Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG

Được đăng lên bởi hangctn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1225 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ Đề Cương Ôn Tập - Môn Đường Lối Đảng Cộng Sản
Tài liệu được chia sẻ tại 
( Đóng góp & kiểm tra: dungshoi - Chỉnh sửa: Root )
Câu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi nào ?
Đáp án c) 1896-1913
Câu 2: Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có giai cấp mới nào được hình thành ?
Đáp án c) Giai cấp công nhân
Câu 3: Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam có những giai cấp nào?
Đáp án b) Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân
Câu 4: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất là gì?
Đáp án a) Độc lập dân tộc
câu 5: Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào?
Đáp án d) Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng
Câu 6: Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?
Đáp án d) Cả a, b và c
Câu 7: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là:
Đáp án d) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ
Câu 8: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?
Đáp án b) Năm 1925 (Cuộc bãi công Ba Son)
Câu 9: Nguyễn ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào thời gian nào?
Đáp án d) 1920
Câu 10: Báo Đời sống công nhân là của tổ chức nào?
Đáp án c) Tổng Liên đoàn Lao động Pháp
Câu 11: Hội Liên hiệp thuộc địa được thành lập vào năm nào?
Đáp án b) 1921
Câu 12: Nguyễn ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa khi nào? ở đâu?
Đáp án b) 7/ 1920 - Phápđáp án
Câu13: Sự kiện nào được Nguyễn ái Quốc đánh giá "như chim én nhỏ báo hiệu mùa Xuân"?
Đáp án c) Vụ mưu sát tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái
Câu 14: Phong trào đòi trả tự do cho cụ Phan Bội Châu diễn ra sôi nổi năm nào?
Đáp án b) 1925
Câu 15: Nguyễn ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu vào thời gian nào?
Đáp án c) 11/1924
Câu 16: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương "vô sản hoá" khi nào?
Đáp án c) Cuối năm 1928 đầu năm 1929
Câu 17: Tên chính thức của tổ chức này được đặt tại Đại hội lần thứ nhất ở Quảng Châu (tháng 5-1929) là gì?
Đáp án d) Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
Câu 18: Việt Nam Quốc dân Đảng được thành lập vào thời gian nào ?
Đáp án a) 12/1927
Câu 19: Ai là người đã tham gia sáng lập Việt Nam Quốc dân Đảng 1927 ?
Đáp án c) Phạm Tuấn Tài
Câu 20: Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra vào thời gian nào?
Đáp...
Bộ Đề Cương Ôn Tập - Môn Đường Lối Đảng Cộng Sản
Tài liệu được chia sẻ tại www.cdxd3.com
( Đóng góp & kiểm tra: dungshoi - Chỉnh sửa: Root )
u 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi nào ?
Đáp án c) 1896-1913
u 2: Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có giai cấp mới nào được hình thành ?
Đáp án c) Giai cấp công nhân
u 3: Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam có những giai cấp nào?
Đáp án b) Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân
u 4: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nht là gì?
Đáp án a) Độc lập dân tộc
câu 5: Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào?
Đáp án d) Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng
u 6: Đc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?
Đáp án d) Cả a, b và c
u 7: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là:
Đáp án d) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nh
u 8: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?
Đáp án b) Năm 1925 (Cuộc bãi công Ba Son)
u 9: Nguyễn ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào thời gian nào?
Đáp án d) 1920
u 10: Báo Đời sống công nhân là của tổ chức nào?
Đáp án c) Tổng Liên đoàn Lao động Pháp
u 11: Hội Ln hiệp thuộc địa được thành lập vào năm nào?
Đáp án b) 1921
u 12: Nguyễn ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Lun cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa khi nào? ở đâu?
Đáp án b) 7/ 1920 - Phápđáp án
u13: Sự kiện nào được Nguyễn ái Quốc đánh giá "như chim én nhỏ báo hiệu mùa Xuân"?
Đáp án c) Vụ mưu sát tên toàn quyn Méclanh của Phạm Hồng Thái
u 14: Phong trào đòi trả tự do cho cụ Phan Bi Châu diễn ra sôi nổi năm nào?
Đáp án b) 1925
u 15: Nguyễn ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu vào thời gian nào?
Đáp án c) 11/1924
u 16: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương "vô sản hoá" khi nào?
Đáp án c) Cuối năm 1928 đầu năm 1929
u 17: Tên chính thức của tổ chức này được đặt tại Đại hội lần thứ nht ở Quảng Châu (tháng 5-1929) là gì?
Đáp án d) Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
u 18: Việt Nam Quốc dân Đảng được thành lập vào thời gian nào ?
Đáp án a) 12/1927
u 19: Ai là người đã tham gia sáng lập Việt Nam Quốc dân Đng 1927 ?
Đáp án c) Phạm Tun Tài
u 20: Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra vào thời gian nào?
Đáp án a. 9-2-1930
u 21: Tổ chức cộng sản nào ra đời đu tiên ở Việt Nam?
Đáp án b. Đông Dương cộng sản Đảng
u 22: Chi bộ cộng sản đu tiên ở Việt Nam được thành lập khi nào?
Đáp án a. Cuối tháng 3/1929
© www.cdxd3.com
BẢNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG - Người đăng: hangctn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
BẢNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG 9 10 589