Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch Đảng CSVN

Được đăng lên bởi Phúc Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 706 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BAØI THU HOAÏCH
CAÂU 1 : Haõy phaân tích noäi dung trong ñieàu 1, chöông 1, Ñieàu leä Ñaûng CSVN veà trí cuûa ngöôøi
ñaûng vieân “ñaûng vieân laø chieán caùch maïng trong ñoäi tieân phong cuûa giai caáp coâng
nhaân Vieät Nam, cuûa nhaân daân lao ñoäng vaø cuûa daân toäc Vieät Nam”; vaø neâu phöông
höôùng phaán ñaáu cuûa baûn thaân trong thôøi gian tôùi ñeå xöùng ñaùng vôùi vò trí ñoù ?
Ñieàu 1, chöông 1, trong Ñieàu leä Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam khaúng ñònh :Ñaûng Coäng saûn Vieät
Nam laø ñoäi tieân phong cuûa giai caáp coâng nhaân, ñoàng thôøi laø ñoäi tieân phong cuûa nhaân daân lao ñoäng vaø
cuûa daân toäc Vieät Nam; ñaïi bieåu trung thaønh lôïi ích cuøa giai caáp coâng nhaân, nhaân daân lao ñoäng vaø cuûa
daân toäc”.
Tröôùc heát, Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam laø ñoäi tieân phong cuûa giai caáp coâng nhaân Vieät Nam, neân
töøng ñaûng vieân cuûa Ñaûng phaûi laø chieán só caùch maïng tieân phong cuûa giai caáp coâng nhaân, phaán ñaáu vì
lôïi ích cuûa giai caáp. Toaøn boä söùc maïnh, naêng löïc laõnh ñaïo vaø söùc chieán ñaáu cuûa Ñaûng ñeàu ñöôïc taïo
thaønh töø töøng ngöôøi ñaûng vieân. Chuû tòch Hoà Chí Minh ñaõ daïy : “Ñeå laõnh ñaïo caùch maïng, Ñaûng phaûi
maïnh. Ñaûng maïnh laø do chi boä toát. Chi boä toát laø do caùc ñaûng vieân ñeàu toát”.
Thöù hai, Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ñoàng thôøi laø ñoäi tieân phong cuûa nhaân daân lao ñoäng vaø cuûa
daân toäc Vieät Nam. Vì vaäy, ñaûng vieân laø ngöôøi tieân tieán nhaát trong nhaân daân lao ñoäng vaø cuûa daân toäc.
Thaéng lôïi cuûa caùch maïng Vieät Nam qua caùc thôøi kyø ñeàu baét nguoàn töø vieäc Ñaûng giaûi quyeát ñuùng ñaén
moái quan heä maät thieát giöõa giai caáp vaø daân toäc, moãi ngöôøi ñaûng vieân cuûa Ñaûng luoân luoân phaán ñaáu
lôïi ích cuûa giai caáp vaø daân toäc.
Thöù ba, ñaûng laø ñaïi bieåu trung thaønh lôïi ích cuûa giai caáp coâng nhaân, nhaân daân lao ñoäng vaø caû
daân toäc, nhôø ñoù maø Ñaûng ñöôïc caû daân toäc goïi laø Ñaûng ta. Moãi ñaûng vieân ñeàu ñaët lôïi ích cuûa giai caáp
vaø daân toäc leân treân heát, tröôùc heát.
Thöù , Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam trôû thaønh Ñaûng caàm quyeàn, ñöôïc toaøn daân thöøa nhaän laø ñoäi
tieân phong laõnh ñaïo nhaân daân, neân moãi ñaûng vieân laø ngöôøi tieân phong, göông maãu tröôùc quaàn chuùng
nhaân daân.
Phöông höôùng phaán ñaáu cuûa baûn thaân trong thôøi gian tôùi ñeå xöùng ñaùng vôùi vò trí ñoù :
- Veà laäp tröôøng, töôûng chính trò : Tuyệt đối trung thành với mục đích tưởng của Đảng, chấp
hành nghiêm c đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước, phục tùng mệnh lệnh cấp
trên, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình ñoä lyù luaän chính trò, sẵn sàng vượt
mọi khó khăn thử thách để hoàn thiện bản thân.
- Liên hệ chặt chẽ, tôn trọng ý kiến đấu tranh quyền lợi chính đáng của đồng nghiệp, nhân
dân. Tích c tham gia công tác hội nơi làm việc cũng như nơi ở, tuyên truyền vận động gia
đình nhân dân thực hiện đường lối chính sách chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước,
thực hiện cộng tác phê bình tự phê bình với Đảng, giữ gìn đoàn kết trong Đảng, tích cực tham
gia sinh hoạt Đảng, làm công tác phát triển Đảng viên và đóng dảng phí đúng qui định.
- Laø moät ñaûng vieân döï ñang sinh hoaït vaø coâng taùc taïi ñôûn tröôøng hoïc toâi ñaõ ñeà ra phöông
höôùng :
+ Naêng ñoäng saùng taïo trong coâng taùc, thöôøng xuyeân ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy, öùng
duïng caùc phöông phaùp vaø phöông tieän daïy hoïc môùi trong giaûng daïy.
+ Laø moät ñaûng vieân ñoaøn vieân toâi seõ tích cöïc tham gia caùc phong traøo ñoaøn ñoäi, thöôøng
xuyeân phaùt bieåu, ñoùng goùpkieán cho ban giaùm hieäu vaø chi boä tröôøng; tham gia thaûo luaän
hoïc taäp caùc chuyeân ñeà hoïc taäp, nghò quyeát cuûa Ñaûng.
1
Bài thu hoạch Đảng CSVN - Trang 2
Bài thu hoạch Đảng CSVN - Người đăng: Phúc Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài thu hoạch Đảng CSVN 9 10 440