Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch chính trị

Được đăng lên bởi Chi Chi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1854 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Trường: Tiểu học Nguyễn Thi
Tên:
Lương Kim Đạt
Chức vụ:
Giáo viên

BÀI THU HOẠCH
CÂU HỎI:
1) Anh Chị nêu vấn đề mình tâm đắc về dự thảo báo cáo chính trị trình” Đại Hội
12” của Đảng.
2) Qua đợt học tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh trên cương vị và
chức trách được phân công. Anh chị hãy trình bày vấn đề mà mình tâm đắc.
Bài làm
1) Anh Chị nêu vấn đề mình tâm đắc về dự thảo báo cáo chính trị trình” Đại Hội
12” của Đảng.
Trong dự thảo báo cáo chính trị trình” Đại Hội 12” của Đảng. Tôi tâm đắc nhất
phần “ Đánh giá 5 năm thực hiện nghị quyết 11”
Những thành quả đạt được:
 Quy mô về kinh tế phát triển
 Kinh tế vĩ mô ổn định kiểm soát lạm phát
 Tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu phục hồi
 Đổi mới mô hình tăng trưởng chậm
 Chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 Chính trị xã hội ổn định
 Dân chủ XHCN đại đoàn kết toàn dân được phát huy
Những vấn đề hạn chế - khắc phục:
 Kinh tế có đổi mới nhưng chưa đồng bộ và không đạt
 Kinh tế vĩ mô có ổn định nhưng chưa vững chắc
 Nhiều hạn chế trong: giáo dục, khoa học kỹ thuật công nghệ, văn hóa xã hội
 Suy thoái về tư tưởng, đạo đức của một số cán bộ công viên chức chính trị,
đảng viên
 Dân chủ XHCN đại đoàn kết chưa nghiêm
 Xây dựng đảng chưa vững mạnh, hệ thống chính trị còn cồng kềnh
 Hội nhập quốc tế có mặt chưa chủ động
Nhìn lại 5 năm đánh giá và 30 năm thành tựu
 Chủ động sáng tạo
 Quán triệt quan điểm lấy dân là gốc
 Tôn trọng quy luật khách quan, nghiên cứu thực tiễn
 Đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu
 Xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ

2) Qua đợt học tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh trên cương vị và
chức trách được phân công. Anh chị hãy trình bày vấn đề mà mình tâm đắc.
Qua đợt học tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh trên cương vị và chức
trách được phân công. Tôi tâm đắc nhất phần “Chủ trương xử lý của Việt Nam”
đó là:
 Kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vững chắc, thềm lục địa, vùng độc
quyền kinh tế 200 hải lý của ta
 Giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định  phát triển đất nước nhanh và bền
vững hơn
 Tránh để xảy ra đụng độ, không để đổ vỡ quan hệ Việt – Trung
 Chủ động theo sát, nắm vững tình hình phối hợp tốt giữa các ban ngành
 4 tránh:
 Tránh xung đột quân sự
 Tránh đối đầu
 Tránh bị cô lập chính trị
 Tránh bị lệ thuộc chính trị với các nước ngoài
 3 không:
 Không liên minh quân sự với nước ngoài
 Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên Việt Nam
 Không cho 1 tổ chức nước ngoài lợi dụng địa bàn Việt Na...
Trường: Tiểu học Nguyễn Thi
Tên: Lương Kim Đạt
Chức vụ: Giáo viên
BÀI THU HOẠCH
CÂU HỎI:
1) Anh Chị nêu vấn đề mình tâm đắc về dự thảo báo cáo chính trị trình” Đại Hội
12” của Đảng.
2) Qua đợt học tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh trên cương vị và
chức trách được phân công. Anh chị hãy trình bày vấn đề mà mình tâm đắc.
Bài làm
1) Anh Chị nêu vấn đề mình tâm đắc về dự thảo báo cáo chính trị trình” Đại Hội
12” của Đảng.
Trong dự thảo báo cáo chính trị trình” Đại Hội 12” của Đảng. Tôi tâm đắc nhất
phần “ Đánh giá 5 năm thực hiện nghị quyết 11”
Những thành quả đạt được:
Quy mô về kinh tế phát triển
Kinh tế vĩ mô ổn định kiểm soát lạm phát
Tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu phục hồi
Đổi mới mô hình tăng trưởng chậm
Chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Chính trị xã hội ổn định
Dân chủ XHCN đại đoàn kết toàn dân được phát huy
Những vấn đề hạn chế - khắc phục:
Kinh tế có đổi mới nhưng chưa đồng bộ và không đạt
Kinh tế vĩ mô có ổn định nhưng chưa vững chắc
Nhiều hạn chế trong: giáo dục, khoa học kỹ thuật công nghệ, văn hóa xã hội
Suy thoái về tư tưởng, đạo đức của một số cán bộ công viên chức chính trị,
đảng viên
Dân chủ XHCN đại đoàn kết chưa nghiêm
Xây dựng đảng chưa vững mạnh, hệ thống chính trị còn cồng kềnh
Hội nhập quốc tế có mặt chưa chủ động
Nhìn lại 5 năm đánh giá và 30 năm thành tựu
Chủ động sáng tạo
Quán triệt quan điểm lấy dân là gốc
Tôn trọng quy luật khách quan, nghiên cứu thực tiễn
Đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu
Xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ
Bài thu hoạch chính trị - Trang 2
Bài thu hoạch chính trị - Người đăng: Chi Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài thu hoạch chính trị 9 10 583