Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THUYẾT GIẢNG Tư tưởng về văn minh hóa của trí thức châu Á trường hợp của Fukuzawa Yukichi

Được đăng lên bởi Thanh Triệu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 350 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trong lịch sử Nhật Bản, Fukuzawa Yukich được xem như một nhà cải
cách chính trị xã hội, nhà giáo dục tiên phong, nhà tư t ưởng tiêu bi ểu.
Tư tưởng của ông có ảnh hưởng rất lớn tới phong trào Khai sáng ở
Nhật Bản vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, tạo tiền đề cho Nhật
Bản trở thành một cường quốc trên thế giới. Người Nhật tôn vinh ông
là "Voltaire của Nhật Bản", không chỉ vì tính triệt để và t ầm mức vượt
trội trong tư tưởng của ông, mà còn vì Fukuzawa Yukichi cùng nh ững
người đồng chí của mình là những người khai sáng tinh thần quốc dân
Nhật Bản, đem lại linh hồn, động lực và sự h ậu thuẫn tinh th ần cho
công cuộc Duy Tân của chính phủ Minh Trị. Tư tưởng của Fukuzawa
không những giúp Nhật Bản tiến lên vũ đài văn minh nhân loại, mà
còn có tác dụng to lớn trong định hướng phát tri ển của đất n ước m ặt
trời mọc đến tận ngày nay.
Chuyên đề mang đến những hiểu biết nhất định về cuộc đời và sự
nghiệp Fukuzawa, đặc biệt là tư tưởng văn minh hóa của ông. Qua đó,
bước đầu cho thấy nhận thức mới mẻ của giới trí th ức châu Á v ề v ăn
minh phương Đông, cũng như yêu cầu mở cửa, đón nhận luồng văn
minh phương Tây lúc bấy giờ.
Fukuzawa Yukichi sinh ngày 10 tháng 1 năm 1935 t ại Osaka, xuất thân
trong một gia đình võ sĩ. Vốn có tư ch ất thông minh và óc phán xét
sắc sảo nên Fukuzawa rất tinh thông Hán học, vốn là kh ối ki ến th ức
khó nhằn với giới trí thức bấy giờ. Tuy vậy, ông không có chí tr ở thành
nhà Hán học, trái lại, ông sử dụng vốn hiểu biết để phê phán Hán h ọc
và lối giáo dục “hư học”, mở đường cho nguồn tư tưởng khai sáng c ủa
ông sau này.
Trong bối cảnh mở cửa đất nước, tiếp xúc với các nước ph ương Tây,
ông theo học Hà Lan học, sau đó mở trường tư thực Keio Gijuku, d ạy
về Hà Lan học và kiến thức phương Tây mà ông tiếp thu được, đây là
dịp để ông truyền đạt những ngôn ngữ mới, khoa học m ới, tư t ưởng

mới cho các môn đồ của mình. Những đóng góp to lớn của ông cho
nền giáo dục Nhật Bản thời cận đại bắt nguồn từ hoạt động giáo dục ở
ngôi trường này.
Sau này, khi nhận ra vốn hiểu biết Hà Lan là không đủ, ông đã h ọc
thêm tiếng Anh, chủ yếu là tự học. Nhờ tích cực tìm hiểu, nghiên c ứu,
Fukuzawa đã trở thành một nhà Tây học nổi tiếng, nhiệt tâm, th ường
xuyên thị sát các nước châu Âu, mở mang tầm mắt. Nh ờ đó, ông vi ết
“Tây dương sự tình”, kể lại những điều tai nghe mắt thấy, sự tiến bộ
đáng kinh ngạc của văn minh phương Tây, tác phẩm một thời gây chấn
động trong văn hóa khai hóa Nhật Bản. Hai tác ph ẩm n ổi bật c ủa
Fukuzawa còn có “Khuyến học”, “Khái l...
Trong l ch s Nh t B n, Fukuzawa Yukich c xem nh m t nhà c i đượ ư
cách chính tr xã h i, nhà giáo d c tiên phong, nhà t t ng tiêu bi u. ư ưở
T t ng c a ông nh h ng r t l n t i phong trào Khai sáng ư ưở ưở
Nh t B n vào cu i th k 19 u th k 20, t o ti n cho Nh t ế đầ ế đề
B n tr thành m t c ng qu c trên th gi i. Ng i Nh t tôn vinh ông ườ ế ườ
"Voltaire c a Nh t B n", không ch vì tính tri t t m m c v t để ư
tr i trong t t ng c a ông, mà còn Fukuzawa Yukichi cùng nh ng ư ưở
ng i ng c c a mình nh ng ng i khai sáng tinh th n qu c dânườ đ ườ
Nh t B n, em l i linh h n, ng l c s h u thu n tinh th n cho đ độ
công cu c Duy Tân c a chính ph Minh Tr . T t ng c a Fukuzawa ư ưở
không nh ng giúp Nh t B n ti n lên v ài v n minh nhân lo i, ế ũ đ ă
còn có tác d ng to l n trong nh h ng phát tri n c a t n c m t đị ướ đấ ướ
tr i m c n t n ngày nay. đế
Chuyên mang n nh ng hi u bi t nh t nh v cu c i sđề đế ế đị đờ
nghi p Fukuzawa, c bi t là t t ng v n minh hóa c a ông. Qua ó, đặ ư ưở ă đ
b c u cho th y nh n th c m i m c a gi i trí th c châu Á v v nướ đầ ă
minh ph ng ông, c ng nh yêu c u m c a, ón nh n lu ng v nươ Đ ũ ư đ ă
minh ph ng Tây lúc b y gi .ươ
Fukuzawa Yukichi sinh ngày 10 tháng 1 n m 1935 t i Osaka, xu t thână
trong m t gia ình s . V n t ch t thông minh óc phán xét đ ĩ ư
s c s o nên Fukuzawa r t tinh thông Hán h c, v n kh i ki n th c ế
khó nh n v i gi i t th c b y gi . Tuy v y, ông không có chí tr thành
nhà Hán h c, ti l i, ông s d ng v n hi u bi t phê phán Hán h c ế đ
l i giáo d c “h h c”, m ng cho ngu n t t ng khai sáng c a ư đườ ư ưở
ông sau này.
Trong b i c nh m c a t n c, ti p xúc v i các n c ph ng Tây, đấ ướ ế ướ ươ
ông theo h c Hà Lan h c, sau ó m tr ng t th c Keio Gijuku, d y đ ườ ư
v Lan h c và ki n th c ph ng Tây mà ông ti p thu c, ây là ế ươ ế đượ đ
d p ông truy n t nh ng ngôn ng m i, khoa h c m i, t t ng đ đ ư ưở
BÀI THUYẾT GIẢNG Tư tưởng về văn minh hóa của trí thức châu Á trường hợp của Fukuzawa Yukichi - Trang 2
BÀI THUYẾT GIẢNG Tư tưởng về văn minh hóa của trí thức châu Á trường hợp của Fukuzawa Yukichi - Người đăng: Thanh Triệu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÀI THUYẾT GIẢNG Tư tưởng về văn minh hóa của trí thức châu Á trường hợp của Fukuzawa Yukichi 9 10 544