Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Ngành văn học ở một số đại học Mỹ Yếu tố cá tính hoá và quốc tế hoá trong chiến lược xây dựng chương trình.doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 816 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngành văn học ở một số đại học Mỹ:
Yếu tố cá tính hoá và quốc tế hoá trong chiến lược xây dựng chương
trình
 

TS. Lê Thị Thanh Tâm
(Trường ĐH KHXH&NV – ĐH QG TP.HCM)
http://khoavanhoc­ussh.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=879:ts­le­th­thanh­
tam&catid=81:vanhocnuocngoai&Itemid=245
 

Trong xu thế nâng cao chất lượng giảng dạy đại học Việt Nam, cùng với mối
quan tâm của xã hội hiện nay về thực tế dạy và học môn Văn các cấp, việc
tham khảo các chương trình liên quan đến ngành học ngữ văn ở một số
trường đại học nước ngoài là một hướng tiếp cận tương đối giá trị. Với tinh
thần như vậy, chúng tôi chọn nước Mỹ, một trong những môi trường giáo
dục hấp dẫn nhất thế giới để tìm hiểu phương thức xây dựng chương trình
ngữ văn, chủ yếu là các vấn đề văn học, thuộc cấp độ đại học và sau đại
học.
Hệ thống đào tạo đại học tại Mỹ về cơ bản gồm hơn 3000 trường đại học với
cấu trúc: college (tương đương một trường đại học 4 năm) và university
(tương đương một viện đại học, bao gồm các college và trường sau đại học
về các ngành). Ngoài ra còn có hệ đại học 2 năm và đại học cộng đồng.
Thông thường không có phân khoa văn học nói chung (Literature) ở các
trường đại học. Môn Văn học được giảng dạy ở các khoa cụ thể như sau:
- Văn học so sánh (Comparative Literature)
- Ngôn ngữ và văn học Đông Á (East Asian Language and Literature)
- Ngôn ngữ và văn minh Đông Á (East Asian language and civilization)
- Châu Á học (Asian studies)
- Đông Nam Á học (South Asian studies)
- Nhân học (Anthropology)
- Văn học Mỹ (American Literature)
- Văn học thế giới (World Literature)
- Văn học Trung Quốc (Chinese Literature)
- English (Tiếng Anh)
- Ngôn ngữ và văn học Anh (English Language and Literature)
- Văn học Latin (Latin Literature)
- Ngôn ngữ và văn học Anh – Mỹ (English and American Language and
Literature)
…

Trong khuôn khổ bài viết ngắn có tính chất tổng thuật, chúng tôi muốn
nhấn mạnh khía cạnh cá tính hóa và quốc tế hóa của một chương trình
giảng dạy đại học và sau đại học.
Khảo sát hệ thống chương trình môn Văn của bốn trường đại học: Harvard,
Yale, Stanford và Cornell, chúng tôi có một vài nhận xét như sau:
1. Về các phân khoa có liên quan đến văn học: Việc phân chia văn
học theo từng nhóm dân tộc, chủng tộc, lục địa, hay xem văn học là một
trong những thuộc tính căn bản của các ngành khoa học xã hội và nhân
văn như nhân học, châu Á học, … cho thấy hướng tiếp cận văn học từ tinh
thần “thực chứng” và “địa văn hóa” khá rõ. Với cách tư duy này, văn học
không phải là...
Ngành văn hc mt s đi hc M:
Yếu t cá tính hoá và quc tế hoá trong chiến lược xây dng chương
trình

ườ
http://khoavanhoc-ussh.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=879:ts-le-th-thanh-
tam&catid=81:vanhocnuocngoai&Itemid=245
ế!!"ượ#$%&#!#'!()##
* !+##%)! ế$%),!-.!/!!0')#!
1 !/!!ươ 2"#*&ế,!). 3
ườ&#!ướ!,#", ướ #ế0! ươ&##/# #
ư)%'!4 -#!ướ!' -#ườ#/
$!0$ ế##& 2#0ươ!%$!ươ 2
).'!%ế",!/!)&).!' !!0&&#!),3&#
!
&, &#! #)!ơ5ơ6777ườ&#!)#
! 4!8 college ươ&ươ ư&#!9.), university
ươ&ươ )#&#!'5!/!!""::),ườ3&#!
)!/!,,#!;!<&#!=.),&#!!&
-ư1-!<01).!<#!# : :!/!
ườ&#!-.!&ượ!#$%!/!1! ư38
>Văn hc so sánh (Comparative Literature)
- Ngôn ng và văn hc Đông Á (East Asian Language and Literature)
- Ngôn ng và văn minh Đông Á (East Asian language and civilization)
- Châu Á hc (Asian studies)
- Đông Nam Á hc (South Asian studies)
- Nhân hc (Anthropology)
- Văn hc M (American Literature)
- Văn hc thế gii (World Literature)
- Văn hc Trung Quc (Chinese Literature)
- English (Tiếng Anh)
- Ngôn ng và văn hc Anh (English Language and Literature)
- Văn hc Latin (Latin Literature)
- Ngôn ng và văn hc Anh – M (English and American Language and
Literature)
?
Báo cáo Ngành văn học ở một số đại học Mỹ Yếu tố cá tính hoá và quốc tế hoá trong chiến lược xây dựng chương trình.doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Ngành văn học ở một số đại học Mỹ Yếu tố cá tính hoá và quốc tế hoá trong chiến lược xây dựng chương trình.doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Báo cáo Ngành văn học ở một số đại học Mỹ Yếu tố cá tính hoá và quốc tế hoá trong chiến lược xây dựng chương trình.doc 9 10 18