Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập tốt nghiệp công tác xã hội cá nhân

Được đăng lên bởi singuyenvhtt
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1672 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
KHOA XHH- CTXH-ĐNAH

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN

Họ và tên sinh viên: Phan Thanh Hòa
MSSV: 62113103 PY
Lớp : CTXH – K12
Kiểm huấn viên: Cô Nguyễn Kim Thanh.
Tuy Hoà, ngày 15 tháng 11 năm 2015

Họ và tên: Phan Thanh Hoà - MSSV: 62113103PY.
Lớp: Công tác xã hội - K12 - Phú Yên.
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN
Nơi thực tập: Trường THCS Nguyễn Du , xã Xuân Quang 3, Đồng Xuân , Phú yên.
Thời gian thực tập: từ 15/8/2015 đến 15/11/2015
ST
T

Thời gian
Tuần 1:
Từ 15/8 21/8/2015

Nội dung

Phương pháp

Địa điểm

1. Liên hệ cơ sở thực tập.

- Gặp trực tiếp - Trường

2. Tìm hiểu quá trình hình

BGH nhà trường , THCS

thành và các đơn vị liên quan

đăng ký thực tập.

Nguyễn Du

đến cơ sở thực tập.
3. Tìm hiểu mục tiêu của cơ sở
thực tập.

Phần I:
Tổng
1

quan về
cơ sở
thực tập

Tuần 2:
Từ 22/8 28/8/2015

4. Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, - Gặp BGH nhà

- Trường

nhân sự cơ sở thực tập.

THCS

trường.

5. Tìm hiểu các hoạt động của

Nguyễn Du

nhà trường và kết quả chăm sóc
đối tượng tại cơ sở.
6. Nhận xét chung về cơ sở
thực tập.
Viết phần I: Tổng quan cơ sở

SV thực hiện

và gửi cho Kiểm huấn viên.

2

Tuần 3:

Tiếp cận và thiết lập mối quan

Từ 29/8 -

hệ với thân chủ.

04/9/2015
Tuần 4:

Tìm hiểu thông tin về cá nhân Sinh viên làm việc Nhà thân

Từ 05/9

và gia đình nhân thân chủ.

-11/9/2015

Gặp trực tiếp Nhà thân
thân chủ.

trực tiếp thân chủ.

chủ.

chủ.

Tuần 5:

1. Tìm hiểu về môi trường và
hoàn cảnh sống của gia đình
thân chủ.

Gặp TC và những
người liên quan
trong gia đình.

Nhà thân
chủ.

2. Vẽ sơ đồ thế hệ.

Vẽ Sơ đồ.

Nhà thân
chủ.

3. Phân tích hệ thống gia đình
4. Xác định vấn đề thân chủ.
5. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ TC.
- Vấn đàm 1.

- Phân tích thông
tin.
- Sinh viên cùng
làm với thân chủ.

Nhà thân
chủ.

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ

Sinh viên hướng

Nhà thân

thân chủ.

dẫn TC thực hiện

chủ.

5
Tuần 9:

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ

TC thực hiện.

Nhà thân

Từ 10/10

thân chủ.

Từ 12/9 18/9/2015
Tuần 6:
Từ 19/9 25/9/2015
Tuần 7:
Từ 26/9
-02/10/201
5
Tuần 8:
Phần
II:
Làm
việc với
cá nhân
thân
chủ

Từ 03/10

- Vẽ sơ đồ sinh thái của TC.

-09/10/201

chủ.

-16/10/201
5
Tuần 10:

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ

Từ 17/10 -

thân chủ.

TC thực hiện.

Nhà thân
chủ.

23/10/2015
3

Phần
III:
Lượng
giá và
viết
báo cáo
cuối kỳ
thực tập

Tuần 11:

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ TC

TC thực hiện.

Từ 24/10

Nhà thân
chủ.

-30/10/201
5
Tuần 12:
Từ 31/10 -

Thực hiện kế hoạ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
KHOA XHH- CTXH-ĐNAH
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN
Họ và tên sinh viên: Phan Thanh Hòa
MSSV: 62113103 PY
Lớp : CTXH – K12
Kiểm huấn viên: Cô Nguyễn Kim Thanh.
Tuy Hoà, ngày 15 tháng 11 năm 2015
báo cáo thực tập tốt nghiệp công tác xã hội cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập tốt nghiệp công tác xã hội cá nhân - Người đăng: singuyenvhtt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
báo cáo thực tập tốt nghiệp công tác xã hội cá nhân 9 10 274