Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình cải cách thủ tục Hành chính

Được đăng lên bởi tranvanhanhvnn
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2063 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
ĐỀ TÀI:
TRÌNH BÀY THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH VỀ BỔ NHIỆM
CÁN BỘ CÔNG CHỨC

THÀNH VIÊN TRONG NHÓM II

• 1.
• 2.
• 3.
• 4.
• 5.
• 6.
• 7.
• 8.
• 9.
• 10.
• 11.
• 12.

Nông Mỹ Duyên
Lê Thị Duyên

•

13.

Phùng Thị Hồng

•

14.

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thu Hà (9/4/94)

•

15.

Nguyễn Thị Hương

16.

Mai Thị Hương

Vũ Khánh Hà

•
•

17.

Đào Thị Huyền

•

18.

Nhàn Thị Huyền

•

19.

Phùng Văn Kim

•

20.

Trần Thị Lan

Nguyễn Thị Hằng

•

21.

Lê Thị Ngọc Lan

22.

Đỗ Thị Diệu Linh ( Nhóm phó)

Trần Văn Hạnh ( Nhóm trưởng)

•
•

23.

Phạm Phương Linh

•

24.

Nguyễn Hà Linh

•

25.

Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Thu Hà (31/21/94)

Nguyễn Thị Hân
Hoàng Ngọc Hân

Hoàng Thị Hiền
Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Xuân Hoàng

NỘI DUNG BÀI THUYẾT TRÌNH
THỦ TỤC BỔ NHIỆM CÁN BỘ CÔNG CHỨC

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ BỔ
NHIỆM CÁN BỘ CÔNG
CHỨC

III.HÌNH THỨC, ĐIỀU KIỆN
VÀ THỜI GIAN BỔ NHIỆM

II. PHÂN BIỆTCÁN BỘ
CÔNG CHỨC

IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ
NHIỆM CÁN BỘ CÔNG
CHỨC.

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ BỔ NHIỆM CÁN BỘ CÔNG CHỨC
•

LuậttổchứcQuốcHội,luậttổchứcChínhPhủ,luậttổchứcHĐNDvàUBND,Luật cán bộ, công chức năm 2008

•

Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số
24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

•

Quyết định sô 27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnhđạo

•

Quyết định số 51-QĐ/TW ngày 03/5/1999 của Bộ Chính trịvề việc ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày25/01/2002 của Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý

•

Thông tư Số: 01/2009/TT-BNV hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân

•

Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

•

Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện,
quận, phường;

II.PHÂN BIỆT CÁN BỘ CÔNG CHỨC

• Theo điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008 thì đã phân biệt được ai là cán bộ,...
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
ĐỀ TÀI:
TRÌNH BÀY THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH VỀ BỔ NHIỆM
CÁN BỘ CÔNG CHỨC
Bài thuyết trình cải cách thủ tục Hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thuyết trình cải cách thủ tục Hành chính - Người đăng: tranvanhanhvnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài thuyết trình cải cách thủ tục Hành chính 9 10 342