Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Những ghi chép chữ nghĩa khi đọc Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 601 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG GHI CHÉP CHỮ NGHĨA
KHI ĐỌC QUỐC ÂM THI TẬP CỦA NGUYỄN TRÃI
(Phần 2)
Nguyễn Hùng Vĩ
Khoa Văn học,Trường Đại học KHXH&NV
Trần Trọng Dương
Viện Hán Nôm
Bài Những ghi chép chữ nghĩa khi đọc Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi
(phần 1) của Nguyễn Hùng Vĩ đã phát hiện và sửa chữa 27 trường hợp, xuất hiện 41 lần
chữ phiên sai của các thế hệ học giả từ 1956 đến nay. Bài này chúng tôi tiếp tục phát hiện
và sửa chữa thêm 14 trường hợp, xuất hiện 20 lần nữa như đã hứa với các độc giả trong bài
trước. Các bản phiên âm nền mà chúng tôi thực hiện khảo sát nghiên cứu là các bản phiên
âm từ trước đến nay, trong đó bản của nhóm Mai Quốc Liên năm 2001 (MQL2001) được
chú ý nhiều hơn. Đây là bản phổ biến và có ảnh hưởng đến giới học thuật trong 10 năm trở
lại đây. Các văn bản chữ Nôm mà chúng tôi tiến hành phiên âm, khảo sát gồm bản A tại
Viện NC Hán Nôm còn bản B chúng tôi phải dựa trên sự mách bảo của bản phiên TVGPTĐ 19561. Các phương pháp mà chúng tôi sử dụng là văn tự học, ngữ văn học, ngữ âm
lịch sử, văn hóa học… Các vị trí được khảo sát sẽ được đánh dấu lần lượt theo số thứ tự bài
và thứ tự câu trong từng bài đó, ví dụ: 9.6, nghĩa là bài thứ 9 tại vị trí câu thứ 6 của bài này.
Các chữ Nôm tự tạo phần lớn sẽ không dùng font cho chữ Nôm mà sẽ ghép các yếu tố Hán
lại với nhau (A: nghĩa phù, B: âm phù) và đặt trong ngoặc vuông [ A + B], để dễ phân tích
cấu trúc cũng như thuận tiện hơn cho việc công bố và xuất bản.
1. Hàu chất so le CỤM cuối làng (9.6)
Về chữ cụm [木+禁] này, các bản phiên của TVG-PTĐ1956, ĐDA1976,
BVN1994, nhóm MQL2001, Nhóm NTN2008 đều phiên là khóm. P.S1991 phiên là cụm và
Từ điển chữ Nôm do GS Nguyễn Quang Hồng chủ biên (2006) cũng phiên cụm trong phần
ngữ liệu. Chúng tôi cho rằng phiên khóm là chưa đúng vì những lẽ sau đây:
- Chữ khóm trong toàn văn bản Quốc âm thi tập xuất hiện 4 lần và được ghi bằng chữ
坎 và rất hợp nghĩa văn cảnh:
19.1
Thương Lang mấy khóm một thuyền câu.
56.1
Ruộng đôi ba khóm đất con ong.
150.7 Khóm ruộng ăn ngày tháng đủ.
254.5 Khỏe cày ruộng thánh đà nhiều khóm.
Các ngữ cảnh cho ta thấy 3 câu gắn với ruộng và 1 câu gắn với sông. Ở đây
chữ thổ để biểu nghĩa và chữ khám để biểu âm nên phiên khóm là ứng hợp. Đồng thời cũng
cho ta thấy trong trường hợp này, các nhà cổ học làm sách rất nhất quán, có chủ ý. Từ điển
P. de Béhaine (1772-1773) cũng ghi Nôm chữ này và ghi quốc ngữ là khóm với các ngữ

liệu ruộng khóm (phần chia ruộng đất, phần đất thuộc về ai) và hoa khóm (một thứ rau
thơm) [5, tr.285, 4,tr.227]. P. Của cũng vậy với các ...
NHNG GHI CHÉP CH NGHĨA
KHI ĐỌC QUC ÂM THI TP CA NGUYN TRÃI
(Phn 2)
Nguyn Hùng Vĩ
Khoa Văn hc,Trường Đại hc KHXH&NV
Trn Trng Dương
Vin Hán Nôm
Bài Nhng ghi chép ch nghĩa khi đọc Quc âm thi tp ca Nguyn Trãi
(phn 1) ca Nguyn Hùng Vĩ đã phát hin sa cha 27 trường hp, xut hin 41 ln
ch phiên sai ca các thế h hc gi t 1956 đến nay. Bài này chúng i tiếp tc phát hin
và sa cha thêm 14 trường hp, xut hin 20 ln na như đã ha vi các độc gi trong bài
trước. Các bn phiên âm nn mà chúng tôi thc hin kho sát nghiên cu các bn phiên
âm t trước đến nay, trong đó bn ca nhóm Mai Quc Liên năm 2001 (MQL2001) được
chú ý nhiu hơn. Đây là bn ph biến vành hưởng đến gii hc thut trong 10 năm tr
li đây. c văn bn ch Nôm mà chúng tôi tiến hành phiên âm, kho t gm bn A ti
Vin NC n Nôm còn bn B chúng i phi da trên s mách bo ca bn phiên TVG-
PTĐ 1956
1
. Các phương pháp mà chúng tôi s dng văn t hc, ng văn hc, ng âm
lch s, văn hóa hc… Các v trí được kho sát s được đánh du ln lượt theo s th t bài
và th t câu trong tng bài đó, ví d: 9.6, nghĩa là bài th 9 ti v trí câu th 6 ca bài này.
Các ch Nôm t to phn ln s không dùng font cho ch Nôm mà s ghép các yếu t Hán
li vi nhau (A: nghĩa phù, B: âm phù) và đặt trong ngoc vuông [ A + B], đ d phân tích
cu trúc cũng như thun tin hơn cho vic công b và xut bn.
1. Hàu cht so le CM cui làng (9.6)
V ch cm [+] này, các bn phiên ca TVG-PTĐ1956, ĐDA1976,
BVN1994, nhóm MQL2001, Nhóm NTN2008 đều phiên là khóm. P.S1991 phiên là cm
T đin ch Nôm do GS Nguyn Quang Hng ch biên (2006) cũng phiên cm trong phn
ng liu. Chúng tôi cho rng phiên khóm là chưa đúng vì nhng l sau đây:
- Ch khóm trong toàn văn bn Quc âm thi tp xut hin 4 ln và được ghi bng ch
và rt hp nghĩa văn cnh:
19.1 Thương Lang my khóm mt thuyn câu.
56.1 Rung đôi ba khóm đất con ong.
150.7 Khóm rung ăn ngày tháng đủ.
254.5 Khe cày rung thánh đà nhiu khóm.
Các ng cnh cho ta thy 3 câu gn vi rung 1 câu gn vi sông. đây
ch th đ biu nghĩa và ch khám để biu âm nên phiên khómng hp. Đồng thi cũng
cho ta thy trong trường hp này, các nhà c hc làm sách rt nht quán, có ch ý. T đin
P. de Béhaine (1772-1773) cũng ghi Nôm ch này ghi quc ng khóm vi các ng
Báo cáo Những ghi chép chữ nghĩa khi đọc Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Những ghi chép chữ nghĩa khi đọc Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Báo cáo Những ghi chép chữ nghĩa khi đọc Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi.pdf 9 10 87