Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận lịch sử văn hóa Việt Nam

Được đăng lên bởi Phuoc Tran
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 3296 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN I.SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC VIỆT
NAM
Thế kỉ
I-VI

Triều đại

VI-IX
X-XII

Thời kì đấu tranh của nhân dân chống chế độ Bắc thuộc
Ngô
Thời kì củng cố nền độc lập tự chủ, và xây
Đinh
dựng nhà nước phong kiến.
Tiền Lê
Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược
Tống
Lý

XII-XIV

Trần
Hồ

XV-XVII

Hậu Lê

XVII-XIX

Đặc điểm lịch sử
Thời kì Bắc Thuộc

Loại hình kiến trúc
Thành quách, mộ táng,
Dinh lũy, nhà ở dân gian
Kiến trúc Phật giáo_Chùa
Thành quách
Cung điện
Chùa tháp
Đền đài

Thời kì nhà nước phong kiến tiếp tục cũng cố
nền độc lập tự chủ
Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược
Nguyên-Minh
Thời kì nhà nược phong kiến thịnh vượng và
từ thịnh vượng chuyển sang suy yếu
Thời kì nội chiến Trịnh Nguyễn

Thành quách
Cung điện
Chùa tháp

Tây Sơn

Giai đoạn suy sụp của chế độ phong kiến
Cuộc kháng chiến chông quân Thanh và nội
chiến

Đình
Chùa tháp

XIX-1945

Nguyễn

Nhà nước phong kiến suy yếu
Pháp thuộc

1945-nay

Hiện đại

Khuynh hướng phục cổ, nhái cổ. Khuynh
hướng hiện đại. Khuynh hướng Hậu hiện đại

Cung điện
Lăng tẩm
Kiến trúc Pháp
Kiến trúc hỗn hợp

Cung điện
Lăng mộ
Chùa tháp
Đình

Công trình tiêu biểu
Thành Luy Lâu
Chùa thấp Luy Lâu
Thành Hoa Lư
Thành Thăng Long
Chùa Một Cột
Chùa Phật Tích
Văn Miếu
Thành nhà Hồ
Chùa và tháp Phổ Minh
Chùa Dâu
Chùa Bút Tháp
Tháp Báo Thiên
Đình Tây Đằng
Đình Hoàng Xá
Đình Thổ hà
Đình Đình Bảng
Chùa Tây Phương
Chùa Keo
Chùa Thiên Mụ
Hoàng Thành Phú Xuân
Lăng tẩm vua Nguyễn

1

2

1.Sự
hình
thành
bản
sắc
trong
kiến
trúc
truyền
thống
Việt
Nam
Trước hết xin nói về bản sắc kiến trúc dân tộc: kiến trúc là một bộ phận của văn hóa. Bản sắc văn hóa
dân tộc theo định nghĩa của UNESCO: “ Tổng thể sống động các hoạt động sang tạo của con người đã
diễn ra trong quá khứ cũng như đang diển ra trong hiện tại. Qua hang thế kỷ, các hoạt động sáng tạo ấy
đã cấu thành nên một hệ thống các giá trị, truyền thống, thị hiếu, thẩm mỹ và lối sáng mà dựa trên đó
từng dân tộc khẳng định bản sắc riêng của mình” (1)PHẦN 1
Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có những kiến trúc truyền thống với những nét đặc trưng riêng của mình.
Nét đặc trưng đó được thể hiện trong bố cục không gian kiến trúc, trong việc sử dụng vật liệu đệ tạo nên
công trình kiến trúc với trình độ khoa học, tư duy thẩm mỹ; bằng công cụ và bàn tay khéo léo của mình.
Những nét đặc trưng đó toát lên từ tỷ lệ hình khối, kết cấu đến các thành phần chi tiết, các hoa văn trang
trí, mầu sắc nội ngoại thất công trình. Và chính từ những yếu tố đó, công trình trở thành tiêu biểu, ...
PHẦN I.SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC VIỆT
NAM
Thế kỉ Triều đại Đặc điểm lịch sử Loại hình kiến trúc Công trình tiêu biểu
I-VI Thời kì Bắc Thuộc Thành quách, mộ táng,
Dinh lũy, nhà ở dân gian
Thành Luy Lâu
VI-IX Thời kì đấu tranh của nhân dân chống chế độ Bắc thuộc Kiến trúc Phật giáo_Chùa Chùa thấp Luy Lâu
X-XII Ngô
Đinh
Tiền Lê
Thời kì củng cố nền độc lập tự chủ, và xây
dựng nhà nước phong kiến.
Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược
Tống
Thành quách
Cung điện
Chùa tháp
Đền đài
Thành Hoa Lư
Thành Thăng Long
Chùa Một Cột
Chùa Phật Tích
Văn Miếu
XII-XIV Trần
Hồ
Thời kì nhà nước phong kiến tiếp tục cũng cố
nền độc lập tự chủ
Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược
Nguyên-Minh
Thành quách
Cung điện
Chùa tháp
Thành nhà Hồ
Chùa và tháp Phổ Minh
Chùa Dâu
XV-XVII Hậu Lê Thời kì nhà nược phong kiến thịnh vượng và
từ thịnh vượng chuyển sang suy yếu
Thời kì nội chiến Trịnh Nguyễn
Cung điện
Lăng mộ
Chùa tháp
Đình
Chùa Bút Tháp
Tháp Báo Thiên
Đình Tây Đằng
Đình Hoàng Xá
Đình Thổ hà
XVII-XIX Tây Sơn Giai đoạn suy sụp của chế độ phong kiến
Cuộc kháng chiến chông quân Thanh và nội
chiến
Đình
Chùa tháp
Đình Đình Bảng
Chùa Tây Phương
Chùa Keo
Chùa Thiên Mụ
XIX-1945 Nguyễn Nhà nước phong kiến suy yếu
Pháp thuộc
Cung điện
Lăng tẩm
Kiến trúc Pháp
Hoàng Thành Phú Xuân
Lăng tẩm vua Nguyễn
1945-nay Hiện đại Khuynh hướng phục cổ, nhái cổ. Khuynh
hướng hiện đại. Khuynh hướng Hậu hiện đại
Kiến trúc hỗn hợp
1
Bài tiểu luận lịch sử văn hóa Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận lịch sử văn hóa Việt Nam - Người đăng: Phuoc Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Bài tiểu luận lịch sử văn hóa Việt Nam 9 10 497