Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đường lối CM đảng CSVN

Được đăng lên bởi pain2905
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH

------------------

BÁO CÁO ĐƯỜNG LỐI ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
Đề tài
PHÂN TÍCH SỰ VẬN DỤNG ĐÚNG ĐẮNG CỦA NGUYỄN ÁI
QUỐC TRONG VIỆC VẬN DỤNG CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
VÀO CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Hữu Kỷ Tỵ
Nhóm thực hiện : 5
STT
1
2
3
4
5
6

MSSV
K1303788
61300005
41301585
41301702
41302314
41301828

Họ và tên
Nguyễn Trương Công Thắng
Hà Lê Duy An
Lê Kế Thanh Hùng
Nguyễn Trọng Hữu
Nguyễn Kiến Mẫn
Bùi Anh Khoa

TP Hồ Chí Minh, tháng 9/2015

Phân công
I
I
II
III
IV
IV

I .Hoàn cảnh ra đời:
1. Tình hình thế giới: Cách mạng tháng Mười Nga thành công (1917) đánh dấu
bước phát triển mới trong lịch sử nhân loại. Quốc tế cộng sản, bộ tham mưu của
giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức toàn thế giới được thành lập. ở Trung
Quốc, sau phong trào Ngũ Tứ, Đảng cộng sản Trung Quốc ra đời (1921). ở Pháp,
Đảng cộng sản Pháp được thành lập (1920), sự kiện lịch sử này không chỉ là
thắng lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Pháp, mà còn là thắng lợi
của các dân tộc thuộc địa Pháp.

2. Tình hình Việt Nam:
a. Giai cấp công nhân ra đời :Giai cấp công nhân Việt Nam là sản phẩm trực
tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Lớp công nhân
đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xây dựng một số
cơ sở công nghiệp, đôn trại và thành phố phục vụ cho cuộc xâm lược và binh
định nước ta. Trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), giai cấp
công nhân còn ít, chỉ 10 vạn người và trình độ còn thấp. Qua thời kỳ khai
thác thuộc địa lần thứ hai (1924-1929), số lượng công nhân chuyên nghiệp đã
có 22 vạn người, chiếm 1,2% số dân. Nếu tính số người làm thuê trong các
hãng kinh doanh tư nhân vừa, nhỏ và số người vô sản, nửa vô sản sống ở
thành thị và nông thôn, thì đội quân vô sản ở Việt Nam trước nǎm 1930 có
đến hàng triệu người.
Sinh trưởng trong một nước thuộc địa, nửa phong kiến, cũng như nông dân
và các tầng lớp lao động khác, giai cấp công nhân Việt Nam bị ba tầng áp
bức, bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư sản, phần lớn xuất thân từ nông
dân. Đó là cơ sở khách quan thuận lợi cho hai giai cấp cơ bản này có sự liên
minh tự nhiên từ khi ra đời và phát triển trong quá trình đấu tranh cách
mạng.
Là con đẻ của một dân tộc anh hùng, lớn lên trong thời đại mới, khi mà giai
cấp công nhân Nga dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Bônsêvích đã giành
được chính quyền, Quốc tế cộng sản đã thành lập, lại được lãnh tụ Nguyễn ái
Quốc giác ngộ, giai cấp công nhân Việt Nam đã ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO ĐƯỜNG LỐI ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
Đề tài
PHÂN TÍCH SỰ VẬN DỤNG ĐÚNG ĐẮNG CỦA NGUYỄN ÁI
QUỐC TRONG VIỆC VẬN DỤNG CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
VÀO CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Hữu Kỷ Tỵ
Nhóm thực hiện : 5
STT MSSV Họ và tên Phân công
1  
2  
3  !"# 
4 $ %&
5 $ '!() *
6 $ +#'," *
TP Hồ Chí Minh, tháng 9/2015
Báo cáo đường lối CM đảng CSVN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đường lối CM đảng CSVN - Người đăng: pain2905
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Báo cáo đường lối CM đảng CSVN 9 10 289