+ Chủ đề Đại hội cần nêu những mục tiêu cơ bản nhất, bao quát nhất và những
định hướng chủ yếu xuyên suốt thời gian 5 năm tới; có tính khái quát cao và ngắn gọn.
- Nội dung các thành tố chủ yếu của Đại hội XII:
+ Cách tiếp cận chủ yếu trong xác định chủ đề đại hội là đi từ một thành tố quan
trọng gắn với những yêu cầu cơ bản và sát với những vấn đề bức xúc được đặt ra từ
thực tiến trong nhiệm kỳ Đại hội.
+ Trên cơ sở một số phương án về chủ đè Đại hội XII do Tiểu ban Văn kiện và
Bộ chính trị trình, kế thừa Đại hội XI và để sát hợp với những vấn đề cơ bản và yêu
cầu thực tiến bức thiết đặt ra trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Trung ương thống nhất cao
chủ đề Đại hội XII đề cập 5 thành tố với nội dung như sau:
1

Một là: Về thành tố “Sự lãnh đạo của Đảng” - Nội dung là: “Tăng cường
xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
Hai là: Về thành tố “Dân tộc, dân chủ” - Nội dung là: “Phát huy sức mạnh
toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa”.
Ba là: “Về thành tố đổi mới” - Nội dung là: “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ
công cuộc đổi mới”.
Bốn là: Về thành tố “Bảo vệ Tổ quốc” - Nội dung là: “ Bảo vệ vững chắc
Tổ quốc, giữ vững mội trường hòa bình, ổn định”.
Năm là: Về thành tố “Mục tiêu xây dựng đất nước” - Nội dung là: “ Xây
dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng
hiện đại”.
Nội ...
BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2015
Họ và tên: Hứa Văn Đồng.
Ngày, tháng, năm sinh: 16/11/1981.
Chức vụ: Giáo Viên.
Đơn vị công tác: Trường TH Trấn Ninh, Văn Quan, Lạng Sơn.
Điểm Lời nhận xét của Ban giám khảo
CÂU HỎI:
Câu 1: Đồng chí hãy cho biết chủ đề phương châm chỉ đạo của Đại hội XII gì?
Đánh giá khái quát tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội XI về giáo dục đào tạo, nêu
phương hướng nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo trong thời gian
tới?
Câu 2: Để thực hiện tốt nội dung học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong
sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay. Bản thân đồng chí cần phải làm gì?
BÀI LÀM
Câu 1:
* Chủ đề chỉ đạo của đại hội XII là:
- Sự cần thiết và yêu cầu đối với chủ đề Đại hội:
+ Trung ương đã thảo luận và thống nhất cần thiết phải có chủ đề Đại hội. Đó
tưởng chỉ đạo, thể hiện mục tiêu bản nhất nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt
trong nhiệm kỳ nghĩa quy tụ sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Chủ
đề Đại hội định hướng chung cho việc xây dựng các văn kiện của Đại hội, cũng là tiêu
đề của báo cáo tại Đại hội.
+ Chủ đề Đại hội cần nêu những mục tiêu bản nhất, bao quát nhất những
định hướng chủ yếu xuyên suốt thời gian 5 năm tới; có tính khái quát cao và ngắn gọn.
- Nội dung các thành tố chủ yếu của Đại hội XII:
+ Cách tiếp cận chủ yếu trong xác định chủ đề đại hội là đi từ một thành tố quan
trọng gắn với những yêu cầu bản sát với những vấn đề bức xúc được đặt ra từ
thực tiến trong nhiệm kỳ Đại hội.
+ Trên sở một số phương án về chủ đè Đại hội XII do Tiểu ban Văn kiện
Bộ chính trị trình, kế thừa Đại hội XI để sát hợp với những vấn đề bản yêu
cầu thực tiến bức thiết đặt ra trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Trung ương thống nhất cao
chủ đề Đại hội XII đề cập 5 thành tố với nội dung như sau:
1
Bài thu hoạch chính trị hè 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch chính trị hè 2015 - Người đăng: huadongvl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài thu hoạch chính trị hè 2015 9 10 816