Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tham luận Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp xã

Được đăng lên bởi Quang Hùng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- tham luËn chi ®oµn kÐo nµng KÝnh tha c¸c quý vÞ ®¹i biÓu!
Tha toµn thÓ §¹i héi!
Thay mÆt cho BCH chi ®oµn KÐo Nµng t«i xin ®äc b¶n tham luËn víi chñ ®Ò ''Chi
®oµn KÐo Nµng víi c«ng t¸c ®oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi ''.
Chi ®oµn KÐo Nµng lµ mét chi ®oµn ®îc thµnh lËp rÊt sím so víi c¸c chi ®oµn kh¸c
trong toµn x·, c¸c ®oµn viªn thanh niªn trong chi ®oµn chñ yÕu lµ ngêi d©n téc thiÓu sè,
tr×nh ®é v¨n ho¸ thÊp, ®éi ngò c¸n bé ®oµn tr×nh ®é chuyªn m«n cha cao ®¹i ®a sè c¸n bé
®oµn cha ®îc tËp huÊn vµ tiÕp xóc nhiÒu víi c«ng t¸c ®oµn nªn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng,
c«ng t¸c cña chi ®oµn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, bì ngì, mÆc dï cßn gÆp rÊt nhiÒu khã
kh¨n trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c nhng trong nhiÖm kú qua ®îc sù quan t©m, t¹o ®iÒu kiÖn
gióp ®ì cña cÊp uû, chÝnh quyÒn vµ c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ th«n vµ ®Æc biÖt lµ sù quan
t©m chØ ®¹o s¸t sao cña ®oµn cÊp trªn cïng víi sù nç lùc cña toµn thÓ c¸n bé, ®oµn viªn
thanh niªn chi ®oµn trong nhiÖm kú qua §oµn thanh niªn chi ®oµn KÐo Nµng ®· ®¹t ® îc
mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh:
- 100% ®oµn viªn, thanh niªn trong toµn chi ®oµn thùc hiÖn tèt c¸c chñ tr¬ng chÝnh
s¸ch cña §¶ng, Ph¸p luËt cña Nhµ níc.
- 100% ®oµn viªn, thanh thiÕu nhi tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng nh: Kû niÖm
c¸c ngµy lÔ lín, ho¹t ®éng hÌ, do ®oµn x· ph¸t ®éng.
- 100% ®oµn viªn tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng gióp ®ì gia ®×nh chÝnh s¸ch,
gia ®×nh th¬ng binh liÖt sü, ngêi giµ neo ®¬n kh«ng n¬i n¬ng tùa …
- Hµng n¨m chi ®oµn thêng xuyªn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho c¸c em thanh thiÕu nhi
nh: Tæ chøc tÕt thiÕu nhi 01/6, ho¹t ®éng hÌ, TÕt trung thu …
- 100% ®oµn viªn tham gia lao ®éng ®Ó g©y quü ®oµn.
§Ó cã ®îc nh÷ng kÕt qu¶ trªn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ban chÊp hµnh chi ®oµn
lu«n nhËn ®îc sù quan t©m chØ ®¹o cña cÊp uû, chÝnh quyÒn th«n, vµ ®Æc biÖt lµ ban chÊp
hµnh ®oµn x·, bªn c¹nh ®ã tËp thÓ ban chÊp hµnh chi ®oµn lu«n lu«n ®oµn kÕt g¾n bã,
gióp ®ì vµ häc hái lÉn nhau trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c tõ ®ã ®Þnh híng vµ x©y dùng cho chi
®oµn nh÷ng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cô thÓ: Nh phong trµo thanh thiÕu nhi, ho¹t ®éng x©y
dùng vµ ®ãng gãp quü ®oµn, ho¹t ®éng gióp ®ì gia ®×nh chÝnh s¸ch, ngêi giµ neo ®¬n
kh«ng n¬i n¬ng tùa … Tõ ®ã tham mu tÝch cùc cho ban chÊp hµnh ®oµn x· ®Ó x©y dùng
c¸c kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cô thÓ cho chi ®oµn.
Trªn ®©y lµ b¶n tham luËn cña ban chÊp hµnh chi ®oµn KÐo Nµng, rÊt mong r»ng
trong thêi gian tíi ®oµn thanh niªn chi ®oµn KÐo Nµng nãi riªng vµ ®oµn thanh niªn x·
B¶n Thi nãi chung sÏ nhËn ®îc sù quan t©m h¬n n÷a cña cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa p...
- tham luËn chi ®oµn kÐo nµng -
KÝnh tha c¸c quý vÞ ®¹i biÓu!
Tha toµn thÓ §¹i héi!
