Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình phần kinh tế - chính trị

Được đăng lên bởi thanhvinhyky1108
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 525 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THUYẾTTRÌNH

Phần:KinhTế-ChínhTrị
Nhóm7
TrườngĐạiHọcKiếnTrúcTP.HCM
Họcphần:Mác- Lenin 2

Câuhỏi:
Bằngkiếnthứcđãhọc,anh(chị)hãylà
mrõvaitròcủatừngbộphậntưbảnkhith
amgiavàoquátrìnhsảnxuấttưbảnchủn
ghĩa,
ýnghĩakhinghiêncứuvấnđềnàyởViệt
Nam?

NỘI DUNG

I. Tưbản
1. Tưbảnlàgì?
2. Mụcđíchcủasảnxuấttưbản
II.Cácbộphậncủatưbản
1. Tưbảnbấtbiếnvàtưbảnkhảbiến
2. Tưbảncốđịnhvàtưbảnlưuđộng
3. Vaitròcủatừngbộphậntưbản
III. ÝnghĩathựctiễnkhinghiêncứuởViệtNam

I.Tưbản

Làphầngiátrịmanglạigiátrịthặngdưchonhà

1.Tưbảnlàgì?

tưbảnbằngcáchbóclộtsứclaođộngcủacông
nhânlàmthuê.

Tưbản

Làmộtquanhệsảnxuấtphảnánhmốiquanh
ệgiữatưsảnvàvôsản.

2.Mụcđíchcủasảnxuấttưbảnchủnghĩa

Làtạoragiátrịthặngdư.

VD:Sảnxuấtsợi:
Chiphísảnxuất

-

Tiềnmuabông(20kg):

Tiềnhaomònmáymóc:

Giátrịsảnphẩmmới

-

20$

4$

Giátrịcủabôngđượcchuyểnvàosợi:
Giátrịcủamáymócđượcchuyểnvàosợi:

TIềnmuasứclaođộngtrong1ngày:

Tổngcộng:27$

4$

Giátrịmớidolaođộngcủacôngnhântạoratrong12giờlaođộng:
6$

-

20$

3$

Tổngcộng:30$

II.Cácbộphậncủatưbản
1.Tưbảnbấtbiếnvàtưbảnkhảbiến

Dựavàovaitròcủatừngbộphậntưbảntrongq
uátrìnhsảnxuấtragiátrịthặngdư

Tưbảnbấtbiến

Tưbảnkhảbiến

C1 :giátrịmáymóc,thiếtbị,nhàxưởng…
C2 :giátrịnguyên,nhiên,vậtliệu…

C1
Tưbảnbấtb
iến

C2

Tưbảnkhảbiến

V

Tư bản bấtbiến(c) :một bộ phận tư
bản dùng đểmua tư liệu sản
xuất và giátrị được bảo toàn và chuyển vào
sản phẩm.

Tư bản khảbiến(v): mộtbộ phận tư bản dùng đểmua sức lao động (trả lương, thuê mướn công
nhân), đại lượng của nó thay đổi trong quá trình sản xuất và tạo ra giá trị thặng dư.

2.Tưbảncốđịnhvàtưbảnlưuđộng

Căncứvàotínhchấtchuchuyểnkhácnhau

Tưbảncốđịnh

Tưbảnlưuđộng

Tưbảncốđịn

C1

h

-Thiếtbị
-Nhàxưởng

Tưbảncốđịnh

C1

Tưliệusảnxuất

Thamgiatoànbộvàosảnxuấtnhưng
giátrịchuyểndầnvàosảnphẩm

-Máymóc

Tưbảnlưuđộng

-

Nhiênliệu
Nguyênliệu

C2

Vậtliệuphụ
Tưbảnsảnxuất

Sứclaođộng
Thamgiatoànbộvàoquátrìnhsảnxuấtvàgiátrịcủanóđượchoànlạitoànbộchonhàtưbản

Việcphânchiatưbảnbấtbiếnvàtưbảnkhảbiếnlàdựavàovaitròcủatừngbộphậntưbảntrongquátrìnhsảnxuấtrag
iátrịthặngdư.

Vậy:

3.Vaitròcủatừngbộphận

Trongsảnxuất

Tưbảnkhảbiến

Tưbảnbấtbiến

Đ
Ng
u

n
iệ

ồn
g

ốc

uk
iề

Giátrịthặng
dư

Việcphânchiatưbảncốđịnhvàtưbảnlưuđộngtuykhôngphảnánhnguồngốcsinhragiátrịthặngdưnhưng:

Cóýnghĩaquantrọngtron
gviệcquảnlíkinhtế.

Vốncốđịnh

Quảnlí
Mộtcách…

Cơsở
Sửdụng
Vốnlưuđộng

Cóhiệuquảcao.

III. ÝnghĩakhinghiêncứulýluậngiátrịthặngdưởViệtNam?
•

Khaithácnhữngdisảnlýluậntronghọcthuyếtnàyvềnềnkinhtếhànghoá.

•

Làmrõhơnbảnchấtbóclộtcủachủnghĩatư...
BÀI THUYẾTTRÌNH
BÀI THUYẾTTRÌNH
Phần:KinhTế-ChínhTrị
Nhóm7
TrườngĐạiHọcKiếnTrúcTP.HCM
Họcphần:Mác- Lenin 2
Bài thuyết trình phần kinh tế - chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thuyết trình phần kinh tế - chính trị - Người đăng: thanhvinhyky1108
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài thuyết trình phần kinh tế - chính trị 9 10 720