Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp công tác xã hội

Được đăng lên bởi sonnguyen989gl-gmail-com
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 714 lần   |   Lượt tải: 6 lần
LỜI NÓI ĐẦU
I.

Lý do chọn đề tài
Đã từ lâu đời nước ta là một nước nông nghiệp, người dân chủ yếu sống dựa vào

hoạt động sản xuất nông nghiệp là chính, trải qua nhiều cuộc kháng chiến trường kỳ bảo
đế quốc xâm lược. Sau chiến tranh kinh tế nước nhà đang phải ghánh chịu hậu quả nặng
nề của chiến tranh tàn phá, đồng ruộng bị cày xới khiến nhiều người dân không còn đất đê
sản xuất lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế. Hiện nước ta đang còn trên 70% dân số
cả nước sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, chính vì điều đó mà dân số nằm trong diện
nghèo đói chiếm tỷ lệ lớn. Chính phủ Việt Nam hàng năm cũng đã có nhiều chính sách
nhằm hỗ trợ những hộ nghèo đê làm giảm đi một phần nào đó khó khăn trong cuộc sống
của họ như cấp thẻ bảo hiêm y tế miễn phí, miễn giảm học phí cho con em hộ nghèo...
điều đó cũng như là sự động viên và quan tâm của nhà nước đối với người nghèo trong
nước với tinh thần lá lành đùm lá rách.
Xã iapeng huyện phú thiện tỉnh gia lai công việc chủ yếu của người dân là nông nghiệp
nên cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, số lượng hộ nghèo trong huyện chiếm con
số khá lớn, số hộ dân tọc thiêu số nghèo trong xã lớn và chiếm chhur yếu hộ nghèo trong
xã. Nhận thấy vấn đề nghèo đói đang là vấn đề khó khăn và lâu dài, cần phải có sự quan
tâm cần thiết vì thế tôi đã chọn đề tài: “Thực trạng về công tác xóa đói giảm nghèo tại
xã iapeng huyện phú thiện tỉnh gia lai” làm đề tài thực tập tốt nghiệp. Bên cạnh đó lĩnh
vực công tác xã hội tại Việt Nam hiện nay đang đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh
vực xã hội như: bảo trợ xã hội, công tác xã hội cá nhân gia đình, công tác xã hội nhóm...
mục đích của ngành công tác xã hội hướng tới quyền con người, phục vụ lợi ích và trợ
giúp các đối tượng yếu thế trong xã hội nhằm giúp cho họ có được sự phát triên bình
thường, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Trong đó công tác xã hội cá nhân gia đình
hướng tới giúp đối tượng yếu thế trong xã hội có thê vượt qua khó khăn, thay đổi nhận
thức vươn lên trong cuộc sống. Nhận thấy trong quá trình tìm hiêu về địa điêm thực tập
còn có nhiều đối tượng còn đang chịu cuộc sống khó khăn vì vậy chương III phần công
tác xã hội cá nhân...

I. 
 !"
"#$%&'($)*+,(+-.$"
)%/01(+$,23)$4
*(,5(.2%+*+6&7
$%&!"8(#+9+:!*+0;6(<=>?
$ !"'!8*9@("
A"9B0C'DE:F9*',
@G(/HA"7$I"9+9+:("
J&K.$"7L'L$J'""MA"000
*9F!<!)!A"("
!I,N,(,0
OMPQ!
<6*+9+:/A"(""
+,J7A"("%!(A"("
%0E3&!&*A"9!&*+9+:!I$9 )
I!8J*RSThc trng v công tc xa đi gim ngho ti
x * 30U<#9V
! ,%#DE9!(6)(J(",V
! %R.$"(/%,%,8,%9000
W',%)*"W!W/'!(/
P,/("%@P"J9/,(7.8
$.+9+:("0T("9,%,8
P/("%97!/)+9+:X3
Y!Z<("0E3&("),(887!*27 3
69*/62+9+:!8!3Z[[[I
,%,J*Rcông tc x hi vi ngưi ngho ti x M
P 7".,","0E@87!*A"
1
Báo cáo tốt nghiệp công tác xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tốt nghiệp công tác xã hội - Người đăng: sonnguyen989gl-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp công tác xã hội 9 10 188