Ktl-icon-tai-lieu

Bản đồ chuyên đề

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1902 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giới thiệu chương trình
1. Giới thiệu môn học
Bản đồ chuyên đề (thematic map) là môn học cơ sở của chương trình đào tạo SV
ngành Địa lí - Du lịch. Môn học nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản để thành
lập và sử dụng các loại bản đồ chuyên đề khác nhau. Sau khi học xong SV có thể vận
dụng các phương pháp để thể hiện nội dung bản đồ, biết qui trình xây dựng bản đồ và
có thể xây dựng bản đồ phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, du lịch và những
mục đích khác
2. Yêu cầu môn học
SV học xong môn bản đồ có thể:
- Hiểu và giải thích những khái niệm, thuật ngữ cơ bản về bản đồ nói chung
- Hiểu được những đặc điểm, yêu cầu của bản đồ: cơ sở toán học, hệ thống kí
hiệu và tổng quát hoá
- Nắm rõ nội dung và phương pháp biểu hiện các loại bản đồ chuyên đề khác
nhau
- Thành lập bản đồ chuyên đề đúng nguyên tắc, yêu cầu.
3. Phân phối chương trình
Chương trình phân thành 45 tiết, trong đó có 30 tiết lí thuyết bao gồm các chương:
- Chương 1: Các khái niệm cơ bản
- Chương 2: Giải pháp để thể hiện nội dung bản đồ: Nguyên lí, khả năng diễn
đạt của các phương pháp thể hiện bản đồ
- Chương 3: Xây dựng bản đồ chuyên đề bằng phần mềm MapInfo
- Chương 4: Qui trình, phương thức xây dựng bản đồ chuyên đề
4. Các học phần cần trang bị trước
- Bản đồ học đại cương
- Hệ thống thông tin địa lí (GIS) (sử dụng MapInfo)
5. Cách đánh giá
Chia làm 3 phần:
- Bài tập 40%
- Seminar 20%
- Kiểm tra Lí thuyết 40%
6. Đề cương chi tiết
1 Chương 1: Các khái niệm cơ bản
1. Bản đồ
2. Bản đồ chuyên đề
3. Các loại bản đồ chuyên đề
Bài tập 1: Mô tả`đặc điểm bản đồ chuyên đề và các thành phần chính
2

Chương 2: Giải pháp thể hiện nội dung bản đồ
1. Khái niệm
2. Đặc điểm
3. Lựa chọn các giải pháp thể hiện nội dung bản đồ
Bài tập 2: Trình bày các phương pháp thể hiện nội dung một bản đồ chuyên đề
tuỳ chọn: Phương pháp gì? Thể hiện đối tượng nào? Thể hiện như thế nào? Thể

Bản đồ chuyên đề

1

Tran Thi Phung Ha, MSc

hiện loại dữ liệu nào? Dữ liệu được thu thập như thế nào?
3

Chương 3: Phần mềm MapInfo để thành lập bản đồ chuyên đề
1. Các bước cơ bản
2. Các thao tác cụ thể
Bài tập 3: Sử dụng MapInfo để xây dựng bản đồ chuyên đề cụ thể (kết quả được
sử dụng cho bài tập 4)

4

Chương 4: Qui trình, phương thức xây dựng bản đồ chuyên đề, biên tập đề cương
thiết kế
1. Quy trình chung
2. Chuẩn bị biên tập
3. Bản đề cương chi tiết
4. Biên vẽ
Bài tập 4: Biên tập và thiết kế một bản đồ chuyên đề

7. Tài liệu tham khảo
1. Terry A. Slocum (1999) Thematic Cartography and Visualization,
Prentice Hall Upper Saddle R...
Bn đồ chuyên đề 1 Tran Thi Phung Ha, MSc
Gii thiu chương trình
1. Gii thiu môn hc
Bn đồ chuyên đề (thematic map) là môn hc cơ s ca chương trình đào to SV
ngành Địa lí - Du lch. Môn hc nhm cung cp kiến thc và k năng cơ bn để thành
lp và s dng các loi bn đồ chuyên đề khác nhau. Sau khi hc xong SV có th vn
dng các phương pháp để th hin ni dung bn đồ, biết qui trình xây dng bn đồ
có th xây dng bn đồ phc v công tác nghiên cu, ging dy, du lch và nhng
mc đích khác
2. Yêu cu môn hc
SV hc xong môn bn đồ có th:
- Hiu và gii thích nhng khái nim, thut ng cơ bn v bn đồ nói chung
- Hiu được nhng đặc đim, yêu cu ca bn đồ: cơ s toán hc, h
thng kí
hiu và tng quát hoá
- Nm rõ ni dung và phương pháp biu hin các loi bn đồ chuyên đề khác
nhau
- Thành lp bn đồ chuyên đề đúng nguyên tc, yêu cu.
3. Phân phi chương trình
Chương trình phân thành 45 tiết, trong đó có 30 tiết lí thuyết bao gm các chương:
- Chương 1: Các khái nim cơ bn
- Chương 2: Gii pháp để th hin ni dung bn đồ: Nguyên lí, kh
năng din
đạt ca các phương pháp th hin bn đồ
- Chương 3: Xây dng bn đồ chuyên đề bng phn mm MapInfo
- Chương 4: Qui trình, phương thc xây dng bn đồ chuyên đề
4. Các hc phn cn trang b trước
- Bn đồ hc đại cương
- H thng thông tin địa lí (GIS) (s dng MapInfo)
5. Cách đánh giá
Chia làm 3 phn:
- Bài tp 40%
- Seminar 20%
- Kim tra Lí thuyết 40%
6. Đề cương chi tiết
1 Chương 1: Các khái nim cơ bn
1. Bn đồ
2. Bn đồ chuyên đề
3. Các loi bn đồ chuyên đề
Bài tp 1: Mô t`đặc đim bn đồ chuyên đề và các thành phn chính
2 Chương 2: Gii pháp th hin ni dung bn đồ
1. Khái nim
2. Đặc đim
3. La chn các gii pháp th hin ni dung bn đồ
Bài tp 2: Trình bày các phương pháp th hin ni dung mt bn đồ chuyên đề
tu chn: Phương pháp gì? Th hin đối tượng nào? Th hin như thế nào? Th
Bản đồ chuyên đề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản đồ chuyên đề - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Bản đồ chuyên đề 9 10 182