Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch tư tưởng HCM về trung thực và trách nhiệm

Được đăng lên bởi Bé Mít
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 8202 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Họ và tên: Võ Gia Lộc
Mã sv: 15123047
Khoa: Kinh tế; Lớp DH15KE.

BÀI THU HOẠCH
CHUYÊN ĐỀ: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh
Câu hỏi: Trình bày nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về trung Thực và
trách nhiệm. Nêu vận dụng vào bản thân anh (chị)

BÀI LÀM

1- Tư tưởng Hồ Chí Minh về trung thực, trách
nhiệm
- Trung thực là thành thực với chính mình, với mọi người, với
công việc; luôn tuân thủ chuẩn mực đạo đức, chân thật trong
từng lời nói và hành động. Đó là một trong những phẩm chất
quan trọng nhất, tạo nên định hướng giá trị nhân cách chân
chính. Tính trung thực giúp con người được tin cậy. Người trung
thực không chấp nhận gian dối trong bất kỳ việc gì. Trung thực
làm nên tính cách tự trọng, thẳng thắn của cá nhân; tạo nên uy
tín, sức mạnh cho tập thể. Sống trung thực đòi hỏi phải dũng
cảm và nghiêm khắc với chính bản thân. Do đó, trung thực luôn
luôn gắn liền với trách nhiệm.
- Trung thực là phẩm chất hàng đầu của cán bộ, đảng viên làm
công tác lãnh đạo, quản lý. Những người thiếu trung thực, sớm
muộn cũng bị phát hiện làm mất lòng tin của người khác. Người
thiếu trung thực thì không thể duy trì mối quan hệ chặt chẽ, lâu
dài với những người xung quanh. “Một sự bất tín,vạn sự bất tin”.
Để củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với cán bộ,

đảng viên; của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với sự lãnh đạo
của Đảng, Nhà nước, cần đề cao tính trung thực đi đôi với trách
nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi
đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản
lý.
- Trung thực, trước hết là sự trung thực với chính mình, nghiêm
túc với chính mình, trung thực với người khác, không được “nói
mà không làm”, “hứa mà không làm”. Lời nói, lời hứa chỉ có giá
trị khi đi liền với việc làm cụ thể. “Làm” ở đây là hành động từ
việc nhỏ đến việc lớn, là hoạt động thực tiễn tổ chức thực hiện,
đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước vào cuộc sống. Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên
“Nói ít, bắt đầu bằng hành động”; “Tốt nhất là miệng nói, tay
làm, làm gương cho người khác bắt chước”. Cán bộ, đảng viên
“cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay
làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh, phải
thật thà nhúng tay vào việc”. Đối với Đảng, Hồ Chí Minh yêu cầu:
“Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ thị
của mình đã thi hành thế nào. Nếu không vậy thì những nghị
quyết và chỉ thị đó sẽ hóa ra lời nói suông mà còn hại đến lòng
tin cậy của nhân dâ...
Họ và tên: Võ Gia Lộc
Mã sv: 15123047
Khoa: Kinh tế; Lớp DH15KE.
BÀI THU HOẠCH
CHUYÊN ĐỀ: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh
Câu hỏi: Trình bày nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về trung Thực và
trách nhiệm. Nêu vận dụng vào bản thân anh (chị)
BÀI LÀM
1- tưởng Hồ Chí Minh về trung thực, trách
nhiệm
- Trung thực thành thực với chính mình, với mọi người, với
công việc; luôn tuân thủ chuẩn mực đạo đức, chân thật trong
từng lời i hành động. Đó là một trong những phẩm chất
quan trọng nhất, tạo nên định hướng giá trị nhân cách chân
chính. Tính trung thực giúp con người được tin cậy. Người trung
thực không chấp nhận gian dối trong bất kỳ vic gì. Trung thực
làm nên tính cách tự trọng, thẳng thắn của nhân; tạo nên uy
tín, sức mạnh cho tập thể. Sống trung thực đòi hỏi phải dũng
cảm nghiêm khắc với chính bản thân. Do đó, trung thực luôn
luôn gắn liền với trách nhiệm.
- Trung thực phẩm chất hàng đầu của cán bộ, đảng viên làm
công tác lãnh đạo, quản lý. Những người thiếu trung thực, sớm
muộn cũng bị phát hiện làm mất lòng tin của người khác. Người
thiếu trung thực thì không thể duy trì mối quan hệ chặt chẽ, lâu
dài với những người xung quanh. “Một sự bất tín,vạn s bất tin”.
Để củng c, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với cán bộ,
Bài thu hoạch tư tưởng HCM về trung thực và trách nhiệm - Trang 2
Bài thu hoạch tư tưởng HCM về trung thực và trách nhiệm - Người đăng: Bé Mít
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài thu hoạch tư tưởng HCM về trung thực và trách nhiệm 9 10 687