Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG SO SÁNH GIỮA HIẾN PHÁP NĂM 1992 VỚI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

Được đăng lên bởi nguyentu95pt
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

BẢNG SO SÁNH GIỮA HIẾN PHÁP NĂM 1992
VỚI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992


Tháng 12 - 2012

LỜI NÓI ĐẦU
HIẾN PHÁP NĂM 1992
(ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2001)
Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù,
sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên
truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và
xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.
Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ
tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta tiến hành cuộc đấu
tranh cách mạng lâu dài, đầy gian khổ hy sinh, làm Cách mạng tháng
Tám thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc
Tuyên ngôn độc lập, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Tiếp đó,
suốt mấy chục năm, nhân dân các dân tộc nước ta đã liên tục chiến đấu,
với sự giúp đỡ quý báu của bè bạn trên thế giới, nhất là các nước xã hội
chủ nghĩa và các nước láng giềng, lập nên những chiến công oanh liệt,
đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử,
đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân và đế quốc, giải
phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân
chủ nhân dân. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước Việt Nam
thống nhất đã quyết định đổi tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam; cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, ra sức xây
dựng đất nước, kiên cường bảo vệ Tổ quốc đồng thời làm nghĩa vụ quốc
tế.
Qua các thời kỳ kháng chiến kiến quốc, nước ta đã có Hiến pháp năm
1946, Hiến pháp năm 1959 và Hiến pháp năm 1980.
Từ năm 1986 đến nay, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội
lần thứ VI của Đảng cộng sản Việt Nam đề xướng đã đạt được những
thành tựu bước đầu rất quan trọng. Quốc hội quyết định sửa đổi Hiến pháp
năm 1980 để đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới.
Hiến pháp này quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc
phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên
tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước, thể chế hoá mối quan
hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý.
Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh,
thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ

HIẾN PHÁP NĂM 2013
LỜI NÓI ĐẦU
Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng
tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền
thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cư...
ỦY BAN DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992
BẢNG SO SÁNH GIỮA HIẾN PHÁP NĂM 1992
VỚI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992
Tháng 12 - 2012
BẢNG SO SÁNH GIỮA HIẾN PHÁP NĂM 1992 VỚI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢNG SO SÁNH GIỮA HIẾN PHÁP NĂM 1992 VỚI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992 - Người đăng: nguyentu95pt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
BẢNG SO SÁNH GIỮA HIẾN PHÁP NĂM 1992 VỚI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992 9 10 936