Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Sự đan xen các khuynh hướng thẩm mỹ trong thơ Huyền Quang

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 532 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỰ ĐAN XEN CÁC KHUYNH HƯỚNG THẨM MỸ TRONG THƠ
HUYỀN QUANG ­ Nghiên cứu trường hợp sáu bài thơ vịnh cúc
(Bài viết đã đăng trên Nghiên cứu  Văn học, số 4, 2009. Tr 75­89) 
Nguyễn Kim Sơn

Huyền Quang (1254­1334) hiện còn để lại một di sản văn chương vào loại khiêm tốn,
với một bài phú Nôm  Vịnh Hoa Yên tự phú và vài chục bài thơ chữ Hán, nhưng nếu
nhìn trong tương quan với phần nhiều các tác gia thời kỳ Lý Trần  thường chỉ còn lại
vài ba bài, thì đó lại là một gia tài không nhỏ. Trong số 23 bài thơ chữ Hán, người viết
đặc biệt hứng thú, quan tâm tới một chùm thơ vịnh hoa cúc gồm 6 bài.  
Sáu bài thơ vịnh hoa cúc được ghi số từ kỳ nhất (bài thứ nhất)  tới kỳ lục (bài thứ sáu),
đọc kỹ các bài thơ thấy chúng được viết  vào các thời gian khác nhau. Các bài thơ này
được tập hợp lại thành một chùm thơ chỉ vì cùng một đề tài  vịnh hoa cúc, còn ngoài ra
không thấy có mối liên hệ  lô gic nào giữa chúng. Trình tự các bài thơ có thể đảo đi mà
không ảnh hưởng gì tới nội dung của các bài.  Vì vậy trong khi trình bày bài viết, chúng
tôi có thể để ý tới bài này trước hoặc bài kia trước mà không tuân theo trình tự .
1. Bắt đầu bằng câu chuyện của thơ vịnh vật

Thơ vịnh vật là một tiểu loại của thơ đề vịnh. Đối tượng của nó là vật, và cả sự  vật. Nó
có thể là những vật cụ thể như các cây, con, tùng trúc cúc mai, long ly quy phượng, hay 
đóa hồng, con kiến, con cóc con muỗi, hay sự vật sự việc như gió mưa sấm chớp trăng
sao…Người ta thường căn cứ, dựa vào những đặc điểm, đặc tính tự nhiên nổi bật, dễ
nhận thấy và được đông đảo mọi người trong cộng đồng nào đó thừa nhận, rồi nhân đặc
điểm đó người ta gửi gắm một triết lý, tư tưởng hay tình cảm nào đó.  Đặc tính nổi bật
của vật chỉ là chỗ dựa, là phương tiện, là một loại phù hiệu để thể hiện cho một tinh
thần của chủ thể thẩm mỹ­ tức người vịnh­ thi nhân. Những đặc tính tự nhiên của vật là
cái cớ không thể thiếu để triển khai tư tưởng, bày tỏ tình cảm, triết lý, nhưng nếu chỉ có
thể hiện đặc tính của vật không thì nó lại chỉ là những câu đố về sự vật hay những bài
đồng dao câu hát của trẻ con, dạy trẻ con về sự vật, sự việc, nó chưa phải là thơ vịnh
vật. Do vậy có thể tạm định nghĩa về thơ vịnh vật: Thơ vịnh vật là tiểu loại của thơ đề
vịnh, dùng sự vật làm đối tượng trung tâm của tác phẩm để thông qua những đặc điểm,
tính chất của vật mà gửi gắm nỗi niềm. Thơ vịnh vật phản ánh tâm trạng, mang đậm
dấu ấn cá nhân nhưng cũng đi theo thị hiếu thẩm mỹ của thời đại. Nó là thơ trữ tình và
cũng thuộc phạm vi “thi ngôn chí”.

Do chỗ m...
S ĐAN XEN CÁC KHUYNH HƯỚNG THM M TRONG THƠ
HUYN QUANG - Nghiên cu trường hp sáu bài thơ vnh cúc
(Bài viết đã đăng trên Nghiên cu Văn hc, s 4, 2009. Tr 75-89)
Nguyn Kim Sơn
Huyn Quang (1254-1334) hin còn đ li mt di sn văn chương vào loi khiêm tn,
vi mt bài phú Nôm Vnh Hoa Yên t phú và vài chc bài thơ ch Hán, nhưng nếu
nhìn trong tương quan vi phn nhiu các tác gia thi k Lý Trn thường ch còn li
vài ba bài, thì đó li là mt gia tài không nh. Trong s 23 bài thơ ch Hán, người viết
đc bit hng thú, quan tâm ti mt chùm thơ vnh hoa cúc gm 6 bài.
Sáu bài thơ vnh hoa cú c đưc ghi s t k nht (bài th nht) ti k lc (bài th sáu),
đc k các bài thơ thy chúng được viết vào các thi gian khác nhau. Các bài thơ này
được tp hp li thành mt chùm thơ ch vì cùng mt đ tài vnh hoa cúc, còn ngoài ra
không thy có mi liên h lô gic nào gia chúng. Trình t các bài thơ có th đo đi mà
không nh hưởng gì ti ni dung ca các bài. Vì vy trong khi trình bày bài viết, chúng
tôi có th đ ý ti bài này trước hoc bài kia trước mà không tuân theo trình t .
1. Bt đu bng câu chuyn ca thơ vnh vt
Thơ vnh vt là mt tiu loi ca thơ đ vnh. Đi tượng ca nó là vt, và c s vt. Nó
có th là nhng vt c th như các cây, con, tùng trúc cúc mai, long ly quy phượng, hay
đóa hng, con kiến, con cóc con mui, hay s vt s vic như gió mưa sm chp trăng
sao…Người ta thưng căn c, da vào nhng đc đim, đc tính t nhiên ni bt, d
nhn thy và được đông đo mi người trong cng đng nào đó tha nhn, ri nhân đc
đim đó người ta gi gm mt triết lý, tư tưởng hay tình cm nào đó. Đc tính ni bt
ca vt ch là ch da, là phương tin, là mt loi phù hiu đ th hin cho mt tinh
thn ca ch th thm m- tc người vnh- thi nhân. Nhng đc tính t nhiên ca vt là
cái c không th thiếu đ trin khai tư tưởng, bày t tình cm, triết lý, nhưng nếu ch có
th hin đc tính ca vt không thì nó li ch là nhng câu đ v s vt hay nhng bài
đng dao câu hát ca tr con, dy tr con v s vt, s vic, nó chưa phi là thơ vnh
vt. Do vy có th tm đnh nghĩa v thơ vnh vt: Thơ vnh vt là tiu loi ca thơ đ
vnh, dùng s vt là m đi tượng trung tâm ca tác phm đ thông qua nhng đc đim,
tính cht ca vt mà gi gm ni nim. Thơ vnh vt phn ánh tâm trng, mang đm
du n cá nhân nhưng cũng đi theo th hiếu thm m ca thi đi. Nó là thơ tr tình và
cũng thuc phm vi “thi ngôn chí”.
Báo cáo Sự đan xen các khuynh hướng thẩm mỹ trong thơ Huyền Quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Sự đan xen các khuynh hướng thẩm mỹ trong thơ Huyền Quang - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Báo cáo Sự đan xen các khuynh hướng thẩm mỹ trong thơ Huyền Quang 9 10 693