Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tế môn Chính sách xã hội

Được đăng lên bởi Diễm Ngỗng
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM
Việc làm là mọi hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm
(Bộ luật Lao động)
Người có VL là người làm việc trong các lĩnh vực, ngành nghề, dạng hoạt động
có ích, không bị pháp luật ngăn cấm, đem lại thu nhập để nuôi sống bản thân và
gia đình, đồng thời góp một phần cho xã hội.

Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc
theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người
sử dụng lao động.
Chính sách việc làm: là tổng thể các quan điểm, mục tiêu, giải pháp và công
cụ nhằm tạo việc làm và sử dụng có hiệu quả nguồn lực xã hội.
Nói cách khác, CSVL là sự thể chế hóa pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực
việc làm, là hệ thống các quan điểm, phương hướng mục tiêu và giài pháp giải
quyết VL cho NLĐ.
2. Phân loại chính sách việc làm
- Theo ngành kinh tế:
+ Ngành Nông – Lâm nghiệp
+ Ngành Công nghiệp – xây dựng
+ Ngành thương mại – dịch vụ
- Theo thành phần kinh tế:
+ Thành phần kinh tế Nhà nước
+ Thành phần kinh tế tập thể
+ Thành phần kinh tế cá thể
- Theo khu vực:
+ Khu vực thành thị

+ Khu vực nông thôn
- Thông qua chương trình quốc gia xúc tiến việc làm:
+ Giải quyết VL thông qua quỹ hỗ trợ VL
+ Giải quyết VL thông qua các hoạt động dịch vụ VL
+ Giải quyết VL thông qua các chương trình khác.
Vị trí và vai trò của CSVL
- CSVL là một trong những CSXH cơ bản của mọi quốc gia nhằm góp phần
đảm bảo an sinh, ổn định và phát triển xã hội.
- CSVL vừa có ý nghĩa về mặt kinh tế, vừa có ý nghĩa về mặt chính trị xã
hội.
-

CSVL có mối quan hệ biện chứng với CSKT và các CSXH khác, đặc biệt là:
+ chính sách dân số,
+ chính sách giáo dục và đào tạo,
+ chính sách cơ cấu kinh tế,
+ chính sách công nghệ,
+ chính sách bảo hiểm xã hội …

3. Nội dung của CSVL
a. Về quyền lợi của NLĐ
-

Làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ
nghề nghiệp và không bị phân biệt đối xử;

-

Hưởng lương phù hợp với trình độ kỹ năng nghề trên cơ sở thoả thuận với
người sử dụng lao động; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo
đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm
có lương và được hưởng phúc lợi tập thể;

-

Thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức
khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại với người sử
dụng lao động, thực hiện quy chế dân chủ và được tham vấn tại nơi làm việc
để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tham gia quản lý theo nội quy
của người sử dụng l...
CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM
Việc làm là mọi hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm
(Bộ luật Lao động)
Người có VL là người làm việc trong các lĩnh vực, ngành nghề, dạng hoạt động
có ích, không bị pháp luật ngăn cấm, đem lại thu nhập để nuôi sống bản thân và
gia đình, đồng thời góp một phần cho xã hội.
Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc
theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người
sử dụng lao động.
Chính sách việc làm: là tổng thể các quan điểm, mục tiêu, giải pháp và công
cụ nhằm tạo việc làm và sử dụng có hiệu quả nguồn lực xã hội.
Nói cách khác, CSVL là sự thể chế hóa pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực
việc làm, là hệ thống các quan điểm, phương hướng mục tiêu và giài pháp giải
quyết VL cho NLĐ.
2. Phân loại chính sách việc làm
- Theo ngành kinh tế:
+ Ngành Nông – Lâm nghiệp
+ Ngành Công nghiệp – xây dựng
+ Ngành thương mại – dịch vụ
- Theo thành phần kinh tế:
+ Thành phần kinh tế Nhà nước
+ Thành phần kinh tế tập thể
+ Thành phần kinh tế cá thể
- Theo khu vực:
+ Khu vực thành thị
Báo cáo thực tế môn Chính sách xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tế môn Chính sách xã hội - Người đăng: Diễm Ngỗng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Báo cáo thực tế môn Chính sách xã hội 9 10 848