Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận dân tộctôn giáo về đạo Cao Đài

Được đăng lên bởi khuonghola1994
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1024 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LỚP: KS13-TCNS1


MÔN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO
TIỂU LUẬN:

“ĐẶC TRƯNG KIẾN TRÚC ĐẠO CAO ĐÀI
QUA TÒA THÁNH TÂY NINH”

Giảng viên hướng dẫn:............................................
Nhóm thực hiện
: Nhóm 2

..........., tháng ... năm .......

I.Lý do chọn đề tài:
Đạo Cao Đài là một trong những tôn giáo lớn ở nước ta hiện nay. Đạo Cao Đài là
tôn giáo đặc biệt vì đây là tôn giáo thuần Việt nhất, có nguồn gốc phát sinh ngay trong
nước và cũng mang nhiều nát truyền thống dân tộc. Đạo Cao Đài không chỉ nổi bật ở hệ
thống giáo lý đặc biệt mà còn góp phần làm phong phú thêm cho dân tộc nhiều di sản
khác, trong đó có lối kiến trúc độc đạo. Nghiên Cứu kiến trúc đạo Cao Đài không chỉ là
nghiên cứu kiến trúc đơn thuần mà qau kiến trúc phần nào đó sẽ tìm hiểu được những ý
nghĩa , tư tưởng nổi bật của tôn giáo này.
II.Mục tiêu nghiên cứu:
+ Luận giải về những hình tượng lạ bên trong kiến trúc Tòa thánh.
+ Nắm được những tư tưởng cơ bản của Đạo Cao Đài thông qua kiến trúc độc đáo
của Tòa thánh (chủ yếu là tào Bạch Ngọc Kinh tại thế).
+ Những định hướng phát triển củ Đạo Cao Đài.
III.Tổng quan về đạo Cao Đài:
Đạo Cao Đài là một tôn giáo được thành lập ở Việt Nam vào đầu thế kỷ XX, năm
1926. Tên gọi Cao Đài theo nghĩa đen chỉ "một nơi cao", nghĩa bóng là nơi cao nhất ở đó
Thượng đế ngự trị; cũng là danh xưng rút gọn của Thượng đế trong tôn giáo Cao Đài,
vốn có danh xưng đầy đủ là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Để tỏ lòng tôn
kính, một số các tín đồ Cao Đài thường gọi tôn giáo của mình là đạo Trời.
Tín đồ Cao Đài tin rằng Thượng đế là Đấng sáng lập ra các tôn giáo và cả vũ trụ
này. Tất cả giáo lý, hệ thống biểu tượng và tổ chức đều được "Đức Cao Đài" trực tiếp chỉ
định. Và đạo Cao Đài chính là được Thượng đế trực tiếp khai sáng thông qua Cơ bútcho
các tín đồ với nhiệm vụ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có nghĩa là Nền đạo lớn phổ độ lần
thứ Ba.
Cao Đài là một tôn giáo mới, có tính dung hợp các tôn giáo lớn mà chủ yếu là Phật
giáo, Đạo giáo, Nho giáo và Kitô giáo. Các tín đồ thi hành những giáo điều của Đạo như
không sát sinh, sống lương thiện, hòa đồng, làm lành lánh dữ, giúp đỡ xung quanh, cầu
nguyện, thờ cúng tổ tiên, và thực hành tình yêu thương vạn loại qua việc ăn chay với mục
tiêu tối thiểu là đem sự hạnh phúc đến cho mọi người, đưa mọi người về với Thượng đế
nơi Thiên giới và mục tiêu tối thượng là đưa vạn loại thoát khỏi vòng luân hồi.
Tuy được khai sinh chính thức vào năm 1926, có nguồn nói...



 !"#$%&'(
)*
+,-.!/.0,1((,
2'$34
55555555555555555555555555555555555555555555
 6789
&:6;<=<>8
Bài tiểu luận dân tộctôn giáo về đạo Cao Đài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận dân tộctôn giáo về đạo Cao Đài - Người đăng: khuonghola1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tiểu luận dân tộctôn giáo về đạo Cao Đài 9 10 0