Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp CTXH

Được đăng lên bởi hphuongph
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1172 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Trêng §¹i häc L§XH

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp.

Lêi nãi ®Çu

w

LÞch sö ®Êu tranh c¸ch m¹ng cña d©n téc ta lµ mét thiªn anh
hïng ca bÊt diÖt tiÕp nèi truyÒn thèng vÎ vang cña d©n téc, díi sù
l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam vµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh,
nh©n d©n ta ®· ®oµn kÕt mét lßng ®¸nh th¾ng mäi kÎ thï x©m lîc,
x©y dùng Nhµ níc x· héi chñ nghÜa cña d©n, do d©n vµ v× d©n.
Trong c¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m lîc, nh©n d©n x·
Song An ®· tiÔn ®a hµng ngh×n lît ngêi con lªn ®êng chiÕn ®Êu, phôc vô
chiÕn ®Êu trªn kh¾p c¸c chiÕn trêng, hËu qu¶ chiÕn tranh ®Ó l¹i cßn rÊt
nÆng nÒ, ngµy nay chiÕn tranh ®· lïi vµo qu¸ khø.
Víi ®¹o lý cña d©n téc: “Uèng níc nhí nguån”, “¡n qu¶ nhí
ngêi trång c©y”, §¶ng, Nhµ níc vµ nh©n d©n ta ®· hÕt søc tr©n träng
vµ ch¨m sãc nh÷ng th¬ng binh, bÖnh binh, gia ®×nh liÖt sü, ngêi cã
c«ng víi níc. Song nh÷ng quan t©m ch¨m sãc ®ã dï cã cè g¾ng ®Õn
®©u còng cha thÓ ®Òn ®¸p ®îc nh÷ng hy sinh mÊt m¸t cña hä, vÊn ®Ò
®Æt ra cho §¶ng vµ Nhµ níc ta lóc nµy lµ ph¶i cã chÝnh s¸ch cho c«ng
t¸c ®Òn ¬n ®¸p nghÜa.
§Ó x©y dùng mét Nhµ níc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa trë nªn
giµu m¹nh, phån vinh, cã mét x· héi c«ng b»ng vµ v¨n minh trong
®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ l¹c hËu, hËu qu¶ cña chiÕn tranh tµn ph¸ vÉn
cßn hiÖn h÷u th× bªn c¹nh viÖc ch¨m lo ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hïng
m¹nh th× ph¶i quan t©m ®Õn viÖc ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c¸c chÝnh
s¸ch u ®·i x· héi cho ®èi tîng lµ nh÷ng ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng.
Víi nh÷ng lý do trªn em xin trän ®Ò tµi: “Thùc hiÖn chÝnh s¸ch -

u ®·i x· héi ®èi víi ngêi cã c«ng x· Song An – Thùc tr¹ng vµ gi¶i
ph¸p” nh»m môc ®Ých t×m hiÓu chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc,
nguyªn nh©n vµ thùc tr¹ng vÒ viÖc x· héi ho¸ c«ng t¸c ch¨m sãc ®êi
sèng ngêi cã c«ng ë x· Song An. §ång thêi em còng hy väng r»ng
b»ng kiÕn thøc mµ m×nh ®· ®îc häc sÏ gãp phÇn nhá nµo ®ã vµo
c«ng t¸c ch¨m sãc ngêi cã c«ng cña x· Song An. MÆt kh¸c ®©y còng

-1-

Sinh viªn: NguyÔn Minh HiÓn

Trêng §¹i häc L§XH

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp.

lµ c¬ së gióp em bæ sung thªm ®îc kiÕn thøc cña m×nh nh»m phôc
vô tèt h¬n cho viÖc häc tËp vµ c«ng t¸c sau nµy.
Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn b¸o c¸o thùc tËp cña em khã tr¸nh
khái nh÷ng s¬ xuÊt, thiÕu sãt. RÊt mong ®îc c¸c thÇy c« gióp ®ì vµ
§¶ng uû – UBND x· Song An t¹o mäi ®iÒu kiÖn trong thêi gian thùc
tËp t¹i x· ®Ó em hoµn thµnh tèt ®ît thùc tËp tèt nghiÖp nµy.

