Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THUYẾT GIẢNG Tiếp biến văn hóa cho một châu Á thống nhất trong đa dạng

Được đăng lên bởi Thanh Triệu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 462 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Văn hóa là một khái niệm vô cùng ph ức tạp và vì th ế định ngh ĩa v ề
văn hóa là rất phong phú và đa dạng. Hiện nay chí ít c ũng có hàng
nghìn định nghĩa về văn hóa. Văn hóa là một thực th ể sinh động, nó
không tồn tại cô lập, bất biến mà luôn luôn có sự tương tác và chuy ển
biến. Ngày nay trong một thế giới ngày càng phẳng thì khái ni ệm Ti ếp
biến văn hóa (hay giao thoa văn hóa) ngày càng được quan tâm. Khi
các nền văn hóa tiếp xúc với nhau thì quá trình giao l ưu, tiếp bi ến v ăn
hóa là hiển nhiên, không tránh khỏi. Vấn đề đặt ra là làm th ế nào
trong xu thế chung đó, các nền văn hóa vừa học h ỏi, “tiếp biến” nh ững
yếu tố tốt đẹp của các nền văn hóa khác vừa không làm m ất đi b ản
sắc của mình. Làm được đều đó cũng đồng nghĩa tạo nên những cộng
đồng khu vực (và sau cùng là cộng đồng thế gi ới) th ống nh ất trong đa
dạng.

Khái niệm giao lưu và tiếp biến văn hóa là hiện tượng xảy ra khi những
nhóm người (cộng đồng, dân tộc) có văn hóa khác nhau giao l ưu ti ếp
xúc với nhau tạo nên sự biến đổi về văn hóa của cả hai nhóm (v ới quy
mô có thể khác nhau). Giao lưu văn hóa tạo nên s ự dung h ợp, t ổng
hợp và tích hợp văn hóa ở các cộng đồng. Ở đó có sự kết h ợp giữa các
yếu tố "nội sinh" với yếu tố "ngoại sinh" tạo nên sự phát tri ển v ăn hóa
phong phú, đa dạng và tiến bộ hơn. Giao lưu và tiếp biến văn hóa là
sự tiếp nhận văn hóa nước ngoài bởi dân tộc chủ th ể. Quá trình này
luôn đặt mỗi dân tộc phải xử lý tốt mối quan hệ biện chứng giữa y ếu
tố "nội sinh" và "ngoại sinh".
Tiếp biến văn hóa, nhìn chung diễn ra theo hai chiều h ướng trái ng ược
nhau: tự nguyện (bình thường) và cưỡng ép, bắt buộc (bất bình
thường). Nếu tiếp biến văn hóa diễn ra theo chiều hướng tự nguyện,
những thành quả tốt đẹp mà nó có thể mang lại cho c ả hai n ền v ăn
hóa là vô cùng to lớn. Trái lại, chủ thể văn hóa bị “cưỡng ép”, đồng hóa
sẽ hình thành một quá trình đồng hóa như một cơ chế tự vệ và d ĩ
nhiên quá trình chống đồng hóa ấy cũng tạo ra nh ững sản ph ẩm văn
hóa của riêng mình (điển hình như chữ Nôm của Việt Nam).
Về mặt lý thuyết không có nền văn hóa nào là cao c ấp h ơn, hoàn m ỹ
hơn nền văn hóa nào (nếu có thể so sánh thì ch ắc ch ỉ có th ể so sánh
các nên văn minh). Ví như 3 phi hành gia (m ột người Mỹ, m ột người
Trung Quốc, một người Nhật) cùng bay lên vũ trụ. Điều này cho th ấy
trình độ văn minh của họ. Nhưng khi về nhà, người M ỹ ăn ngay m ột
cái hotdog, người Trung Quốc làm ngay một miếng đậu hủ th ối, còn
người Nhật thì tất nhiên là thưởng thức món Sushi ưa thích. Tr...
V n hóa là m t khái ni m ng ph c t p th nh ngh a vă ế đị ĩ
v n hóa r t phong phú và a d ng. Hi n nay chí ít c ng hàngă đ ũ
nghìn nh ngh a v v n hóa. V n hóa là m t th c th sinh ng, đị ĩ ă ă độ
không t n t i cô l p, b t bi n luôn luôn s t ng tác chuy n ế ươ
bi n. Ngày nay trong m t th gi i ngày càng ph ng thì khái ni m Ti pế ế ế
bi n v n a (hay giao thoa v n hóa) ngày càng c quan tâm. Khiế ă ă đượ
các n n v n hóa ti p xúc v i nhau thì quá trình giao l u, ti p bi n v n ă ế ư ế ế ă
hóa hi n nhiên, không tránh kh i. V n t ra làm th o đề đặ ế
trong xu th chung ó, các n n v n hóa v a h c h i, “ti p bi n” nh ngế đ ă ế ế
y u t t t p c a các n n v n hóa khác v a không làm m t i b nế đẹ ă đ
s c c a mình. Làm c u ó c ng ng ngh a t o nên nh ng c ng đượ đề đ ũ đồ ĩ
ng khu v c (và sau cùngc ng ng th gi i) th ng nh t trong ađồ đồ ế đ
d ng.
BÀI THUYẾT GIẢNG Tiếp biến văn hóa cho một châu Á thống nhất trong đa dạng - Trang 2
BÀI THUYẾT GIẢNG Tiếp biến văn hóa cho một châu Á thống nhất trong đa dạng - Người đăng: Thanh Triệu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÀI THUYẾT GIẢNG Tiếp biến văn hóa cho một châu Á thống nhất trong đa dạng 9 10 407