Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tế công tác xã hội với cá nhân

Được đăng lên bởi Lo van Bich
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 8226 lần   |   Lượt tải: 46 lần
Báo cáo chuyên môn I Thực hành Công tác xã hội với cá nhân
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN...................................................................................................................4
PHẦN A BÁO CÁC KẾT QUẢ THỰC TẾ HỌC PHẦN CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ
NHÂN...............................................................................................................................6
I. PHẦN THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN:.........................................................................6
II. VÀI NÉT VỀ CƠ SỞ THỰC:......................................................................................6
III. NỘI DUNG THU HOẠCH:.......................................................................................7
1. Nhận thức, mục đích, mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ của sinh viên khi đi thực tế:. .7
1.1. Nhận thức:.........................................................................................................7
1.2. Mục đích:...........................................................................................................8
1.3. Mục tiêu:...........................................................................................................8
1.4. Nội dung:...........................................................................................................8
1.5. Nhiệm vụ:..........................................................................................................9
2. Những suy nghĩ của sinh viên khi đi thực tế:..........................................................9
2.1. Thuận lợi:........................................................................................................10
2.2. Khó khăn:........................................................................................................10
3. Đối chiếu kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành vào quá trình thực tế:............11
3.1. Môn Tham vấn:...............................................................................................11
3.2. Môn Nhập môn công tác xã hội:.....................................................................14
3.3. Môn Tâm lý học xã hội và Tâm lý học phát triển:.........................................15
3.4. Môn An sinh xã hội:.......................................................................................15
3.5. Môn Chính sách xã hội:..................................................................................16
3.6. Môn Công tác xã hội với cá nhân:...............................................................
Báo cáo chuyên môn I Thực hành Công tác xã hội với cá nhân
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN...................................................................................................................4
PHẦN A BÁO CÁC KẾT QUẢ THỰC TẾ HỌC PHẦN CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ
NHÂN...............................................................................................................................6
I. PHẦN THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN:.........................................................................6
II. VÀI NÉT VỀ CƠ SỞ THỰC:......................................................................................6
III. NỘI DUNG THU HOẠCH:.......................................................................................7
1. Nhận thức, mục đích, mục tiêu, nội dung và nhiệm vcủa sinh viên khi đi thực tế:..7
1.1. Nhận thức:.........................................................................................................7
1.2. Mục đích:...........................................................................................................8
1.3. Mục tiêu:...........................................................................................................8
1.4. Nội dung:...........................................................................................................8
1.5. Nhiệm vụ:..........................................................................................................9
2. Những suy nghĩ của sinh viên khi đi thực tế:..........................................................9
2.1. Thuận lợi:........................................................................................................10
2.2. Khó khăn:........................................................................................................10
3. Đối chiếu kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành vào quá trình thực tế:............11
3.1. Môn Tham vấn:...............................................................................................11
3.2. Môn Nhập môn công tác xã hội:.....................................................................14
3.3. Môn Tâm lý học xã hội và Tâm lý học phát triển:.........................................15
3.4. Môn An sinh xã hội:.......................................................................................15
3.5. Môn Chính sách xã hội:..................................................................................16
3.6. Môn Công tác xã hội với cá nhân:..................................................................16
3.7. Môn Điều tra xã hội học:................................................................................23
3.8. Môn Hành vi con người và môi trường xã hội:..............................................24
5. Những kinh nghiệm thu được sau quá trình thực tế:.............................................29
5.1. Chọn địa điểm thực tế:....................................................................................29
5.2. Xác định đối tượng thân chủ:..........................................................................29
5.3. Kiến thức kỹ năng và phương pháp:...............................................................29
5.4. Mối quan hệ trong quá trình thực tế:..............................................................29
IV. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ:.........................................................................30
1. Kết luận:..................................................................................................................30
2. Khuyến nghị:..........................................................................................................30
PHẦN B BÁO CÁO NHẬN DIỆN THÂN CHỦ..........................................................31
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ THÂN CHỦ:...................................................................31
II. QUÁ TRÌNH TIẾP CẬN THÂN CHỦ VÀ THU THẬP THÔNG TIN TỪ THÂN
CHỦ:...............................................................................................................................31
1
Báo cáo thực tế công tác xã hội với cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tế công tác xã hội với cá nhân - Người đăng: Lo van Bich
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Báo cáo thực tế công tác xã hội với cá nhân 9 10 943