Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch: Khoa Học Hành Chính

Được đăng lên bởi Minh Luật
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 5034 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Lèng Minh Luật

Bài thu hoạch: Khoa Học Hành Chính

Lớp: TCLLCT-HC A27

A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội
nhập quốc tế, nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên có ý nghĩa quan
trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục
ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ
người Việt nam mới đáp ứng yêu cầu phát triến kinh tế - xã hội.
Để việc quản lý nhà nước đối với giáo dục nói chung và quản lý hoạt
động giáo dục của chính quyền cơ sở nói riêng có hiệu quả chính quyền cơ sở
cần nắm bắt được quan điểm của Đảng và Nhà nước về giáo dục - đào tạo; nắm
bắt được nội dung quản lý hoạt động giáo dục của chính quyền cơ sở, để xây
dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở địa phương; đồng thời vận dụng
các phương thức quản lý giáo dục thật phù hợp.
Chính vì tầm quan trọng như trên, nên tôi chọn đề tài: "Nội dung quản lỷ
hoạt động giáo dục của chính quyền cơ sở” để viết bài thu hoạch.
2. Mục đích chon đề tài:
Qua nghiên cứu 17 chuyên đề môn Khoa Học Hành Chính, bản thân tôi
tâm đắc với từng chuyên đề một. Với mối chuyên đề đều trang bị cho người học
các kiến thức bổ ích khác nhau, thật sự hữu ích trong công tác. Bản thân qua
nghiên cứu chuyên đề "Quản lý hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế" tôi nhận thấy
trong hoạt động quản lý giáo dục của xã tôi bên cạnh những kết quả đạt được
còn có một số nội dung quản lý cần tăng cường thêm, đó cũng là lý do và mục
đích tôi chọn đề tài này.
3. Phạm vi nghiên cứu:
- Nội dung quản lý hoạt động giáo dục của UBND xã Khuôn Lùng, huyện
Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Nghiên cứu văn kiện: Đại hội Đảng bộ xã, Nghị Quyết HĐND xã, Kế
hoạch phát triên Giáo dục của UBND xã;
- Điều tra thực trạng;
- Tống kêt thực tiễn.

1

Lèng Minh Luật

Bài thu hoạch: Khoa Học Hành Chính

Lớp: TCLLCT-HC A27

B. PHẦN NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN.
Giáo dục - đào tạo là lĩnh vực truyền bá, cung cấp kiến thức khoa học, kỹ
thuật nhắm phát triển trí tuệ, nâng cao hiếu biết, hình thành nhân cách lối sống
vả kỳ năng lao động, thông qua đó con người có thể vận dụng trí tuệ, kỹ năng,
hiểu biết vào thực tiễn.
1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về giáo dục - đào tạo và quản lý
hoạt động giáo dục - đào tạo:
Bắt đầu từ Nghị Quyết Đại Hội IV, sau đó Đảng đã ra nghị quyết số 14NQ/TW về cải cách giáo dục. Quan điểm của Đảng về đường lối phát triển giáo
dục và đào tạo chủ yếu tập trung ở Nghị Quyết Trung ương 2 khóa VIII (Nghị
q...
Lèng Minh Luật Bài thu hoạch: Khoa Học Hành Chính
Lớp: TCLLCT-HC A27
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội
nhập quốc tế, nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên ý nghĩa quan
trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục
ngày càng vai trò nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ
người Việt nam mới đáp ứng yêu cầu phát triến kinh tế - xã hội.
Để việc quản n ớc đối với giáo dục nói chung quản lý hoạt
động giáo dục của chính quyền sở nói riêng có hiệu qu chính quyền sở
cần nắm bắt được quan điểm của Đảng Nhà nước về giáo dục - đào tạo; nắm
bắt được nội dung quản hoạt động giáo dục của chính quyền sở, để xây
dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục địa phương; đồng thời vận dụng
các phương thức quản lý giáo dục thật phù hợp.
Chính vì tầm quan trọng như trên, nên tôi chọn đề tài: "Nội dung quản lỷ
hoạt động giáo dục của chính quyền cơ sở” để viết bài thu hoạch.
2. Mục đích chon đề tài:
Qua nghiên cứu 17 chuyên đề môn Khoa Học Hành Cnh, bản thân tôi
tâm đắc với từng chuyên đề một. Với mối chuyên đề đều trang bị cho người học
các kiến thức bổ ích khác nhau, thật sự hữu ích trong công tác. Bản thân qua
nghiên cứu chuyên đề "Quảnhoạt động văn hóa, giáo dục, y tế" tôi nhận thấy
trong hoạt động quản giáo dục của tôi bên cạnh những kết qu đạt được
còn một số nội dung quản cần tăng cường thêm, đó cũng do mục
đích tôi chọn đề tài này.
3. Phạm vi nghiên cứu:
- Nội dung quản lý hoạt động giáo dục của UBND xã Khuôn Lùng, huyện
Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Nghiên cứu văn kiện: Đại hội Đảng bộ xã, Nghị Quyết HĐND xã, Kế
hoạch phát triên Giáo dục của UBND xã;
- Điều tra thực trạng;
- Tống kêt thực tiễn.
1
Bài thu hoạch: Khoa Học Hành Chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch: Khoa Học Hành Chính - Người đăng: Minh Luật
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài thu hoạch: Khoa Học Hành Chính 9 10 446