Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận Đường lối Cách Mạng ĐCS Việt Nam

Được đăng lên bởi Văn Hoan
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1565 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài tiểu luận Đường lối Cách Mạng ĐCS Việt Nam

Nhóm 3(2112008)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Võ Thị Dung
Võ Thị Thùy Dương
Nguyễn Trần Kỳ Duyên
Huỳnh Hữu Đức
Nguyễn Thị Anh Đào
Trần Văn Hoan ( Nhóm trưởng )
Nguyễn Thị Phương Loan
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Lê Thanh Tú
Nguyễn Duy Thiên Ý

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:

Bài tiểu luận Đường lối Cách Mạng ĐCS Việt Nam

Nhóm 3(2112008)

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng là một hệ thống
quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ
và giải pháp của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống
Pháp, giành độc lập dân tộc. Những quan điểm, chủ trương, chính sách đó
gắn liền với hoàn cảnh lịch sử cụ thể của đất nước ta lúc bấy giờ. Đó là
đứng trước những thuận lợi và vô vàng những khó khăn . Trước tình hình
đó Đảng đã đề ra đường lối kháng chiến cho toàn dân với những nội dung
cơ bản, đúng đắn, sáng tạo phù hợp với tình hình nước ta lúc bấy giờ , kế
thừa được kinh nghiệm của tổ tiên, đúng với nguyên lí về chiến tranh cách
mạng của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Chính vì thế đã đưa cuộc kháng chiến của
dân tộc ta nhanh chóng đi vào ổn định và phát triển đúng hướng và từng
bước đi đến thắng lợi.
Vậy nên để làm sáng tỏ và nhận thức đúng đắn hơn về đường lối kháng
chiến chống Pháp của Đảng, chúng em đã chọn đề tài : “Đường lối kháng
chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng (1945-1954)” để làm bài
tiểu luận của nhóm.

2. Mục đích nghiên cứu:

Bài tiểu luận Đường lối Cách Mạng ĐCS Việt Nam

Nhóm 3(2112008)

Việc nghiên cứu đề tài này giúp trang bị cho bản thân những hiểu biết
cơ bản về tình hình nước ta trong giai đoạn này : những chủ trương, chính
sách của Đảng đã đề ra để có thể vận dụng để giải quyết những khó khăn
mà nhân dân ta phải đương đầu, đưa cuộc cách mạng của dân tộc đi đến
thắng lợi hoàn toàn.
Nghiên cứu vấn đề này còn bồi dưỡng niềm tin vào sự lãnh đạo sáng
suốt, tài tình của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và
đường lối của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân trước những
nhiệm vụ, vận mệnh của đất nước, giúp nâng cao tinh thần yêu nước, đóng
góp tài sức, trí tuệ để cùng nhau xây dựng đất nước, đặc biệt là trong thời
kỳ đất nước đang phát triển và hội nhập trên trường quốc tế.

MỤC LỤC

Bài tiểu luận Đường lối Cách Mạng ĐCS Việt Nam

Nhóm 3(2112008)

LỜI CẢM ƠN
II. PHẦN NỘI DUNG
1. CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG VÀ
BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG...................................
1.1. Hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng...
Bài tiểu luận Đường lối Cách Mạng ĐCS Việt Nam Nhóm 3(2112008)
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 3
1. Võ Thị Dung
2. Võ Thị Thùy Dương
3. Nguyễn Trần Kỳ Duyên
4. Huỳnh Hữu Đức
5. Nguyễn Thị Anh Đào
6. Trần Văn Hoan ( Nhóm trưởng )
7. Nguyễn Thị Phương Loan
8. Nguyễn Thị Tuyết Nhung
9. Lê Thanh Tú
10. Nguyễn Duy Thiên Ý
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Bài tiểu luận Đường lối Cách Mạng ĐCS Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận Đường lối Cách Mạng ĐCS Việt Nam - Người đăng: Văn Hoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Bài tiểu luận Đường lối Cách Mạng ĐCS Việt Nam 9 10 948