Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ 2010 ( Bộ kế hoạch và đầu tư )

Được đăng lên bởi Thao Tranthanh
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1184 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hội thảo “Giới và việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển
Thiên niên kỷ (MDGs) tại Việt Nam”
Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, ngày 6 – 7/9/2010
BÁO CÁO MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ 2010
(BÁO CÁO TÓM TẮT)

VIỆT NAM
2/3 CHẶNG ĐƯỜNG THỰC HIỆN
CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ,
HƯỚNG TỚI NĂM 2015
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
I. GIỚI THIỆU
Việt Nam cùng với nhiều quốc gia khác trên thế giới đã trải qua 2/3 chặng đường thực
hiện Tuyên bố Thiên niên kỷ và các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDG) và đang nỗ
lực, phấn đấu thực hiện thành công các Mục tiêu vào năm 2015. Đối với Việt Nam, năm
2010 có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu quá trình thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm
vụ phát triển kinh tế và xã hội của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001-2010
và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010, kết thúc một giai đoạn quan trọng
thực hiện các chương trình, chính sách lớn của Chính phủ.
Báo cáo Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ năm 2010 của Việt Nam được xây dựng
nhằm tổng kết lại những kết quả quan trọng trong việc thực hiện các Mục tiêu MDG trong
2/3 chặng đường qua, đánh giá những bài học kinh nghiệm và những khó khăn thách thức
đặt ra trong việc hoàn thành các Mục tiêu MDG đúng thời hạn. Đồng thời, Báo cáo cũng thể
hiện quyết tâm của Việt Nam thực hiện thành công các Mục tiêu MDG đã được nêu trong
Tuyên bố Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc do 189 Nguyên thủ Quốc gia cam kết thực hiện
tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc vào tháng 9 năm 2000.
Báo cáo Mục tiêu Thiên niên kỷ năm 2010 được thực hiện trong bối cảnh kinh tế Việt
Nam 10 năm trở lại đây có mức tăng trưởng khá và tương đối ổn định. Tốc độ tăng tổng sản
phẩm trong nước (GDP) bình quân hàng năm trong thời kỳ 2000-2010 đạt 7,2%; GDP bình
quân đầu người năm 2010 ước khoảng 1.200 USD (PPP). Với mức này, Việt Nam chuyển
vị trí từ nhóm nước nghèo nhất sang nhóm nước có mức thu nhập trung bình thấp. Song
song với phát triển kinh tế, Việt Nam đặc biệt quan tâm và ưu tiên nguồn lực cho giảm
nghèo và phát triển xã hội. Với Việt Nam, phấn đấu thực hiện các Mục tiêu MDG cũng
chính là nỗ lực thực hiện mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, và phát triển xã
hội của quốc gia.
Với tất cả nỗ lực và cố gắng thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã
hội của quốc gia, trong đó thực hiện các Mục tiêu MDG, Việt Nam đạt được những thành
quả quan trọng: Việt Nam đã đạt mục tiêu “giảm một nửa tỷ lệ nghèo” vào năm 2002; hoàn
thành phổ cập giáo dục tiểu học theo chuẩn ...
Hội thảo “Giới và việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển
Thiên niên kỷ (MDGs) tại Việt Nam”
Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, ngày 6 – 7/9/2010
O O MỤC TU PHÁT TRIỂN THN NIÊN KỶ 2010
(BÁO O TÓM TẮT)
VIỆT NAM
2/3 CHẶNG ĐƯỜNG THỰC HIỆN
C MỤC TU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ,
ỚNG TỚI NĂM 2015
BỘ K HOCH VÀ ĐẦU TƯ
I. GIỚI THIỆU
Việt Nam ng với nhiều quốc gia kc trên thế giới đã tri qua 2/3 chặng đường thc
hiện Tuyên bố Thiên niên kỷ và các Mục tiêu pt triển Thn nn k(MDG) và đang n
lực, phấn đấu thực hiện thành ng các Mục tiêu o m 2015. Đối với Việt Nam, năm
2010 có ý nga quan trọng, đánh dấu quá trình thực hiện tnh công các mục tu, nhiệm
vụ phát triển kinh tế và xã hội ca Chiếnợc pt triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001-2010
và Kế hoạch pt triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010, kết thúc một giai đon quan trọng
thực hiện các chương trình, cnh sách lớn của Chính ph.
Báo cáo Mục tiêu phát triển Thn niên k năm 2010 của Việt Nam được xây dựng
nhằm tổng kết lại những kết quả quan trọng trong việc thực hiện các Mục tiêu MDG trong
2/3 chặng đường qua, đánh gnhững bài học kinh nghiệm và những kkn tch thức
đặt ra trong việc hoàn thành các Mục tiêu MDG đúng thời hạn. Đồng thời, Báo cáo cũng th
hiện quyết tâm của Việt Nam thực hiện tnh công các Mục tiêu MDG đã được u trong
Tuyên bố Thiên niên kỷ ca Liên hp quc do 189 Nguyên thủ Quc gia cam kết thực hiện
tại Hội nghị tng đỉnh của Liên hợp quốc vào tháng 9 năm 2000.
Báo cáo Mục tu Thn nn km 2010 được thực hiện trong bi cảnh kinh tế Việt
Nam 10m trở lại đây có mức ng trưởng khá và tương đi ổn định. Tc độ tăng tổng sản
phẩm trong nước (GDP)nh quân hàng năm trong thi kỳ 2000-2010 đạt 7,2%; GDP bình
qn đầu ngưi năm 2010 ước khong 1.200 USD (PPP). Với mức này, Việt Nam chuyển
v trí từ nm ớc ngo nhất sang nm ớc mức thu nhập trung bình thấp. Song
song với phát triển kinh tế, Việt Nam đặc biệt quan tâm ưu tiên nguồn lực cho giảm
nghèo và phát triển hội. Với Việt Nam, phấn đấu thực hiện các Mục tiêu MDG ng
cnh là nỗ lực thực hiện mục tiêu thúc đẩy ng trưởng kinh tế, giảm nghèo, và phát triển xã
hội của quốc gia.
Với tất cả nỗ lực và cố gắng thực hiện tnh công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã
hội của quốc gia, trong đó thc hiện các Mục tiêu MDG, Việt Nam đạt được những tnh
quả quan trọng: Việt Nam đã đạt mục tiêu “giảm một na tỷ lệ ngo” vàom 2002; hoàn
tnh phổ cập giáo dục tiểu học theo chuẩn của Việt Nam vào năm 2000; Việt Nam đã đạt
được những thành tựu đáng khích lệ v tăng ờng bình đẳng giớing cao v thế cho
phụ nữ; Sức khoẻ của tr em tiếp tục được quan tâm và cải thiện đáng kể, Việt Nam đã tiến
đến gần Mục tiêu Phát triển Thiên nn kỷ đối với chỉ tiêu tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi và
BÁO CÁO MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ 2010 ( Bộ kế hoạch và đầu tư ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ 2010 ( Bộ kế hoạch và đầu tư ) - Người đăng: Thao Tranthanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
BÁO CÁO MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ 2010 ( Bộ kế hoạch và đầu tư ) 9 10 399