Thay mÆt cho BCH chi ®oµn KÐo Nµng t«i xin ®äc b¶n tham luËn víi chñ ®Ò ''Chi
®oµn KÐo Nµng víi c«ng t¸c ®oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi ''.
Chi ®oµn KÐo Nµng mét chi ®oµn ®îc thµnh lËp rÊt sím so víi c¸c chi ®oµn kh¸c
trong toµn x·, c¸c ®oµn viªn thanh niªn trong chi ®oµn chñ yÕu ngêi d©n téc thiÓu sè,
tr×nh ®é v¨n ho¸ thÊp, ®éi ngò c¸n bé ®oµn tr×nh ®é chuyªn m«n cha cao ®¹i ®a sè c¸n
®oµn cha ®îc tËp huÊn vµ tiÕp xóc nhiÒu víi c«ng t¸c ®oµn nªn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng,
c«ng t¸c cña chi ®oµn cßn gÆp nhiÒu k kh¨n, ngì, mÆc cßn gÆp rÊt nhiÒu khã
kh¨n trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c nhng trong nhiÖm qua ®îc quan t©m, t¹o ®iÒu kiÖn
gióp ®ì cña cÊp uû, chÝnh quyÒn vµ c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ th«n ®Æc biÖt quan
t©m chØ ®¹o s¸t sao cña ®oµn cÊp trªn cïng víi lùc cña toµn thÓ n , ®oµn viªn
thanh niªn chi ®oµn trong nhiÖm qua §oµn thanh niªn chi ®oµn KÐo Nµng ®· ®¹t ®îc
mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh:
- 100% ®oµn viªn, thanh niªn trong toµn chi ®oµn thùc hiÖn tèt c¸c chñ tr¬ng chÝnh
s¸ch cña §¶ng, Ph¸p luËt cña Nhµ níc.
- 100% ®oµn viªn, thanh thiÕu nhi tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng nh:niÖm
c¸c ngµy lÔ lín, ho¹t ®éng hÌ, do ®oµn x· ph¸t ®éng.
- 100% ®oµn viªn tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng gióp ®ì gia ®×nh chÝnh s¸ch,
gia ®×nh th¬ng binh liÖt sü, ngêi giµ neo ®¬n kh«ng n¬i n¬ng tùa …
- Hµng n¨m chi ®oµn thêng xuyªn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho c¸c em thanh thiÕu nhi
nh: Tæ chøc tÕt thiÕu nhi 01/6, ho¹t ®éng hÌ, TÕt trung thu …
- 100% ®oµn viªn tham gia lao ®éng ®Ó g©y quü ®oµn.
§Ó ®îc nh÷ng kÕt qu¶ trªn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ban chÊp hµnh chi ®oµn
lu«n nhËn ®îc quan t©m chØ ®¹o cña cÊp uû, chÝnh quyÒn th«n, ®Æc biÖt ban chÊp
hµnh ®oµn x·, bªn c¹nh ®ã tËp t ban chÊp hµnh chi ®oµn lu«n lu«n ®oµn kÕt g¾n bã,
gióp ®ì vµ häc hái lÉn nhau trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c tõ ®ã ®Þnh híng vµ x©y dùng cho chi
®oµn nh÷ng ho¹ch ho¹t ®éng thÓ: Nh phong trµo thanh thiÕu nhi, ho¹t ®éng x©y
dùng ®ãng gãp quü ®oµn, ho¹t ®éng gióp ®ì gia ®×nh chÝnh s¸ch, ngêi giµ neo ®¬n
kh«ng n¬i n¬ng tùa ®ã tham mu tÝch cùc cho ban chÊp hµnh ®oµn ®Ó y dùng
c¸c kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cô thÓ cho chi ®oµn.
Trªn ®©y b¶n tham luËn cña ban chÊp hµnh chi ®oµn KÐo Nµng, rÊt mong r»ng
trong thêi gian tíi ®oµn thanh niªn chi ®oµn KÐo Nµng nãi riªng ®oµn thanh niªn
B¶n Thi nãi chung nhËn ®îc quan t©m h¬n n÷a cña cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng
®Ó c«ng t¸c ®oµn phong trµo thanh thiÕu nhi B¶n Thi ngµy cµng ph¸t triÓn v÷ng
m¹nh, xin chóc søc khoÎ c¸c quý ®¹i biÓu, chóc §¹i héi thµnh c«ng rùc rì. Xin ch©n
thµnh ¶m ¬n./.
1
Báo cáo tham luận Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp xã - Trang 2
Báo cáo tham luận Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp xã - Người đăng: Quang Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Báo cáo tham luận Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp xã 9 10 450