Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực hành môn công tác xã hội cá nhân

Được đăng lên bởi chuphuongulsa-gmail-com
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 500 lần   |   Lượt tải: 2 lần
B¸o c¸o thùc hµnh c«ng t¸c x· héi c¸
nh©n
a-Lêi më ®Çu
B¸o c¸o thùc hµnh c«ng t¸c x· héi c¸ nh©n n»m trong phÇn hai cña b¸o c¸o
thùc hµnh c«ng t¸c héi. Thêi gian qua khi thùc hµnh c«ng t¸chéi t¹i céng
®ång, ®Æc biÖt c«ng t¸c héi nh©n em ®· lùa chän cho m×nh mét th©n
chñ t¹i lµng Bón Phó §«- Tr×- HuyÖn Liªm- Néi . Sau khi chñ
®éng gÆp tiÕp xóc víi th©n chñ th«ng qua trß chuyÖn, giao tiÕp thêng
xuyªn em ®· dÇn dÇn t×m ra vÊn ®Ò cña th©n chñ, ®ã cïng th©n chñ lËp
ho¹ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.
§îc híng dÉn nhiÖt t×nh cña ging viªn NguyÔn TuÊn Long gi¶ng
viªn ThÞ Thuû cïng víi viÖc vËn dông nh÷ng kiÕn thøc cña b¶n th©n ®· ®îc
häc t¹i nhµ trêng em xin m¹nh d¹n hoµn thµnh bµi b¸o c¸o c¸ nh©n.
Do thêi gian h¹n hÑp kiÕn thøc còng nh kinh nghiÖm thùc cña b¶n th©n
cßn nhiÒu h¹n chÐ nªn trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh b¸o c¸o kh«ng tr¸nh khái
thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c¸c b¹n ®Ó
bµi b¸o c¸o cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n n÷a.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Sinh viªn thùc hiÖn
NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang
B- Néi dung
I- Giíi thiÖu vÒ c¬ së thùc hµnh:
Phú Đô một làng thuộc Mễ Trì - Huyện Từ Liêm - Nội. Làng
cách trung tâm Nội khoảng 10 km về phía Tây Nam . Phía Bắc giáp Mỹ
NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Líp §3-ct5
1
Báo cáo thực hành môn công tác xã hội cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực hành môn công tác xã hội cá nhân - Người đăng: chuphuongulsa-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Báo cáo thực hành môn công tác xã hội cá nhân 9 10 382