Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch Đảng

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Hải
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 737 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Câu hỏi:
Điều lệ Đảng được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI
(năm 2011) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và
quyền hạn của đảng viên như thế nào?
Liên hệ thực tiễn bản thân đồng chí đã thể hiện sự tích cực phấn đấu, rèn
luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào?
Đảng Cộng sản Việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân
dân lao động và của toàn dân tộc Việt Nam; đã lãnh đạo dân tộc ta giành lại được
độc lập, thống nhất non sông và từng bước xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp.
Đảng lấy chủ nghĩa Mác–Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng,
kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.
Từ khi Đảng ra đời, trong mỗi giai đoạn của cách mạng Việt Nam, từ kháng chiến
chống Pháp, chống Mỹ đến thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước, Đảng luôn đưa ra
những quyết sách phù hợp chèo lái con thuyền cách mạng nước ta vượt qua phong
ba bão táp tiến lên phía trước theo con đường và mục tiêu đã định. Chủ Tịch Hồ
Chí Minh khẳng định: “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là cả pho lịch sử bằng
vàng”. Vì vậy, học tập, nghiên cứu lịch sử Đảng là trách nhiệm và quyền lợi của
mỗi chúng ta.
Để phân tích và hiểu về nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng, trước hết chúng
ta cần làm rõ Điều lệ Đảng là gì?
Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng, xác định tôn chỉ, mục
đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng;
quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các
cấp.
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội XI (năm 2011) thông qua trình
bày khái quát về Đảng và những vấn đề cơ bản nhất về xây dựng Đảng.
Trong điều lệ Đảng được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn
của đảng viên như sau:
Điều 1:
1. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên
phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn

đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và
nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính
trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động,
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết
với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong
Đảng.
2. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổ...

Điều lệ Đảng được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI
(năm 2011) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ
quyền hạn của đảng viên như thế nào?
Liên hệ th6c ti7n bản thân đ9ng ch: đã thể hiện s6 t:ch c6c ph<n đ<u, r>n
luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào?
Đảng Cộng sản Việt nam đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân
dân lao động của toàn dân tộc Việt Nam; đã lãnh đạo dân tộc ta giành lại được
độc lập, thống nhất non sông từng bước xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp.
Đảng lấy chủ nghĩa Mác–Lênin tưởng H Chí Minh làm nền tảng tư tưởng,
kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức bản.
Từ khi Đảng ra đời, trong mỗi giai đoạn của cách mạng Việt Nam, từ kháng chiến
chống Pháp, chống Mỹ đến thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước, Đảng luôn đưa ra
những quyết sách phù hợp chèo lái con thuyền cách mạng nước ta vượt qua phong
ba bão táp tiến lên phía trước theo con đường mục tiêu đã định. Chủ Tịch H
Chí Minh khẳng định: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cả pho lịch s bằng
vàng”. vậy, học tập, nghiên cứu lịch sử Đảng là trách nhiệm quyền lợi của
mỗi chúng ta.
Để phân tích hiểu về nội dung bản của Điều lệ Đảng, trước hết chúng
ta cần làm rõ 
 văn bản pháp cơ bản của Đảng, xác định tôn chỉ, mục
đích, hệ tưởng, các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cấu bộ máy của Đảng;
quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên của tổ chức đảng các
cấp.
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội XI (năm 2011) thông qua trình
bày khái quát về Đảng và những vấn đề cơ bản nhất về xây dựng Đảng.
Trong điều lệ Đảng được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ quyền hạn
của đảng viên như sau:

1. Đng viên Đảng Cng sản Việt Nam là chiến cách mng trong đi tiên
phong ca giai cấp công nhân, nhân dân lao động và n tc Vit Nam, sut đời phấn
Bài thu hoạch Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch Đảng - Người đăng: Nguyễn Văn Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài thu hoạch Đảng 9 10 101