Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận môn học : Chính trị quản lý công

Được đăng lên bởi An Bìn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TIỂU LUẬN
MÔN HỌC : CHÍNH TRỊ TRONG QUẢN LÝ CÔNG.
--------------------------phân tích sự tác động, ảnh hưởng của yếu tố chính trị đến quản lý công. Lấy
ví dụ ở Việt Nam.
Trước khi phân tích sự tác động, ảnh hưởng của yếu tố chính trị đến quản lý
công, Em xin trình bày một số khái niệm.
* Khái niệm Chính trị : Chính trị là một lĩnh vực của đời sống xã hội, thể
hiện mối quan hệ giữa các giai cấp, các dân tộc, các quốc gia trong việc giành,
giữ, sử dụng hoặc chi phối quyền lực nhà nước.
* Khái niệm quản lý công.Quản lý công là hoạt động điều hành, tổ chức thực
hiện, kiểm tra, giám sát của các chủ thể khác nhau trong xã hội nhằm đáp ứng tốt
hơn các nhu cầu, lợi ích chung của toàn xã hội.
Trong các yếu tố chính trị tác động ảnh hưởng đến quản lý công có các yếu tố
sau :
1. Yếu tố quyền lực chính trị.
- Trước hết quyền lực chính trị là khả năng của một giai cấp, một liên minh
giai cấp hay một tập đoàn xã hội hướng đến việc giành, giữ, sử dụng hoặc chi
phối quyền lực nhà nước nhằm bảo vệ lợi ích của các chủ thể đó.
- Ảnh hưởng của quyền lực chính trị đến quản lý công như sau :
+ Ảnh hưởng đến các chủ thể hoạt động trong quản lý công.
Những chủ thể hoạt động trong bộ máy quản lý công có thể là những cán bộ,
công chức làm việc trong bộ máy nhà nước, đó cũng có thể là những tổ chức, cá
nhân ngoài khu vực nhà nước thực hiện cung ứng dịch vụ công, cùng tham gia
vào quản lý công. Các chủ thể quản lý công chịu sự điều chỉnh, chi phối bởi các
yếu tố quyền lực chính trị. Bản thân các cán bộ, công chức nhà nước làm việc
trong lĩnh vực chính trị, vì vậy, điều tất yếu là họ chịu sự chi phối của đảng, của
các quyết sách chính trị … Với các chủ thể ngoài khu vực nhà nước, tham gia
vào việc cung ứng dịch vụ công, bản thân họ phải là những người chấp hành

1

đúng mọi chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước, như vậy họ cũng chịu
ảnh hưởng bởi các thiết chế chính trị.
+ Ảnh hưởng đến việc ban hành các chính sách trong quản lý công.
Các chính sách trong quản lý công chịu sự ảnh hưởng rất lớn bởi yếu tố chính
trị. Khi đảng đưa ra một quyết sách quan trọng, ảnh hưởng đến quản lý công,
đảng luôn luôn phải đánh giá, xem xét và nhìn nhận nhiều chiều, nhất là tầm ảnh
hưởng của nó đến sự ổn định về chính trị, xã hội. Do vậy, việc đưa ra các chính
sách lớn về quản lý công luôn được đảng cầm quyền quan tâm. Những quyết
sách này tác động trực tiếp đến nền hành chính nhà nước.
+ Ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động quản lý công.
Hiệu qủa hoạt động quản lý công chịu ảnh hưởng rất lớn bởi...
BÀI TIỂU LUẬN
MÔN HỌC : CHÍNH TRỊ TRONG QUẢN LÝ CÔNG.
---------------------------
phân tích s tác động, ảnh hưởng của yếu tố chính trị đến quản công. Lấy
ví dụ ở Việt Nam.
Trước khi phân tích s tác động, ảnh hưởng của yếu t chính tr đến quản
công, Em xin trình bày một số khái niệm.
* Khái niệm Chính trị : Chính trị một lĩnh vực của đời sống hội, thể
hiện mối quan hệ giữa c giai cấp, các dân tộc, c quốc gia trong việc giành,
giữ, sử dụng hoặc chi phối quyền lực nhà nước.
* Khái niệm quản lý công.Quản lý công là hoạt động điều hành, tổ chức thực
hiện, kiểm tra, giám sát của các chủ thể khác nhau trong xã hội nhằm đáp ứng tốt
hơn các nhu cầu, lợi ích chung của toàn xã hội.
Trong các yếu tố chính trị tác động ảnh hưởng đến quản lý công có các yếu tố
sau :
1. Yếu tố quyền lực chính trị.
- Trước hết quyền lực chính trị khả năng của một giai cấp, một liên minh
giai cấp hay một tập đoàn hội ớng đến việc giành, giữ, sử dụng hoặc chi
phối quyền lực nhà nước nhằm bảo vệ lợi ích của các chủ thể đó.
- Ảnh hưởng của quyền lực chính trị đến quản lý công như sau :
+ Ảnh hưởng đến các chủ thể hoạt động trong quản lý công.
Những chủ thể hoạt động trong bộ máy quản công thể là những cán bộ,
công chức làm việc trong bộ máy nhà nước, đó cũng thể những tổ chức,
nhân ngoài khu vực nhà nước thực hiện cung ứng dịch vụ công, cùng tham gia
vào quản công. Các chủ thể quản công chịu sđiều chỉnh, chi phối bởi các
yếu tố quyền lực chính trị. Bản thân các cán bộ, công chức nhà nước làm việc
trong lĩnh vực chính trị, vậy, điều tất yếu họ chịu sự chi phối của đảng, của
các quyết sách chính trị Với các chủ thể ngoài khu vực nhà nước, tham gia
vào việc cung ứng dịch v công, bản thân họ phải những người chấp hành
1
Bài tiểu luận môn học : Chính trị quản lý công - Trang 2
Bài tiểu luận môn học : Chính trị quản lý công - Người đăng: An Bìn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tiểu luận môn học : Chính trị quản lý công 9 10 752