Xin tr©n träng c¶m ¬n!
Song An, ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 2010
Sinh viªn thùc tËp

NguyÔn Minh HiÓn

Lêi c¶m ¬n
§Ó hoµn thµnh ®îc bµi b¸o c¸o thùc tËp nµy ngoµi sù cè ...
Trêng §¹i häc L§XH B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp.
w
Lêi nãi ®Çu
LÞch ®Êu tranh ch m¹ng cña n téc ta mét thiªn anh
hïng ca bÊt dt tiÕp nèi truyÒn thèng vang cña d©n téc, díi
l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam vµ Chñ tÞch ChÝ Minh,
nh©n n ta ®· ®oµn t mét lßng ®¸nh th¾ng i t x©m lîc,
x©y dùng Nníc héi chñ nghÜa cña d©n, do d©n d©n.
Trong c¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m lîc, nh©n n x·
Song An ®· tiÔn ®a hµng ngh×n t ngêi con lªn ®êng chiÕn ®Êu, phôc vô
chiÕn ®Êu trªn kh¾p c¸c chiÕn trêng, hËu qu chiÕn tranh ®Ó i cßn rÊt
nÆng nÒ, ngµy nay chiÕn tranh ®· lïi vµo qu¸ khø.
Víi ®¹o cña d©n téc: ng c n nguån, ¡n qu¶ nhí
ngêi trång c©y, §¶ng, Nhµ níc vµ nh©n d©n ta ®· hÕt søc tr©n träng
ch¨m sãc nh÷ng th¬ng binh, bÖnh binh, gia ®×nh liÖt sü, ngêi
c«ng víi níc. Song nh÷ng quan t©m ch¨m sãc ®ã cè g¾ng ®Õn
®©u còng cha thÓ ®Òn ®¸p ®îc nh÷ng hy sinh t t cña hä, vÊn ®Ò
®Æt ra cho §¶ng vµ Nhµ níc ta lóc nµy ph¶i chÝnh ch cho c«ng
t¸c ®Òn ¬n ®¸p nghÜa.
§Ó x©y dùng t Nhµ níc ViÖt Nam héi chñ nghÜa trë n
giµu m¹nh, phån vinh, mét héi ng b»ng v¨n minh trong
®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ c hËu, u qu¶ cña chiÕn tranh tµn ph¸ vÉn
cßn hiÖn h÷u th× bªn c¹nh viÖc ch¨m lo ph¸t triÓn nÒn kinh hïng
m¹nh th× ph¶i quan t©m ®Õn viÖc ph¸t triÓn hoµn thiÖn c¸c chÝnh
s¸ch u ®·i x· héi cho ®èi ng lµ nh÷ng ni cã c«ng víi c¸ch m¹ng.
Víi nh÷ng lý do trªn em xin trän ®Ò tµi:
Thùc hiÖn chÝnh s¸ch -
u ®·i héi ®èi víi ngêi c«ng Song An
Thùc tr¹ng gi¶i
ph¸p
nh»m môc ®Ých t×m hiÓu chÝnh ch cña §¶ng Nhµ níc,
nguyªn nh©n vµ thùc tr¹ng viÖc héi ho¸ c«ng t¸c ch¨m sãc ®êi
sèng ngêi c«ng ë Song An. §ång thêi em còng hy väng r»ng
b»ng kiÕn thøc m×nh ®· ®îc häc gãp phÇn nhá nµo ®ã vµo
c«ng t¸c ch¨m sãc ngêi c«ng cña Song An. t kh¸c ®©y còng
Sinh viªn: NguyÔn Minh HiÓn
-1-
Báo cáo tốt nghiệp CTXH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tốt nghiệp CTXH - Người đăng: hphuongph
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp CTXH 9 10 485