Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thành tích

Được đăng lên bởi phamcuongnoitru
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 802 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAN CHQS H. THUẬN CHÂU
TIỂU ĐỘI TỰ VỆ
TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ
THUẬN CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thuận Châu, ngày 10 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị UBND huyện tặng giấy khen
trong Phong trào thi đua quyết thắng năm 2014
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ.
1. Đặc điểm tình hình:
Đơn vị: Tiểu đội tự vệ trường PTDT Nội trú Thuận Châu Sơn La
Địa điểm: Tiểu khu I thị Trấn Thuận Châu - Sơn La
Quá trình thành lập đơn vị nhà trường: Năm 1982 Trường được thành lập
lấy tên là trường Thiếu nhi vùng cao đóng trên địa bàn vùng cao của xã Co Ma.
Năm 1987: Trường được chuyển về Tiểu khu I thị trấn Thuận Châu huyện
Thuận Châu, tỉnh Sơn La và đổi tên thành Trường Phổ thông dân tộc Nội trú
Thuận Châu.
Trường PTDT Nội Trú là đơn vị có nhiệm vụ nuôi dạy con em các dân
tộc thuộc các xã vùng cao trong toàn huyện, các em ở rất xa trường nên việc
giữ gìn ổn định công tác an ninh trật tự, an ninh quốc phòng giữ vai trò to lớn.
Vì vậy Cấp uỷ, BGH nhà trường đã chỉ đạo Tiểu đội Tự vệ xây dựng kế hoạch
chiến đấu sát với kế hoạch chỉ đạo của BCH Quân sự huyện Thuận Châu và
điều kiện thực tế của nhà trường. Dưới sù quan t©m lãnh đạo chØ ®¹o cña cấp ủy,
BGH nhà trường tiểu đội tự vệ đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết xây
dựng cuộc sống mới, tạo chuyển biến đáng kể trên mọi lĩnh vực, an ninh chính trị
ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, là điều kiện thuận lợi cho việc chăm
sóc nuôi dạy con em các dân tộc.
Trên cơ sở kế hoạch đã được phê chuẩn, Tiểu đội tự vệ làm tốt các
công tác tuyên truyền giáo dục và vận động cán bộ, giáo viên, học sinh
nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể, cá nhân với công tác giữ gìn ổn
định An ninh chính trị, phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn xã hội trong
và ngoài nhà trường.
Phối hợp xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch huấn luyện DQTV hàng
năm phù hợp với điều kiện thực tế của cụm tự vệ số 02.
Vào dịp chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như nghỉ tết nguyên đán, các
ngày nghỉ lễ, các ngày có các sự kiện chính trị lớn của nhà nước … Tiểu đội tự về
lên kế hoạch phối hợp với bảo vệ của nhà trường tổ chức tuần tra canh gác, nêu
cao tinh thần sẵn sang chiến đấu tại cơ quan, đơn vị.
Đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh trật tự, an ninh quốc phòng
vào tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng hàng tháng, hàng quý, hàng năm đối với
các chiến sỹ Tự vệ.
2. Chức năng nhiệm vụ

Tiểu đội tự vệ biên chế chiến sỹ: 07 đồng chí.
- Chiến sỹ nam: 05 đồng chí.
- Chiến sỹ nữ: 02 đồng chí.
- Đảng...
BAN CHQS H. THUẬN CHÂU
TIỂU ĐỘI TỰ VỆ
TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ
THUẬN CHÂU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thuận Châu, ngày 10 tháng 12 năm 2014
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị UBND huyện tặng giấy khen
trong Phong trào thi đua quyết thắng năm 2014
I. SƠ LƯC ĐC ĐIM, NH HÌNH ĐƠN V.
1. Đặc điểm tình hình:
Đơn vị: Tiểu đội tự vệ trường PTDT Nội trú Thuận Châu Sơn La
Địa điểm: Tiểu khu I thị Trấn Thuận Châu - Sơn La
Quá trình thành lập đơn vị nhà trường: Năm 1982 Trường được thành lập
lấy tên là trường Thiếu nhi vùng cao đóng trên địa bàn vùng cao của xã Co Ma.
Năm 1987: Trường được chuyển về Tiểu khu I thị trấn Thuận Châu huyện
Thuận Châu, tỉnh Sơn La đổi tên thành Trường Phổ thông dân tộc Nội trú
Thuận Châu.
Trưng PTDT Ni T là đơn v nhim vụ ni dy con em các n
tộc thuc c ng cao trong toàn huyn, c em rất xa trường n vic
giữ gìn n đnh công tác an ninh trt tự, an ninh quốc phòng gi vai trò to lớn.
Vì vậy Cp u, BGH nhà trưng đã ch đo Tiu đội T vệ xây dựng kế hoch
chiến đấu sát vi kế hoch ch đạo ca BCH Quân s huyện Thun Châu và
điu kin thực tế ca nhà trưng. Dưới quan t©m lãnh đạo chØ ®¹o cña cấp ủy,
BGH nhà trường tiểu đội tự vệ đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết xây
dựng cuộc sng mới, tạo chuyển biến đáng k trên mọi lĩnh vực, an ninh chính trị
ổn định, trật tự an toàn hội được giữ vững, điều kiện thuận lợi cho việc chăm
sóc nuôi dạy con em các dân tộc.
Trên cơ s kế hoch đã đưc phê chun, Tiu đi t v làm tt các
công tác tuyên truyn giáo dc và vn đng cán b, giáo viên, hc sinh
nâng cao ý thc trách nhim ca tp th, cá nhân vi công tác gi gìn n
đnh An ninh chính tr, phòng chng cháy n, trt t an toàn xã hi trong
và ngoài nhà trưng.
Phối hợp xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch huấn luyện DQTV hàng
năm phù hợp với điều kiện thực tế của cụm tự vệ số 02.
Vào dịp chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như nghỉ tết nguyên đán, các
ngày nghỉ lễ, các ngày các sự kiện chính trị lớn của nhà nước Tiểu đội tự về
lên kế hoạch phối hợp với bảo vệ của nhà trường tổ chức tuần tra canh c, nêu
cao tinh thần sẵn sang chiến đấu tại cơ quan, đơn vị.
Đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh trật tự, an ninh quốc phòng
vào tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng hàng tháng, hàng quý, hàng năm đối với
các chiến sỹ Tự vệ.
2. Chức năng nhiệm vụ
Báo cáo thành tích - Trang 2
Báo cáo thành tích - Người đăng: phamcuongnoitru
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Báo cáo thành tích 9 10 550