Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THU HOẠCH NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

Được đăng lên bởi Phan Hong Quan
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 775 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài thu hoạch Bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

98 Votes

Câu 1: Cần làm gì và phấn
đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? Liên
hệ bản
thân đồng chí.
Ngay
từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định là đội tiên phong
chiến đấu đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động
và của dân tộc. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy
nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, có sứ mệnh lịch sử
lãnh đạo nhân dân thực hiện mục đích lý tưởng của Đảng là “Xây dựng nước Việt
Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người
bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa
cộng sản” (trích Điều lệ Đảng). Vì vậy, “đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải
là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt
Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của
Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá
nhân…”.
Tôi nhớ trong cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm, khi
được kết nạp vào Đảng, dòng đầu tiên của ngày hôm đó chị viết: “Cái cảm giác rõ
nét nhất của ngày hôm nay là: Phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên
“một người cộng sản”. Vâng, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, người đảng
viên, người cộng sản luôn luôn thực hiện đúng mục tiêu lý tưởng của Đảng, lấy
ngọn cờ của Đảng làm mục tiêu, là ngọn đuốc dẫn đường, là hi sinh vì sự nghiệp
cách mạng. Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản, tinh thần trong suốt như
pha lê, cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin
tưởng…”. Chính những ngọn lửa đó đã truyền sức mạnh để thế hệ trẻ như chúng
tôi được thắp sáng, thôi thúc nhân lên nhằm vươn tới, cống hiến nhiều hơn nữa
sức trẻ của mình cho đất nước!

Khi được học tập,
nghiên cứu về quá trình đấu tranh cách mạng và truyền thống của Đảng, tôi mong
ước một ngày trở thành đảng viên. Khát vọng đó đã cho tôi quyết tâm rèn luyện
và phấn đấu hơn, nhưng luôn tâm niệm rằng không phải vì quá câu nệ vào vấn đề
đó mà làm hoạt động của mình thiếu đi tinh thần tích cực”.
Đảng là một tổ chức tập hợp những quần chúng ưu tú và
gương mẫu nhất. Đảng luôn tiên phong trong mọi hoạt động, đặc biệt là công tác
giáo dục văn hóa tư tưởng cho quần chúng. Được sống trong môi trường như vậy
mỗi chúng ta sẽ tự hoàn thiện bản thân mình hơn. Không những vậy, chính môi
trường này sẽ tạo điều kiện cho chúng ta, những đảng viên, thanh niên trẻ được
hoạt động và cống hiến sức mình ...
Bài thu hoch Bi dưỡng nhn thc v Đng.
98 Votes
Câu 1: Cần làm gì và phấn
đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? Liên
hệ bản
thân đồng chí.
Ngay
t khi ra đi Đng Cng sn Vit Nam đã xác đnh là đi tiên phong
chiến đu đi biu trung thành li ích ca giai cp công nhân, nhân dân lao đng
và ca dân tc. Đng là mt t chc cht ch, thng nht ý chí và hành đng, ly
nguyên tc tp trung dân ch làm nguyên tc t chc cơ bn, có s mnh lch s
lãnh đo nhân dân thc hin mc đích lý tưởng ca Đng là “Xây dng nước Vit
Nam đc lp, dân ch, giàu mnh, xã hi công bng, văn minh, không còn người
bóc lt người, thc hin thành công ch nghĩa xã hi và cui cùng là ch nghĩa
cng sn” (trích Điu l Đng). Vì vy, “đng viên Đng Cng sn Vit Nam phi
là chiến sĩ cách mng trong đi tiên phong ca giai cp công nhân Vit
Nam, sut đi phn đu cho mc đích, lý tưởng ca Đng, đt li ích ca
T quc, ca giai cp công nhân và nhân dân lao đng lên trên li ích cá
nhân…”.
Tôi nh trong cun nht ký Đng Thùy Trâm, khi
được kết np vào Đng, dòng đu tiên ca ngày hôm đó ch viết: “Cái cm giác rõ
nét nht ca ngày hôm nay là: Phi phn đu đ sng xng đáng vi cái tên
“mt người cng sn”. Vâng, dù bt c trong hoàn cnh nào, người đng
viên, người cng sn luôn luôn thc hin đúng mc tiêu lý tưởng ca Đng, ly
ngn c ca Đng làm mc tiêu, là ngn đuc dn đường, là hi sinh vì s nghip
cách mng. Hãy gi vng tinh thn ca người cng sn, tinh thn trong sut như
pha lê, cng rn như kim cương và chói li muôn nghìn hào quang ca lòng tin
tưởng…”. Chính nhng ngn la đó đã truyn sc mnh đ thế h tr như chúng
tôi được thp sáng, thôi thúc nhân lên nhm vươn ti, cng hiến nhiu hơn na
sc tr ca mình cho đt nước!
BÀI THU HOẠCH NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI THU HOẠCH NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG - Người đăng: Phan Hong Quan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
BÀI THU HOẠCH NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG 9 10 363