Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng lý luận chính trị

Được đăng lên bởi Phan Anh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2228 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI THU HOẠCH
LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG
Họ và tên

: Phan Văn Anh

Chức vụ

: Nhân viên Kỹ thuật

Đơn vị

: Đội TT số 21 - CP XL Thành An 96 – BĐ 11 – Bộ Quốc Phòng

Câu hỏi:
Qua học tập nghiên cứu 5 bài lý luận chính trị cơ bản nhằm giải thích cho đối tượng
kết nạp Đảng, đồng chí nhận thức được vấn đề gì là sâu sắc nhất. Liên hệ bản thân trên
cương vị công tác của mình phải rèn luyện phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên
Đảng Cộng Sản Việt Nam?
Bài làm:
Qua học tập nghiên cứu 5 bài lý luận chính trị cơ bản nhằm giải thích cho đối tượng
kết nạp Đảng, Tôi thấy bài lý luận chính trị “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh ” là sâu sắc nhất.
Qua đợt học tập vừa qua, Tôi đã được trau dồi kiến thức qua những tập lịch sử
Đảng, tôi đã biết về Đảng Cộng sản Việt Nam “là đội tiên phong của giai cấp công nhân
Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động của dân
tộc Việt Nam”, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác,
từ cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vững
chắc
đi
lên
CNXH.
Tôi vừa là một quần chúng, vừa là một đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh, chưa được gia nhập vào hàng ngũ của Đảng. Tôi luôn tự ý thức mình phải phấn
đấu thật nhiều cả về tư tưởng, nhân cách và công tác chuyên môn. Tôi luôn không ngừng
nỗ lực phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tự xác định rõ động cơ của mình
là vào Đảng để được phục vụ nhân dân, được làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên,
được đóng góp một phần nhỏ bé công sức của mình vào quá trình phát triển của công ty
và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên, vấn đề xây dựng động cơ vào
Đảng đúng đắn lại được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định.
Đảng là một tổ chức chính trị, đây là một tổ chức luôn luôn vận động và phát triển

nên rất cần những người ưu tú để cho Đảng hoạt động và phát triển bình thường để đáp
ứng nhu cầu cách mạng trong từng thời kỳ. Trong quá tình vận động và phát triển luôn
xuất hiện những phần tử thoái hóa biến chất, cần phải khai trừ ra khỏi Đảng. Việc khai trừ
và kết nạp Đảng viên mới để bổ sung cho Đảng những con người có phẩm chất năng lực
nâng cao bản lĩnh chính trị để phục vụ cho Đảng giúp Đảng ta lãnh đạo đất nước trong
thời kỳ mới hiện nay. Chính vì vậy mà trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên
của Đảng cộng sản Việt Nam thì ...
BÀI THU HOẠCH
LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG
Họ và tên : Phan Văn Anh
Chức vụ : Nhân viên Kỹ thuật
Đơn vị : Đội TT số 21 - CP XL Thành An 96 – BĐ 11 – Bộ Quốc Phòng
Câu hỏi:
Qua học tập nghiên cứu 5i lý luận chính trị bản nhằm giải thích cho đối tượng
kết nạp Đảng, đồng chí nhận thức được vấn đề sâu sắc nhất. Liên hệ bản thân trên
cương vị công tác của mình phải rèn luyện phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên
Đảng Cộng Sản Việt Nam?
Bài làm:
Qua học tập nghiên cứu 5 bài lý luận chính trị cơ bản nhằm giải thích cho đối tượng
kết nạp Đảng, Tôi thấy bài lý luận chính trị “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh ” là sâu sắc nhất.
Qua đợt học tập vừa qua, Tôi đã được trau dồi kiến thức qua những tập lịch sử
Đảng, tôi đã biết về Đảng Cộng sản Việt Nam “là đội tiên phong của giai cấp công nhân
Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động của dân
tộc Việt Nam”, Đảng đã nh đạo nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác,
từ cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc đến xây dựng bảo vệ Tổ quốc vững
chắc đi lên CNXH.
Tôi vừa một quần chúng, vừa một đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh, chưa được gia nhập o hàng ngũ của Đảng. Tôi luôn tự ý thức mình phải phấn
đấu thật nhiều cả về tưởng, nhân cách công tác chuyên môn. Tôi luôn không ngừng
nỗ lực phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tự xác định rõ động cơ của mình
vào Đảng để được phục vụ nhân dân, được làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên,
được đóng góp một phần nhỏ công sức của mình vào q trình phát triển của công ty
sự nghiệp y dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên, vấn đề xây dựng động vào
Đảng đúng đắn lại được đặt lên hàng đầu ý nghĩa quyết định.
Đảng một tổ chức chính trị, đây một tổ chức luôn luôn vận động phát triển
Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng lý luận chính trị - Trang 2
Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng lý luận chính trị - Người đăng: Phan Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng lý luận chính trị 9 10 311