Ktl-icon-tai-lieu

BẢN ĐĂNG KÝ ĐẢNG VIÊN HỌC TẬP TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi bakeongke
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 931 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢN ĐĂNG KÝ
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
NĂM 2013
I/ NHẬN THỨC VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO
ĐỨC HỒ CHÍ MINH CỦA CHI BỘ:
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 28/02/2013 của Đảng ủy Các cơ
quan Chính quyền Quận Thanh Khê về việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013”; các đảng viên chi bộ đều
nhận thức rằng, trong thời gian qua, kết quả thực hiện Cuộc vận động đã khẳng
định: việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa có ý nghĩa
cấp bách, trước mắt, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nên việc Đảng ta đưa việc
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường
xuyên trong Đảng và xã hội là quan trọng và cần thiết.
Trên tinh thần đó cùng với kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh năm 2013 của đảng bộ, của chi bộ. Nay chi bộ trường
PGD&ĐT đăng ký việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm
2013 như sau:
II/ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN:
Chuyên đề 1: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời
phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy,
trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”
Chuyên đề 2: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về
phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương
mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" trong
sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện
nay".
1. Học tập việc suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư:
Cán bộ đảng viên trong chi bộ luôn thực hiện nghiêm túc việc cần, kiệm, liêm,
chính, chí công vô tư:
+ Cần cù trong công việc, thực hiện hiện hiệu quả mọi công việc được giao.
+ Biết tiết kiệm của công “Tiết kiệm điện, nước, giấy mực, tiết kiệm thời gian, tiền
bạc …” tại cơ quan cũng như tại gia đình. Tuyệt đối không tiêu xài xa hoa lãng
phí. Hạn chế tối đa việc chi tiêu của công nếu thấy chưa cần thiết. Sử dụng có hiệu
quả tài sản của cơ quan.
+ Liêm khiết trong công tác. Tuyệt đối không hối lộ, nhũng nhiễu, không tham ô,
hối lộ.
+ Lối sống chính trực, biết bảo vệ lẽ phải, tuyệt đối không chấp nhận những tư
tưởng bảo thủ, lạc hậu, đi ngược lại với đường lối của Đảng, không có biểu hiện
suy thoái về đạo đức, tư tưởng; chấp hành pháp luật của nhà nước. Không đặt...
BẢN ĐĂNG KÝ
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
NĂM 2013
I/ NHẬN THỨC VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO
ĐỨC HỒ CHÍ MINH CỦA CHI BỘ:
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 28/02/2013 của Đảng ủy Các
quan Cnh quyền Quận Thanh Khê v việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập
làm theo tấm ơng đạo đức H Chí Minh năm 2013”; các đảng viên chi bộ đều
nhận thức rằng, trong thời gian qua, kết quả thực hiện Cuộc vận động đã khẳng
định: việc học tập và làm theo tấm ơng đạo đức Hồ C Minh vừa ý nghĩa
cấp bách, trước mắt, vừa ý nghĩa bản, lâu dài đối với sự nghiệp y dựng
bảo v T quốc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nên việc Đảng ta đưa việc
học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường
xuyên trong Đảng và xã hội là quan trọng và cần thiết.
Trên tinh thần đó cùng với kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh năm 2013 của đảng bộ, của chi bộ. Nay chi bộ trường
PGD&ĐT đăng ký việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm
2013 như sau:
II/ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN:
Chuyên đề 1: “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời
phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công tư, làm người công bộc tận tụy,
trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”
Chuyên đề 2: "Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ C Minh về
phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương
mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất cán b lãnh đạo chủ chốt các cấp" trong
sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các quan, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện
nay".
1. Học tập việc suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư:
Cán bộ đảng viên trong chi bộ luôn thực hiện nghiêm túc việc cần, kiệm, liêm,
chính, chí công vô tư:
+ Cần cù trong công việc, thực hiện hiện hiệu quả mọi công việc được giao.
+ Biết tiết kiệm của công “Tiết kiệm điện, nước, giấy mực, tiết kiệm thời gian, tiền
bạc tại quan cũng như tại gia đình. Tuyệt đối không tiêu xài xa hoa lãng
phí. Hạn chế tối đa việc chi tiêu của công nếu thấy chưa cần thiết. Sử dụng có hiệu
quả tài sản của cơ quan.
+ Liêm khiết trong công tác. Tuyệt đối không hối lộ, nhũng nhiễu, không tham ô,
hối lộ.
+ Lối sống chính trực, biết bảo vệ lẽ phải, tuyệt đối không chấp nhận những
tưởng bảo thủ, lạc hậu, đi ngược lại với đường lối của Đảng, không biểu hiện
suy thoái v đạo đức, tư tưởng; chấp hành pháp luật của nhà nước. Không đặt lợi
ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể.
+ Thực hiện tốt công tác dân chủ cơ sở. Giải quyết công việc trên cơ sở công bằng,
chính xác, vô tư.
BẢN ĐĂNG KÝ ĐẢNG VIÊN HỌC TẬP TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH - Trang 2
BẢN ĐĂNG KÝ ĐẢNG VIÊN HỌC TẬP TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH - Người đăng: bakeongke
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BẢN ĐĂNG KÝ ĐẢNG VIÊN HỌC TẬP TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 9 10 567