Ktl-icon-tai-lieu

Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi Dương Thị Thu Hương
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 397 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Theo quan điểm của Mác, Angghen, Lênin: Đảng cộng sản là đảng của giai cấp
vô sản, đấu tranh đòi quyền lợi cho giai cấp vô sản nước mình và toàn bộ giai cấp
vô sản thế giới.
Đảng bao gồm những phần tử tiên tiến nhất trong giai cấp vô sản, là đội tiền
phong, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp vô sản.
- Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp công nhân của Đảng
Cộng sản Việt Nam chúng ta thấy nhận thức của Người về vấn đề này là nhất quán.
Quá trình này được thể hiện như sau:
+ Về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ở các nước tư bản đã được Mác và
Angghen khẳng định, còn vấn đề sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ở các
nước thuộc địa nơi có số lượng giai cấp công nhân ít,khoa học kỹ thuật thấp, trình
độ văn hóa là điều mà Hồ Chí Minh hết sức quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu và đã
có những kết luận đúng đắn. Qua nghiên cứu, khoa sát phong trào công nhân ở các
nước thuộc địa cũng như ở Việt Nam, Hồ Chí Minh khẳng định: “Ngày nay giai
cấp công nhân là giai cấp độc nhất và duy nhất có thể đương đầu với đế quốc, thực
dân nên là giai cấp duy nhất có thể lãnh đạo cách mạng”.
+ Trong cương lĩnh tháng 2/1930, Hồ Chí Minh viết: “ Đảng là đội tiên phong của
giai cấp vô sản”
+ Đến Đại hội II (2/1951) từ điều kiện lịch sử cụ thể lúc này Người nói: Đảng của
giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, chính vì vậy là Đảng của dân tộc Việt
Nam.
+ Tháng 2/1951, Bác viết: “Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân,
nhân dân lao động và của cả dân tộc là một. Chính vì Đảng là đảng của giai cấp
công nhân và nhân dân lao động cho nên nó phải là Đảng của cả dân tộc Việt
Nam”.
+ Trong tác phẩm “Thường thức chính trị” (1953) Hồ Chí Minh viết “ Đảng của
giai cấp lao động, Đảng của toàn dân”
+ Năm 1961, Bác viết: “Đảng ta là đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng
của dân tộc không thiên tư, thiên vị.”
Từ quy luật hình thành và phát triển đảng, Hồ Chí Minh đã đi đến luận điểm Đảng
Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân đồng thời là Đảng của cả dân
tộc Việt Nam. Đảng là đội tiền phong của đạo quân vô sản, Đảng tập hợp vào hàng

ngũ của mình những người “tin theo chủ nghĩa cộng sản, chương trình Đảng và
quốc tế cộng sản… dám hy sinh phục tùng mệnh lệnh Đảng và đóng kinh phí, chịu
phấn đấu trong một bộ phận của Đảng”.
Cách diễn đạt của Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp công nhân của Đảng xét về
mặt ngôn từ có chỗ khác nhau nhưng thực chất Người luôn khẳng định tính chất
giai cấp công nhân của Đảng Cộng ...
Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Theo quan điểm của Mác, Angghen, Lênin: Đảng cộng sản là đảng của giai cấp
vô sản, đấu tranh đòi quyền lợi cho giai cấp vô sản nước mình và toàn bộ giai cấp
vô sản thế giới.
Đảng bao gồm những phần tử tiên tiến nhất trong giai cấp vô sản, là đội tiền
phong, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp vô sản.
- Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp công nhân của Đảng
Cộng sản Việt Nam chúng ta thấy nhận thức của Người về vấn đề này là nhất quán.
Quá trình này được thể hiện như sau:
+ Về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ở các nước tư bản đã được Mác
Angghen khẳng định, còn vấn đề sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ở các
nước thuộc địa nơi có số lượng giai cấp công nhân ít,khoa học kỹ thuật thấp, trình
độ văn hóa là điều mà Hồ Chí Minh hết sức quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu và đã
có những kết luận đúng đắn. Qua nghiên cứu, khoa sát phong trào công nhân ở các
nước thuộc địa cũng như ở Việt Nam, Hồ Chí Minh khẳng định: “Ngày nay giai
cấp công nhân là giai cấp độc nhất và duy nhất có thể đương đầu với đế quốc, thực
dân nên là giai cấp duy nhất có thể lãnh đạo cách mạng”.
+ Trong cương lĩnh tháng 2/1930, Hồ Chí Minh viết: “ Đảng là đội tiên phong của
giai cấp vô sản”
+ Đến Đại hội II (2/1951) từ điều kiện lịch sử cụ thể lúc này Người nói: Đảng của
giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, chính vì vậy là Đảng của dân tộc Việt
Nam.
+ Tháng 2/1951, Bác viết: “Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân,
nhân dân lao động và của cả dân tộc là một. Chính vì Đảng là đảng của giai cấp
công nhân và nhân dân lao động cho nên nó phải là Đảng của cả dân tộc Việt
Nam”.
+ Trong tác phẩm “Thường thức chính trị” (1953) Hồ Chí Minh viết “ Đảng của
giai cấp lao động, Đảng của toàn dân”
+ Năm 1961, Bác viết: “Đảng ta là đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng
của dân tộc không thiên tư, thiên vị.”
Từ quy luật hình thành và phát triển đảng, Hồ Chí Minh đã đi đến luận điểm Đảng
Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân đồng thời là Đảng của cả dân
tộc Việt Nam. Đảng là đội tiền phong của đạo quân vô sản, Đảng tập hợp vào hàng
Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam - Trang 2
Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam - Người đăng: Dương Thị Thu Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam 9 10 718