Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1291 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT
NAM

Chủ đề
Nhận thức về quan điểm của đảng:

Văn hoá là một mặt trận, xây dựng và phát triển văn
hóa là sự nghiệp cách mạng lâu dài.

GV hướng dẫn:
Nhóm thực hiện:

I. Mở đầu
II. Phân tích
• Văn hóa là một mặt trận.
• Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp Cách mạng
lâu dài.

III. Kết luận

I. Mở đầu
1.Văn hóa là gì?.

I.Mở đầu.
2.Bản chất của văn hóa.

Lịch
sử

Giai
cấp

Thuộc tính

Truyền
thống

Dân tộc

Giá trị

Phái
sinh

Nhân
sinh

I.Mở đầu

3.Chức năng của văn hóa.

Chức năng nhận thức
Chức năng giáo dục
Chức năng thẩm mỹ
Chức năng dự báo
Chức năng giải trí

II.Phân tích
1.Văn hóa là một mặt trận.

Xây

Gồm 2
mặt
trận

Chống

II. Phân tích

Đấu tranh khẳng định các giá trị chân - thiện - mỹ,
chống lại cái giả,cái ác và cái xấu.
Biện pháp
khắc phục
những yếu
kém để đáp
ứng yêu
cầu phát
triển đất
nước

Đấu tranh cho chân - thiện - mỹ cũng là đấu tranh cho
mục tiêu “ dân giàu nước mạnh ... văn minh.

Văn hóa là một mặt trận nên người hoạt động trên
lĩnh vực văn hóa phải là chiến sỹ.

II. Phân tích

2.Xây dựng và phát triển là sự nghiệp Cách mạng lâu dài.

Ý chí Cách mạng

Cần có

Sự kiên trì

Thận trọng

II.Văn hóa là một mặt trận.

III.Văn hoá là một mặt trận.
+ Giữ gìn các tác phẩm nghệ thuật, bảo vật, cổ vật và di vật có gía trị đặc sắc.

III.Văn hóa là một mặt trận.
+ Có kế hoạch đầu tư cho khâu sáng tác, dàn dựng chương trình, vỡ diễn, đào tạo tài năng nghệ
thuật; tổ chức các cuộc thi sáng tác các tác phẩm nghệ thuật để có những tác phẩm đỉnh cao, các
chương trình nghệ thuật hấp dẫn, có tính giáo dục tư tưởng thẩm mỹ cao phục vụ ndân, đẩy lùi các
hoạt động tiêu cực.

II.Văn hóa là một mặt trận.
- Liên hệ với thực tiến văn hóa nước ta hiện nay:
+ Trước những biến động chính trị phức tạp trên thế giới, không ít người còn dao động về chính trị,
niềm tin vào CNXH, phủ nhận thành quả của CNXH hiện thực trên thế giới, phủ nhận con đường đi lên
CNXH ở nước ta. một số người mơ hồ, bàng quan hoặc mất cảnh giác trước luận điệu thù địch, xuyên
tạc, bôi nhọ chế độ ta.
+ Trước những biến động chính trị phức tạp trên thế giới, không ít người còn dao động về chính
trị, niềm tin vào CNXH, phủ nhận thành quả của CNXH hiện thực trên thế giới, phủ nhận con
đường đi lên CNXH ở nước ta. một số người mơ hồ, bàng quan hoặc mất cảnh giác trước luận
điệu thù địch, xuyên tạc, bôi nhọ chế độ ta.

II.Văn hoá là một mặt trận.
+

Đời sống VH-nghệ thuật còn những mặt bất cập. trong sáng tác, lý luận và phê bình có lúc ...
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT
NAM
Ch đ
Nhận thức về quan điểm của đảng:
Văn hoá là một mặt trận, xây dựng và phát triển văn
hóa là sự nghiệp cách mạng lâu dài.
GV hướng dẫn:
Nhóm thực hiện:
Bài thuyết trình môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thuyết trình môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài thuyết trình môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 9 10 582