Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận dân số

Được đăng lên bởi bachhai264
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1868 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường ĐH Khoa Học
đổi KH

Mối quan hê giữa gia tăng dân số & biến

Mục lục
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
I. KHÁI QUÁT VỀ DÂN SỐ
1.1. Dân số và sự gia tăng dân số
1.1.1. Gia tăng tự nhiên
1.1.2. Gia tăng cơ học
1.1.3. Gia tăng dân số
1.2. Gia tăng dân số trên thế giới và Việt Nam
1.2.1 Gia tăng dân số thế giới………………………………………………...8
1.2.2 Gia tăng dân số của Việt Nam..................................................................8
II. KHÁI QUÁT VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
2.1. Định nghĩa
2.2. Nguyên nhân
2.3. Một số hiện tượng của sự biến đổi khí hậu
2.3.1. Hiệu ứng nhà kính
2.3.2. Mưa acid
2.3.3. Thủng tầng ozon
2.3.4. Cháy rừng
2.3.5. Lũ lụt – Hạn hán…………………………………………...…………19
2.3.5.1. Lũ
2.3.5.2. Hạn hán
2.3.6. Sa mạc hóa
2.3.7. Hiện tượng sương khói

Nhóm 4 – Địa lý K35

1

Trường ĐH Khoa Học
đổi KH

Mối quan hê giữa gia tăng dân số & biến

III. MỐI QUAN HỆ GIỮA GIA TĂNG DÂN SỐ VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ
HẬU
3.1. Ảnh hưởng của dân số đến biến đổi khí hậu
3.2. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến dân số
3.2.1. Sức khỏe
3.2.2 Kinh tế
IV. PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT
4.1. Phương hướng – Chiến lược
4.2. Biện pháp
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Nhóm 4 – Địa lý K35

2

Trường ĐH Khoa Học
đổi KH

Mối quan hê giữa gia tăng dân số & biến

PHẦN MỞ ĐẦU

Con người là sản phẩm cao quý nhất của quá trình tiến hóa h ữu c ơ
và trở thành một thành viên đặc biệt trong sinh quy ển. Khi con người bắt
đầu có ý thức và khả năng tìm hiểu về thế gi ới xung quanh thì đ ồng th ời
cũng bắt đầu tạo ra những công cụ, sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu của
cuộc sống. Trong quá trình tiến hóa và phát triển, con người luôn ph ải d ựa
vào các yếu tố sẵn có trong tự nhiên. Con người với tư cách là m ột v ật th ể
sống, một yếu tố của sinh quyển đã tác động trực tiếp vào môi tr ường. Các
hệ sinh thái tự nhiên hoặc dần chuyển thành hệ sinh thái nhân t ạo, hoặc
bị tác động của con người đến mức mất cân bằng và suy thoái.
“Báo cáo của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) tháng
10/2006 cho biết, hiện tượng băng tan ở Greenland đạt tốc đ ộ 65,6
kilômét khối, vượt xa mức tái tạo băng 22,6 kilômét kh ối m ột năm t ừ tuy ết
rơi. Trung tâm Hadley của Anh chuyên nghiên cứu và d ự đoán th ời tiết
cũng dự đoán: 1/3 hành tinh sẽ chịu ảnh hưởng của hạn hán nếu việc thay
đổi khí hậu không được kiểm soát.
Những kết quả nghiên cứu được công bố vào tháng 9/2006 cho th ấy,
nhiệt độ thế giới đã tăng lên với tốc độ chưa từng có trong vòng ít nh ất
12.000 năm qua. Chính điều này đã gây nên hiện t ượng Trái đ ất nóng lên
trong vòn...
Tr ng ĐH Khoa H cườ M i quan hê gi a gia tăng dân s & bi n ế
đ i KH
Mục lục
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
I. KHÁI QUÁT VỀ DÂN SỐ
1.1. Dân số và sự gia tăng dân số
1.1.1. Gia tăng tự nhiên
1.1.2. Gia tăng cơ học
1.1.3. Gia tăng dân số
1.2. Gia tăng dân số trên thế giới và Việt Nam
1.2.1 Gia tăng dân s th gi i ế ………………………………………………...8
1.2.2 Gia tăng dân s c a Vi t Nam ..................................................................8
II. KHÁI QUÁT VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
2.1. Định nghĩa
2.2. Nguyên nhân
2.3. Một số hiện tượng của sự biến đổi khí hậu
2.3.1. Hiệu ứng nhà kính
2.3.2. Mưa acid
2.3.3. Thủng tầng ozon
2.3.4. Cháy rừng
2.3.5. Lũ lụt – Hạn hán…………………………………………...…………19
2.3.5.1. Lũ
2.3.5.2. Hạn hán
2.3.6. Sa mạc hóa
2.3.7. Hiện tượng sương khói
Nhóm 4 – Địa lý K35 1
Bài tiểu luận dân số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận dân số - Người đăng: bachhai264
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Bài tiểu luận dân số 9 10 752