Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch Đảng

Được đăng lên bởi rommymarketing
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 590 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Được sinh ra và lớn lên trên quê hương Hồng Giang – lục Ngạn – Bắc giang thân yêu,
được chứng kiến sự đổi thay của quê hương đất nước, được thừa hưởng những giá trị văn
hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trong lũng tụi tràn đầy niềm tự hào và vinh dự về quê
hương đất nước mỡnh.
Được trau dồi kiến thức qua những tập lịch sử Đảng, tôi đó biết về Đảng Cộng sản Việt Nam
“là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp
công nhân, nhân dân lao động của dân tộc Việt Nam”, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết từ
thắng lợi này đến thắng lợi khác; từ cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc đến xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc vững chắc đi lên CNXH.
Là một giỏo viờn, một đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chưa được gia
nhập vào hàng ngũ của Đảng. Tôi luôn tự ý thức mỡnh phải phấn đấu thật nhiều cả về tư
tưởng, nhân cách và công tác chuyên môn. Tôi luôn không ngừng nỗ lực phấn đấu để được
đứng trong hàng ngũ của Đảng, tự xác định rừ động cơ của mỡnh là vào Đảng để được phục
vụ nhân dân, được làm trũn nhiệm vụ của người đảng viên, được đóng góp một phần nhỏ bé
công sức của mỡnh vào quỏ trỡnh phỏt triển của quờ hương hương Hồng Giang – lục Ngạn –
Bắc giang nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.
Trong quỏ trỡnh phấn đấu để trở thành Đảng viên, vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng
đắn lại được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định. đối với việc phấn đấu trở thành đảng
viên, nó sẽ là động lực lớn thúc đẩy mọi hành động, việc làm của chúng ta sau này. Để trở
thành một đảng viên mỗi chúng ta cần thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản sau:
Một là, xác định động cơ vào Đảng đúng đắn. Chúng ta vào Đảng là để hết lòng hết
sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm tròn nhiệm vụ của người Đảng viên. Phấn đấu
vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người chung chí hướng đấu tranh
xây dựng một xã hội mới tốt đẹp dân giàu, nước mạnh, công bằng dân chủ, văn minh. Đảng
chỉ kết nạp những người giác ngộ về mục đích, lý tưởng cách mạng, quyết không thu nhận
vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sáng, lệch lạc; càng không để cho
các phần tử cơ hội lọt vào Đảng. Trong điều kiện hòa bình, Đảng cầm quyền và cơ chế kinh
tế thị trường, mỗi người chúng ta nói chung, người Đảng viên nói riêng, luôn phải đối mặt
với biết bao khó khăn, thử thách và những cám dỗ của quyền lực, tiền tài. Liên hệ bản thân là

một giáo viên tôi sẵn sàng dốc lũng dốc sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhõn dõn làm trũn
nhiệm vụ “xâ...
Được sinh ra và lớn lên trên quê hương Hồng Giang – lục Ngạn – Bắc giang thân yêu,
được chứng kiến sự đổi thay của quê hương đất nước, được thừa hưởng những giá trị văn
hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trong lũng tụi tràn đầy niềm tự hào và vinh dự về quê
hương đất nước mỡnh.
Được trau dồi kiến thức qua những tập lịch sử Đảng, tôi đó biết về Đảng Cộng sản Việt Nam
“là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp
công nhân, nhân dân lao động của dân tộc Việt Nam”, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết từ
thắng lợi này đến thắng lợi khác; từ cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc đến xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc vững chắc đi lên CNXH.
Là một giỏo viờn, một đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chưa được gia
nhập vào hàng ngũ của Đảng. Tôi luôn tự ý thức mỡnh phải phấn đấu thật nhiều cả về tư
tưởng, nhân cách và công tác chuyên môn. Tôi luôn không ngừng nỗ lực phấn đấu để được
đứng trong hàng ngũ của Đảng, tự xác định rừ động cơ của mỡnh là vào Đảng để được phục
vụ nhân dân, được làm trũn nhiệm vụ của người đảng viên, được đóng góp một phần nhỏ bé
công sức của mỡnh vào quỏ trỡnh phỏt triển của quờ hương hương Hồng Giang – lục Ngạn –
Bắc giang nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.
Trong quỏ trỡnh phấn đấu để trở thành Đảng viên, vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng
đắn lại được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định. đối với việc phấn đấu trở thành đảng
viên, nó sẽ là động lực lớn thúc đẩy mọi hành động, việc làm của chúng ta sau này. Để trở
thành một đảng viên mỗi chúng ta cần thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản sau:
Một là, xác định động cơ vào Đảng đúng đắn. Chúng ta vào Đảng là để hết lòng hết
sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm tròn nhiệm vụ của người Đảng viên. Phấn đấu
vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người chung chí hướng đấu tranh
xây dựng một xã hội mới tốt đẹp dân giàu, nước mạnh, công bằng dân chủ, văn minh. Đảng
chỉ kết nạp những người giác ngộ về mục đích, lý tưởng cách mạng, quyết không thu nhận
vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sáng, lệch lạc; càng không để cho
các phần tử cơ hội lọt vào Đảng. Trong điều kiện hòa bình, Đảng cầm quyền và cơ chế kinh
tế thị trường, mỗi người chúng ta nói chung, người Đảng viên nói riêng, luôn phải đối mặt
với biết bao khó khăn, thử thách và những cám dỗ của quyền lực, tiền tài. Liên hệ bản thân là
Bài thu hoạch Đảng - Trang 2
Bài thu hoạch Đảng - Người đăng: rommymarketing
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài thu hoạch Đảng 9 10 629