Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Phật giáo và ảnh hưởng của nó đối với văn xuôi Lào hiện đại

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 648 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ph ậ t giáo và  ả nh h ưở ng c ủ a nó đ ố i v ớ i văn xuôi Lào hi ệ n đ ạ i
GVC. TRẦN THÚC VIỆT
(Bộ môn Văn học phương Đông – Khoa Văn học)

1. Đạo Phật ở Lào.
1.1. Băn về hoá Lào, chính trị gia, nhà văn hoá, nhà thơ nổi tiếng của nước Lào,
Phumivôngvichít viết: “Phật giáo gắn liền với Dân tộc và Tổ quốc. Do đó, nền văn hoá Lào
có mầu sắc của đạo Phật[1].
Quả vậy, trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, đạo Phật ở Lào đã có những
đóng góp nhất định vào việc xây dựng một nền văn hoá Lào thống nhất, đồng thời, nó có
vai trò, vị trí rất to lớn trong đời sống tư tưởng, tình cảm, tâm linh của nhân dân Lào.
Trước khi Phật giáo vào Lào, người dân đã có tín ngưỡng thờ thần (thử thén) và thờ
ma, thờ linh hồn tổ tiên (thử phỉ). Khi đạo Phật xuất hiện người dân Lào vừa thử phỉ vừa
thử phụt (thờ Phật).
Phật giáo vào Lào qua nhiều con đường và ở các thời kỳ khác nhau lại có những tác
động, ảnh hưởng không đều nhau. Quãng giữa thế kỷ I sau công nguyên Phật giáo Đại thừa
(Nahayama) từ Ấn Độ qua Trung Quốc vào Ai Lao. Ngành Phật giáo Đại thừa tuy có mặt
sớm ở Lào nhưng không phát huy ảnh hưởng mà sau đó phải nhường chỗ cho sự thống trị
của đạo Phật Tiểu thừa (Theravađa). Phật giáo Tiểu thừa vào Lào sớm nhất cũng vào
khoảng thế kỷ VII-VIII, do cư dân Môn – Khơme từ Myanma truyền bá cho cư dân Lào
trong thời kỳ ở Lào còn tồn tại các Mường cổ đại.
Giữa thế kỷ XIV, Phạ Ngừm, vị anh hùng dân tộc, sau 9 năm chinh chiến đã thu
giang sơn về một mối, thành lập nhà nước phong kiến độc lập đầu tiên, cũng là vị vua đầu
tiên dùng Phật giáo làm công cụ tư tưởng để thống nhất đất nước. Đạo Phật Tiểu thừa từ
Cămpuchia đã được Phạ Ngừm chuyển vào Lào cùng với cuộc chinh phạt các Mường cổ
đại để thống nhất đất nước. Dưới triều Phạ Ngừm, đạo Phật Tiểu thừa phát huy ảnh hưởng
về nghệ thuật xây chùa, đúc tượng, còn giáo lý kinh kệ thì đang trên đường mò mẫm tìm
phương thức truyền bá.
Cuối thế kỷ XV đầu XVI, đạo Phật dần dần hưng thịnh, tác động đến nhiều mặt của đời
sống xã hội, đặc biệt là văn hoá, nghệ thuật. Vua Phothixalạt đưa đạo Phật trở thành tôn giáo
chính khi ông ra sắc lệnh cấm thờ thần, dỡ bỏ miếu mão. Tiếp đến, vua Vixumxalạt đã có

công đưa đạo Phật lên đến cực thịnh bằng những chủ trương và việc làm thiết thực: Lập ban
biên dịch sách Ấn, như dịch bộ chính kinh Taypiđook (tức Tripitaka – Tam tạng kinh) và tập
truyện ngụ ngôn Phanchatantra mà người Lào thường gọi là Nang tăn tay. Kinh truyện
Xạtvệtxẳnđon (Jataka – truyện tiền kiếp đức Phật) được dịch và biên soạn thành th...
Ph t giáo và nh h ng c a nó đ i v i văn xuôi Lào hi n đ i ưở
GVC. TRẦN THÚC VIỆT
(Bộ môn Văn học phương Đông – Khoa Văn học)
1. Đạo Phật ở Lào.
1.1. Băn về hoá Lào, chính trị gia, nhà văn hoá, nhà thơ nổi tiếng của c Lào,
Phumivôngvichít viết: Phật giáo gắn liền với Dân tộc và Tổ quốc. Do đó, nền văn hoá Lào
có mầu sắc của đạo Phật
[1]
.
Quả vậy, trong tiến trình lịch sdựng nước gi nước, đạo Phật ở Lào đã những
đóng góp nhất định vào việc xây dựng một nền văn hoá Lào thống nhất, đồng thời,
vai trò, vị trí rất to lớn trong đời sống tư tưởng, tình cảm, tâm linh của nhân dân Lào.
Trước khi Phật giáo vào Lào, người dân đã tín ngưỡng thờ thần (thử thén) thờ
ma, thờ linh hồn tổ tiên (thử phỉ). Khi đạo Phật xuất hiện người dân Lào vừa thử phỉ vừa
thử phụt (thờ Phật).
Phật giáo vào Lào qua nhiều con đường các thời kỳ khác nhau lại những tác
động, ảnh hưởng không đều nhau. Quãng giữa thế kỷ I sau công nguyên Phật giáo Đại thừa
(Nahayama) từ Ấn Độ qua Trung Quốc vào Ai Lao. Ngành Phật giáo Đại thừa tuy mt
sớm Lào nhưng không phát huy ảnh hưng sau đó phải nhường chỗ cho sự thống trị
của đạo Phật Tiểu thừa (Theravađa). Phật giáo Tiểu thừa o Lào sớm nhất cũng vào
khoảng thế kỷ VII-VIII, do n Môn Khơme từ Myanma truyền cho dân Lào
trong thời kỳ ở Lào còn tồn tại các Mường cổ đại.
Giữa thế kỷ XIV, Phạ Ngừm, vị anh hùng dân tộc, sau 9 năm chinh chiến đã thu
giang sơn về một mối, thành lập nhà nước phong kiến độc lập đầu tiên, cũng vị vua đầu
tiên dùng Phật giáo làm công cụ tư tưởng để thống nhất đất nước. Đạo Phật Tiểu thừa t
Cămpuchia đã được Phạ Ngừm chuyển vào Lào cùng với cuộc chinh phạt các Mường cổ
đại để thống nhất đất nước. Dưới triều Phạ Ngừm, đạo Phật Tiểu thừa phát huy ảnh hưởng
về nghệ thuật xây chùa, đúc tượng, còn giáo kinh kệ thì đang trên đường mm tìm
phương thức truyền bá.
Cuối thế kỷ XV đầu XVI, đạo Phật dần dần hưng thịnh, tác động đến nhiều mặt của đời
sống xã hội, đặc biệt là văn hoá, nghệ thuật. Vua Phothixalạt đưa đạo Phật trở thành tôn giáo
chính khi ông ra sắc lệnh cấm thờ thần, dỡ b miếu mão. Tiếp đến, vua Vixumxalạt đã có
Báo cáo Phật giáo và ảnh hưởng của nó đối với văn xuôi Lào hiện đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Phật giáo và ảnh hưởng của nó đối với văn xuôi Lào hiện đại - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Báo cáo Phật giáo và ảnh hưởng của nó đối với văn xuôi Lào hiện đại 9 10 974