Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận : Đường lối đối ngoại của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Được đăng lên bởi diepddks93-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 735 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM SÓC TRĂNG
KHOA XÃ HỘI
0

TIỂU LUẬN
ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN TỪ SAU NĂM 1975 ĐẾN NAY
GVHD: Đỗ Minh Nhựt
Sinh viên thực hiện (Nhóm 9-TVTT 14)
1. Triệu Kim Duy
2. Diệp Minh Thuận
3. Thạch Minh Thành
4. Lý Thị Phương Thúy
5. Lý Thol

SÓC TRĂNG 2011

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU.......................................................................................................
PHẦN NỘI DUNG...................................................................................................
CHƯƠNG 1: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT
NAM THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI (1975-1985)..................................................
1.1. Tình hình nước ta thời kì trước đổi mới.......................................................
1.2.Tình hình thế giới...........................................................................................
1.3. Chủ trương Đường lối đối ngoại của Đảng..................................................
1.4. Kết quả của việc thực hiện đường lối đối ngoại của nước ta........................
CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT
NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI ( 1986 - NAY).............................................................
2.1.Tình hình nước ta và thế giới thời kì đổi mới................................................
2.2. Quá trình hình thành và phát triển đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới
của Đảng ta........................................................................................................
2.3. Đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam về vấn đề đối ngoại....................
2.4. Kết quả của việc thực hiện đường lối đối ngoại của nước ta sau 25 năm
thực hiện đường lối của Đàng............................................................................
KẾT LUẬN..........................................................................................................
Tài liệu tham khảo...............................................................................................

2

PHẦN MỞ ĐẦU
Thế giới trong thế kỷ XXI tiếp tục chứng kiến nhiều biến đổi phức tạp và
khó lường. Toàn cầu hoá tiếp tục phát triển sâu rộng và tác động tới tất cả các
nước. Các quốc gia lớn nhỏ đang tham gia ngày càng tích cực vào quá trình hội
nhập quốc tế. Hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, phản ánh đòi hỏi
bức xúc của các quốc gia, dân tộc trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, các cuộc
chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy đua ...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM SÓC TRĂNG
KHOA XÃ HỘI
0
TIỂU LUẬN
ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN TỪ SAU NĂM 1975 ĐẾN NAY
GVHD: Đỗ Minh Nhựt
Sinh viên thực hiện (Nhóm 9-TVTT 14)
1. Triệu Kim Duy
2. Diệp Minh Thuận
3. Thạch Minh Thành
4. Lý Thị Phương Thúy
5. Lý Thol
SÓC TRĂNG 2011
Bài tiểu luận : Đường lối đối ngoại của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận : Đường lối đối ngoại của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Người đăng: diepddks93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bài tiểu luận : Đường lối đối ngoại của Đảng Cộng Sản Việt Nam 9 10 866