Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Hán văn Việt Nam nhìn từ góc độ song ngữ

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hán văn Vi ệt Nam nhìn t ừ  góc đ ộ  song ng ữ

Ph ạ m Văn Khái

1. Trong thời gian gần đây xuất hiện nhiều công trình đề cập đến Hán văn Việt Nam trong
giới Hán Nôm học. Những công trình đó góp phần quan trọng cho việc nghiên cứu, giải
thích thực thể Hán văn Việt Nam, bước đầu tìm ra những nét riêng biệt của Hán văn Việt
Nam. Theo mục tiêu đó của Hán Nôm học, chúng tôi nghĩ rằng cần đẩy mạnh nghiên cứu
Hán văn Việt Nam từ góc độ song ngữ hay liên ngữ. Bởi vì, là sản phẩm của môi trường
song ngữ, Hán văn Việt Nam, một mặt, phải tuân thủ những quy tắc nghiêm ngặt của văn
ngôn, mặt khác, lại chịu áp lực của hoàn cảnh ngôn ngữ nơi nó thể hiện và hành chức trong
những điều kiện xã hội - ngôn ngữ Việt Nam trong suốt hai chục thế kỉ ...
2. Có một điều dễ nhận thấy: khối lượng các văn bản Hán văn Việt Nam cho đến nay vẫn
còn được giữ lại chủ yếu từ sau khi nước nhà giành được quyền tự chủ. Sự độc lập dường
như đã không ngăn cả Hán văn được dùng một cách rộng rãi, mà có vẻ như ngược lại. Sau
độc lập, Hán học ở Việt Nam lại càng phát triển và mở rộng... Phạm vi phổ biến chữ Hán
ngày một rộng thêm, số lượng văn bản nhiều hơn... Đã có những ý kiến giải thích về vấn đề
này theo từng góc độ khác nhau - góc độ lịch sử, góc độ văn hoá... và cả từ góc độ song
ngữ. Chính tiếng Việt phát triển trong môi trường song ngữ Việt - Hán (hay Hán - Việt) đã
là nhân tố quan trọng thúc đẩy, tạo điều kiện cho việc học chữ Hán.
3. Song ngữ Việt - Hán từ khi nước nhà độc lập khác với song ngữ Việt - Hán ở thời Bắc
thuộc về chất. Bởi lẽ, ở thời độc lập, tiếng Việt đã phát triển cả về chức năng lẫn cấu trúc.
Còn Hán văn chỉ là ngôn ngữ viết (thư diện ngữ) (Lưu Quang Khánh, 1995). Song ngữ Việt
- Hán không những chỉ khác với chính mình ở giai đoạn trước đó mà còn khác với nhiều
song ngữ hiện đại ở các nước châu Phi hay châu á, nơi tiếng Anh, tiếng Pháp là ngôn ngữ
thứ hai, ngôn ngữ vay mượn nhưng là sinh ngữ... (Diebold, 1961). Các ngôn ngữ thành viên
của từng song ngữ hiện đại phân chia nhau về phạm vi các chức năng sử dụng... Tuy có
những điểm riêng như vậy, nhưng dù sao, các văn bản Hán văn Việt Nam - vì được viết
bằng ngôn ngữ- văn tự vay mượn, ngôn ngữ thứ hai..., nên vẫn phải mang những đặc điểm

chung của loại văn bản vốn không phải là tiếng mẹ đẻ. Do vậy, tự nhiên, chúng phải chịu
ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ của người viết và cả các nhân tố xã hội - ngôn ngữ khác nữa...
4. Nghiên cứu song ngữ nở rộ trong khoảng những năm 50-60 và cho đến nay vẫn là một
vấn đề có tính thời sự trong n...
Hán văn Vi t Nam nhìn t góc đ song ng
Ph m Vă n Khái
1. Trong thời gian gần đây xuất hiện nhiều ng trình đề cập đến Hán văn Việt Nam trong
giới Hán Nôm học. Những công trình đó góp phần quan trọng cho việc nghiên cứu, giải
thích thực thể Hán n Việt Nam, bước đầu tìm ra những nét riêng biệt của Hán văn Việt
Nam. Theo mục tiêu đó của Hán Nôm học, chúng tôi nghĩ rằng cần đẩy mạnh nghiên cứu
Hán n Việt Nam từ góc độ song ngữ hay liên ngữ. Bởi vì, sản phẩm của môi trường
song ngữ, Hán văn Việt Nam, một mặt, phải tuân thủ những quy tắc nghiêm ngặt của văn
ngôn, mặt khác, lại chịu áp lực của hoàn cảnh ngôn ngữ nơi nó thể hiện và hành chức trong
những điều kiện xã hội - ngôn ngữ Việt Nam trong suốt hai chục thế kỉ ...
2. một điều dễ nhận thấy: khối lượng các văn bản Hán văn Việt Nam cho đến nay vẫn
còn được giữ lại chủ yếu từ sau khi nước nhà giành được quyền tự chủ. Sự độc lập dường
như đã không ngăn c Hán văn được dùng một cách rộng rãi, mà vẻ như ngược lại. Sau
độc lập, Hán học Việt Nam lại càng phát triển và mở rộng... Phạm vi phổ biến chữ Hán
ngày một rộng thêm, số lượng văn bản nhiều hơn... Đã có những ý kiến giải thích về vấn đề
này theo từng góc độ khác nhau - góc độ lịch sử, góc độ n hoá... và c t góc độ song
ngữ. Chính tiếng Việt phát trin trong môi trường song ngữ Việt - Hán (hay Hán - Việt) đã
là nhân tố quan trọng thúc đẩy, tạo điều kiện cho việc học chữ Hán.
3. Song ngữ Việt - Hán từ khi nước nhà độc lập khác với song ngữ Việt - Hán thời Bắc
thuộc về chất. Bởi lẽ, thời độc lập, tiếng Việt đã phát triển c về chức năng lẫn cấu trúc.
Còn Hán văn chỉ là ngôn ngữ viết (thư diện ngữ) (Lưu Quang Khánh, 1995). Song ngữ Việt
- Hán không những chỉ khác với chính mình giai đoạn trước đó mà còn khác với nhiều
song ngữ hiện đại các nước châu Phi hay châu á, nơi tiếng Anh, tiếng Pháp ngôn ngữ
thứ hai, ngôn ngữ vay mượn nhưng là sinh ngữ... (Diebold, 1961). Các ngôn ngữ thành viên
của từng song ngữ hiện đại phân chia nhau về phạm vi các chức năng sử dụng... Tuy
những điểm riêng như vậy, nhưng dù sao, các văn bản Hán n Việt Nam - được viết
bằng ngôn ngữ- văn t vay mượn, ngôn ngữ thứ hai..., nên vẫn phải mang những đặc điểm
Báo cáo Hán văn Việt Nam nhìn từ góc độ song ngữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Hán văn Việt Nam nhìn từ góc độ song ngữ - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Báo cáo Hán văn Việt Nam nhìn từ góc độ song ngữ 9 10 803