Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo chất liệu nghệ thuật trong bài thơ HOÀNG HẠC LÂU của Thôi Hạo

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 542 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch ất li ệ u ngh ệ  thu ật trong bài th ơ  HOÀNG H Ạ C LÂU c ủ a Thôi
Hạo
PHẠM ÁNH SAO([*])
 

1. CHẤT LIỆU HUYỀN THOẠI
Hoàng Hạc lâu (HHL) của Thôi Hạo (704? - 754) là một trong số ít tác phẩm "khơi dậy
được ý thức phê bình mới mẻ của người đọc" (Wolfgang Iser) (1). Tác phẩm đã trở thành tài
sản chung của nhân loại và từ lâu đã rất quen thuộc với độc giả Việt Nam. Thi sĩ Tản Đà và
nhiều dịch giả thi nhân khác đã dịch bài thơ ra chữ Nôm và chữ Quốc ngữ, bài thơ cũng
được các nhà nghiên cứu phê bình quan tâm giới thiệu. Từ 1990 đến nay, ở Việt Nam, HHL
được đưa vào SGK phổ thông(2). Trong bài viết này chúng tôi muốn trình bày cách đọc của
mình thông qua tìm hiểu về chất liệu nghệ thuật của bài thơ; trước hết là chất liệu huyền
thoại thể hiện qua câu chuyện truyền thuyết về người tiên cưỡi hạc vàng bay lên tiên giới.
Xin được trích bốn dòng thơ đầu của bài HHL với phần nguyên văn chữ Hán và âm đọc
Hán Việt: "昔 人 已 乘 黃 鶴 去 / 此 地 空 餘 黃 鶴 樓 // 黃 鶴 一 去 不 復 返 / 白 雲 千
載 空 悠 悠 " (Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ / Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu //
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản / Bạch vân thiên tải không du du. Dịch nghĩa: Người
xưa đã cưỡi hạc vàng bay đi / Nơi đây chỉ còn lầu Hoàng Hạc // Hạc vàng một khi bay đi
không quay trở lại / Mây trắng ngàn năm vẫn lững lờ trôi)(3).
Giáo sư Nguyễn Khắc Phi đã nhiều lần chỉ ra đặc điểm thú vị ở đoạn thơ trên, trong đó nói
tới sự xuất hiện trùng lặp tới ba lần của hai chữ "hoàng hạc", kèm với đó là sự trùng lặp của
hai chữ "không", hai chữ "khứ"(4). Về phần mình, chúng tôi muốn hướng sự chú ý của
người đọc vào câu chuyện truyền thuyết được Thôi Hạo kể lại ở dòng thơ đầu: "Tích nhân
dĩ thừa hoàng hạc khứ". Chúng tôi cho rằng, chính câu chuyện truyền thuyết này mới là
chìa khóa giúp chúng ta hiểu được cái "tình" mà tác giả muốn "trữ" ở bài thơ này. Các yếu
tố thi pháp khác chỉ là biểu hiện tất yếu cho tài kể chuyện kết hợp với trữ tình của Thôi
Hạo. Không hiểu hàm ý sâu xa của tác giả khi kể câu chuyện này, chúng ta sẽ không hiểu ý
nghĩa của các phương thức nghệ thuật, đương nhiên cũng không đánh giá được hết những
cống hiến nghệ thuật của Thôi Hạo cho thơ ca cổ điển Trung Quốc và tệ hơn nữa rất dễ sa
vào tình trạng đoán mò về nội dung trữ tình của bài thơ.
Đọc HHL, chúng ta không lạ gì câu chuyện truyền thuyết về lầu Hoàng Hạc được một số cổ
tịch của Trung Quốc ghi lại. Chẳng hạn, Nam Tề thư - Châu quận chí chép, người tiên tên

là Tử An từng cưỡi hạc vàng qua đây; sách Thái bình hoàn vũ ký - Vũ Xương phủ cũng
chép, người t...
Ch t li u ngh thu t trong bài th HOÀNG H C LÂU c a Thôi ơ
H o
PHẠM ÁNH SAO([*])
1. CHẤT LIỆU HUYỀN THOẠI
Hoàng Hạc lâu (HHL) của Thôi Hạo (704? - 754) một trong số ít tác phẩm "khơi dậy
được ý thức phê nh mới mẻ của người đọc" (Wolfgang Iser)
(1)
. Tác phẩm đã trở thành tài
sản chung của nhân loại và từ lâu đã rất quen thuộc với độc giả Việt Nam. Thi sĩ Tản Đà và
nhiều dịch gi thi nhân khác đã dịch bài t ra ch Nôm chữ Quốc ngữ, bài thơ cũng
được các nhà nghiên cứu p bình quan tâm giới thiệu. Từ 1990 đến nay, ở Việt Nam, HHL
được đưa vào SGK phổ thông
(2)
. Trong bài viết này chúng tôi muốn trình bày cách đọc của
mình thông qua tìm hiểu về chất liu nghệ thuật của bài thơ; trước hết chất liệu huyền
thoại thể hiện qua câu chuyện truyền thuyết về người tiên cưỡi hạc vàng bay lên tiên giới.
Xin được trích bốn dòng t đầu của bài HHL với phần nguyên văn ch Hán âm đọc
Hán Việt: " / // /
" (Tích nhân thừa hoàng hạc khứ / Thử địa không Hoàng Hạc lâu //
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản / Bạch vân thiên tải không du du. Dịch nghĩa: Người
xưa đã cưỡi hạc vàng bay đi / Nơi đây chỉ còn lầu Hoàng Hạc // Hạc vàng một khi bay đi
không quay trở lại / Mây trắng ngàn năm vẫn lững lờ trôi)
(3)
.
Giáo sư Nguyễn Khắc Phi đã nhiều lần chỉ ra đặc điểm thú vị ở đoạn thơ trên, trong đó nói
tới sự xuất hiện trùng lặp tới ba lần của hai chữ "hoàng hạc", kèm với đó là sự trùng lặp của
hai chữ "không", hai chữ "khứ"
(4)
. Về phần mình, chúng tôi muốn hướng sự chú ý của
người đọc vào câu chuyện truyền thuyết được Thôi Hạo kể lại ng thơ đầu: "Tích nhân
thừa hoàng hạc khứ". Chúng tôi cho rằng, chính câu chuyện truyền thuyết này mới
chìa khóa giúp chúng ta hiểu được cái "tình" mà tác giả muốn "trữ"bài t này. Các yếu
tố thi pháp khác chỉ biểu hiện tất yếu cho tài kể chuyện kết hợp với trữ nh của Thôi
Hạo. Không hiểu hàm ý sâu xa của tác giả khi kể câu chuyện y, chúng ta sẽ không hiểu ý
nghĩa củac phương thức nghệ thuật, đương nhiên cũng không đánh giá được hết những
cống hiến nghệ thuật của Thôi Hạo cho tca c điển Trung Quốc thơn nữa rất dễ sa
vào tình trạng đoán mò về nội dung trữ tình của bài thơ.
Đọc HHL, chúng ta không lạ gì câu chuyện truyền thuyết về lầu Hoàng Hạc được một số cổ
tịch của Trung Quốc ghi lại. Chẳng hạn, Nam Tề thư - Châu quận chí chép, người tiên tên
Báo cáo chất liệu nghệ thuật trong bài thơ HOÀNG HẠC LÂU của Thôi Hạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo chất liệu nghệ thuật trong bài thơ HOÀNG HẠC LÂU của Thôi Hạo - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Báo cáo chất liệu nghệ thuật trong bài thơ HOÀNG HẠC LÂU của Thôi Hạo 9 10 948