Ktl-icon-tai-lieu

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Được đăng lên bởi Phan Duy Thương
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 4608 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG BỘ XÃ HOĂNG TIẾN
CHI BỘ TRƯỜNG THCS LÊ QUANG TRƯỜNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hoằng Tiến, ngày 23 tháng 11 năm 2012.

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
Họ và tên: Trương Thị Nhung
Ngày tháng năm sinh:
Nơi sinh:
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Ngày vào Đảng:
Chính thức:
Chức vụ: Giáo viên
Sinh hoạt tại chi bộ: Trường THCS Lê Quang Trường.
Đảng bộ xã Hoằng Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.
Qua học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương IV
(khóa XI), tôi kiểm điểm, tự phê bình với những ưu và khuyết điểm sau:

1. Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, về quy định những điều
đảng viên không được làm, trách nhiệm đảng viên.
1.1- Ưu điểm (Trách nhiệm bản thân về các chủ trương đường lối của
Đảng)
Tôi luôn có quan điểm chính trị vững vàng, kiên định với mục đích lý tưởng
của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bản thân chấp hành
đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy
quy chế của cơ quan đơn vị nơi công tác. Với cương vị là một giáo viên đứng lớp
tôi thường xuyên vận động giáo viên, phụ huynh cũng như người thân trong gia
đình, bà con nơi cư trú thực hiện nói và làm theo theo đúng quan điểm, đường lối
của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, của cơ quan đơn vị và những quy
định của ngành cũng như nơi cư trú nơi cư trú.
Tôi luôn tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng do Đảng ủy
cơ sở tổ chức, tự nghiên cứu học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ, kĩ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu công việc được giao.
Luôn có trách nhiệm trong thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị, nghị quyết
của Đảng, pháp luật của nhà nước. Có ý thức đấu tranh bảo vệ đường lối quan điểm
của đảng, giữ gìn sự đoàn kết trong chi bộ. Không dung túng hoặc bỏ qua với
những biểu hiện làm trái đường lối quan điểm của Đảng.
Bản thân không làm trái nói trái với cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị
quyết chỉ thị, kết luận của Đảng, làm những việc mà pháp luật không cho phép.
Không vi phạm đạo đức nhà giáo và vi phạm vào các điều cấm của đảng viên
không được làm.

Nghiêm túc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,
bản thân không có tư tưởng bè phái cục bộ chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ. Khách
quan trung thực khi phát biểu ý kiến cho lãnh đạo và đồng nghiệp.
Có lối sống giản dị, gương mẫu tron...
ĐẢNG BỘ XÃ HOĂNG TIẾN
CHI BỘ TRƯỜNG THCS LÊ QUANG TRƯỜNG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hoằng Tiến, ngày 23 tháng 11 năm 2012.
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
Họ và tên: Trương Thị Nhung
Nơi sinh:
Ngày vào Đảng:
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh:
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Chính thức:
Sinh hoạt tại chi bộ: Trường THCS Lê Quang Trường.
Đảng bộ xã Hoằng Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.
Qua học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương IV
(khóa XI), tôi kiểm điểm, tự phê bình với những ưu và khuyết điểm sau:
1. Về tưởng chính trị, đạo đức lối sống, về quy định những điều
đảng viên không được làm, trách nhiệm đảng viên.
1.1- Ưu điểm (Trách nhiệm bản thân về các chủ trương đường lối của
Đảng)
Tôi luôn có quan điểm chính trị vững vàng, kiên định với mục đích lý tưởng
của Đảng, chủ nghĩa Mác - -nin tư tưởng Hồ C Minh. Bản thân chấp hành
đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nnước, nội quy
quy chế của quan đơn vị i công tác. Với ơng vị một giáo viên đứng lớp
tôi thường xuyên vận động giáo viên, ph huynh ng như người thân trong gia
đình, con nơi trú thực hiện i làm theo theo đúng quan điểm, đường lối
của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, của cơ quan đơn vị và những quy
định của ngành cũng như nơi cư trú nơi cư trú.
Tôi luôn tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng do Đảng ủy
s t chức, tự nghiên cứu học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ, kĩ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu công việc được giao.
Luôn có trách nhiệm trong thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị, nghị quyết
của Đảng, pháp luật của nhà ớc. Có ý thức đấu tranh bảo vệ đường lối quan điểm
của đảng, giữ n s đoàn kết trong chi bộ. Không dung túng hoặc b qua với
những biểu hiện làm trái đường lối quan điểm của Đảng.
Bản thân không làm trái nói trái với cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị
quyết chỉ thị, kết luận của Đảng, làm những việc pháp luật không cho phép.
Không vi phạm đạo đức nhà giáo và vi phạm vào các điều cấm của đảng viên
không được làm.
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN - Trang 2
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN - Người đăng: Phan Duy Thương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN 9 10 947