Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo chính trị Đại Hội Đảng lần thứ XI

Được đăng lên bởi tccth357-gmail-com
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 904 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÕp TôC N¢NG CAO N¡NG LùC L·NH §¹O
Vµ SøC CHIÕN §ÊU CñA §¶NG,
PH¸T HUY SøC M¹NH TOµN D¢N TéC, §ÈY
M¹NH TOµN DIÖN C¤NG CUéC
§æI MíI, T¹O NÒN T¶NG §Ó §ÕN N¡M 2020
N¦íC TA C¥ B¶N TRë THµNH N¦íC
C¤NG NGHIÖP THEO H¦íNG HIÖN §¹I
(B¸o c¸o chÝnh trÞ cña Ban ChÊp hµnh
Trung ¬ng §¶ng kho¸ X t¹i §¹i héi ®¹i biÓu
toµn quèc lÇn thø XI cña §¶ng)
§¹i héi XI cña §¶ng häp vµo lóc tn §¶ng, toµn d©n ta
t thóc tp ®Çu a t kû XXI, thùc hiÖn tng lîi
nhu chñ tr¬ng, nhiÖm vô cña NgquyÕt §¹ii X ®·
tr¶i qua 25 n¨m ®æi i, 20 n¨m thùc hiÖn C¬ng nh x©y
ng ®Êt níc trong thêi qu¸ ®é lªn c nga x· i, 10
n¨m thùc hn ChiÕn lîc pt trn kinh - x· héi 2001 -
2010. §¹i i nhiÖm vô kiÓm ®iÓm viÖc tc hiÖn NghÞ
quyÕt §¹i héi Xa §¶ng, ®Ò ra ph¬ng híng, nhiÖm vô 5 m
2011 - 2015; ng kÕt thùc hiÖn ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ -
héi 10 m 2001 - 2010, x¸c ®Þnh ChiÕn lîc ph¸t triÓn
kinh - héi 10 m 2011 - 2020; tæng t, sung
ph¸t triÓn C¬ng lÜnh n¨m 1991; kiÓm ®iÓm l·nh ®¹o cña
Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kho¸ X; bæ sung, söa ®æi
§iÒu §¶ng; bÇu Ban ChÊp nh Trung ¬ng §¶ng kho¸
XI (nhiÖm kú 2011 - 2015).
§¹i héi ý nghÜa träng ®¹i, ®Þnh híng cho toµn §¶ng,
1
Báo cáo chính trị Đại Hội Đảng lần thứ XI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo chính trị Đại Hội Đảng lần thứ XI - Người đăng: tccth357-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Báo cáo chính trị Đại Hội Đảng lần thứ XI 9 10 583