Ktl-icon-tai-lieu

Bài văn bia duy nhất còn lại của Hoàng Giáp Nguyễn Trung Ngạn

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài văn bia duy nhất còn lại của Hoàng Giáp Nguyễn Trung Ngạn - vị kinh sư
đại doãn nổi tiếng của kinh thành Thăng Long
LTS: “Ma nhai kỉ công bi văn” (磨崖紀功碑文), tấm bia mài vách núi Trầm
Hương do Hoàng giáp Nguyễn Trung Ngạn soạn để ghi công của Thái thượng
hoàng Chương Nghiêu Văn Triết, là tấm bia cổ kính trải 7 thế kỉ nhưng vẫn còn
tươi nét nhất, được nhiều sử sách nhắc đến.
LTS: “Ma nhai kỉ công bi văn” (磨崖紀功碑文), tấm bia mài vách núi Trầm
Hương do Hoàng giáp Nguyễn Trung Ngạn soạn để ghi công của Thái thượng
hoàng Chương Nghiêu Văn Triết, là tấm bia cổ kính trải 7 thế kỉ nhưng vẫn còn
tươi nét nhất, được nhiều sử sách nhắc đến.
Nhiều tác giả đã đề cập đến vấn đề này song lại có những chỗ chưa thống nhất
với nhau, cần được làm sáng tỏ. Với tấm lòng và lợi thế là người bản xứ được tiếp
cận nhiều, tác giả Trần Tử Quang trong bài viết sau đây đã có những ý kiến hay,
tiếp tục làm sáng tỏ và có những kiến nghị thiết thực nhằm bảo vệ và phát huy di
sản quý giá này. Bài viết có sự phối hợp với Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Hán Nôm
Nghệ An và bạn bè cùng ngành gần xa, nên đây được coi là ý kiến tập thể. Xin
được giới thiệu cùng bạn đọc.
“Nguyễn Trung Ngạn là một nhân vật nổi trội thời Trần, một danh nhân văn
hóa tiêu biểu của dân tộc. Ông được Phan Huy Chú đánh giá là một trong mười
người phù trợ có công lao thời Trần, sự nghiệp ngang hàng với Thượng tướng
Trần Quang Khải, Mạc Đĩnh Chi, Trương Hán Siêu, Đoàn Nhữ Hài, Phạm Sư
Mạnh… Ông còn là một vị Kinh sư đại doãn (tương đương với chức Chủ tịch
UBND thành phố Hà Nội hiện nay) cai quản kinh thành nổi tiếng về tài đức, để
lại niềm tôn kính trong lòng người dân Thăng Long lúc bấy giờ.”
“Giữa thế kỉ XIV, sau 3 lần đại thắng đế quốc Mông Cổ, nhà Trần bắt tay
vào việc xây dựng và phát triển đất nước. Dưới sự trị vì của các vị vua sáng
cùng với các tôi hiền tướng giỏi thì uy thế của Đại Việt ngày càng lớn mạnh.

Nhưng trong thời gian này các nước láng giềng lại thường đem quân quấy phá
và xâm lấn những vùng biên giới. Do đó, triều đình phải thường xuyên cắt cử
tướng lĩnh đi đến các vùng biên cương xa xôi dẹp giặc. Trận đánh giặc Bổng
vào mùa đông năm Ất Hợi niên hiệu Khai Hựu thứ 7, Thái thượng hoàng Trần
Minh Tông tướng thân chinh đi đánh dẹp và chiến thắng. Thượng hoàng sai
Phát vận sứ Nguyễn Trung Ngạn soạn văn khắc vào vách núi đá nhằm kỉ niệm
chiến thắng này. Đây là bài văn bia duy nhất còn lại của ông.”
1. Vài nét về tấm văn bia
Từ trước đến nay đã có rất nhiều thư tịch Hán Nôm cổ đề cập đến việc Thái
thượng hoàng Tr...
Bài văn bia duy nhất còn li ca Hoàng Giáp Nguyn Trung Ngn - vị kinh sư
đại doãn ni tiếng của kinh thành Thăng Long
LTS: “Ma nhai kỉ công bi văn” (磨崖紀功碑), tm bia mài vách núi Trm
Hương do Hoàng giáp Nguyn Trung Ngn soạn để ghi công của Thái thượng
hoàng Chương Nghiêu Văn Triết, là tm bia c kính tri 7 thế kỉ nhưng vẫn còn
tươi nét nhất, được nhiu s sách nhắc đến.
LTS: “Ma nhai kcông bi văn(
磨崖紀功碑
), tm bia mài vách i Trm
Hương do Hoàng giáp Nguyn Trung Ngn soạn đ ghi công ca Thái thưng
hoàng Chương Nghiêu Văn Triết, tm bia c kính tri 7 thế knhưng vẫn còn
tươi nét nhất, đưc nhiu s sách nhc đến.
Nhiu tác giđã đề cập đến vấn đề này song li nhng chchưa thng nht
vi nhau, cn được làm sáng t. Vi tm lòng và li thế là người bn xđược tiếp
cn nhiu, tác gi Trn T Quang trong bài viết sau đây đã nhng ý kiến hay,
tiếp tc làm sáng t có nhng kiến ngh thiết thc nhm bo v phát huy di
sn quý giá này. Bài viết s phi hp vi Ban ch nhim Câu lc b Hán Nôm
Ngh An bn cùng ngành gần xa, n đây được coi ý kiến tp th. Xin
được gii thiu cùng bạn đọc.
“Nguyn Trung Ngn mt nhân vt ni tri thi Trn, một danh nhân văn
hóa tiêu biu ca dân tc. Ông được Phan Huy Chú đánh giá là một trong mười
người phù tr có ng lao thi Trn, s nghip ngang hàng với Thượng tướng
Trn Quang Khi, Mạc Đĩnh Chi, Trương Hán Siêu, Đoàn Nh Hài, Phạm
Mnh… Ông còn mt vKinh đại doãn (tương đương với chc Ch tch
UBND thành ph Ni hin nay) cai qun kinh thành ni tiếng vtài đức, để
li nim tôn kính trong lòng người dân Thăng Long lúc bấy gi.”
“Gia thế k XIV, sau 3 lần đại thắng đế quc Mông C, nhà Trn bt tay
vào vic xây dng phát triển đất nước. Dưới s tr ca các v vua sáng
cùng vi các tôi hiền tướng gii thì uy thế của Đi Vit ngày càng ln mnh.
Bài văn bia duy nhất còn lại của Hoàng Giáp Nguyễn Trung Ngạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài văn bia duy nhất còn lại của Hoàng Giáp Nguyễn Trung Ngạn - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài văn bia duy nhất còn lại của Hoàng Giáp Nguyễn Trung Ngạn 9 10 557