Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Vấn đề thể loại và ranh giới thể loại trong một số tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI.doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 621 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vấ n đ ề  th ể  loạ i và ranh gi ớ i th ể  lo ại trong m ột s ố ti ểu
thuy ết Vi ệt Nam đầ u th ế  k ỉ  XXI
Hoàng C ẩm Giang
“Thể loại và ranh giới thể loại…” - Thực ra, bản thân tiêu đề này, tưởng bao hàm
một nghịch lí: đã định rõ phạm vi thể loại là “tiểu thuyết”, vậy thì việc giải quyết “ranh giới
thể loại” ở đây có thực sự là một việc cần thiết và có ý nghĩa?
Từ “genres” (thể loại) là nguyên bản tiếng Pháp và nghĩa đơn giản là loại, hoặc kiểu.
Từ này có quan hệ chặt chẽ với một từ khác là “genus” thường được sử dựng trong ngành
sinh học để phân loại những nhóm lớn của những loại thực vật hoặc động vật giống nhau,
một “genus” thường gồm vài loại. Các nhà khoa học của chúng ta có thể quả quyết xếp các
động, thực vật vào một “genus” nào đó, bởi AND hay bản đồ gen của một cá thể sống sẽ
quyết định nó thuộc về chủng loại nào. Tuy nhiên, với văn học nói riêng và các ngành nghệ
thuật nói chung, việc xác định thể loại không thể chính xác và cho kết quả đơn nhất như
vậy. Thay vào đó, “thể loại” trở thành một thuật ngữ tiện dụng, linh hoạt và mang tính
tương đối khá cao. Như vậy, bản thân sự phát triển ngày càng đa dạng, phong phú, tinh tế
của văn học cũng như thể loại văn học cho thấy không thể dùng một thước đo cũ xưa hoặc
bất biến để xác quyết sự phát triển của một thể loại - nhất là với một thể loại đặc biệt như
tiểu thuyết.
Trong công trình nghiên cứu nổi tiếng: “Tiểu thuyết như một thể loại văn học”,
Bakhtin - nhà khoa học nhân văn lỗi lạc người Nga đã nhận định: “Tiểu thuyết là thể loại
văn chương duy nhất đang biến chuyển và chưa định hình (…) Nòng cốt thể loại của tiểu
thuyết chưa hề rắn lại và chúng ta chưa thể dự đoán được hết những khả năng uyển chuyển
của nó”[i]. Luận giải cho điều này, Bakhtin viết: “Đó là thể loại duy nhất nảy sinh và được
nuôi dưỡng bởi thời đại mới của lịch sử thế giới và vì thế mà thân thuộc sâu sắc với thời
đại ấy, trong khi đó thì các thể loại lớn khác chỉ được thời đại mới kế thừa ở dạng đã hoàn
tất (…) do đó nó phản ánh sâu sắc hơn, cơ bản hơn, nhạy bén hơn bản thân hiện thực. Chỉ
kẻ biến đổi mới hiểu được sự biến đổi”[ii]. Chính bản chất năng động đặc biệt của tiểu
thuyết đã quyết định cách thế tồn tại cũng như xu thế phát triển đặc biệt không kém của nó
trong lòng các thể loại văn học khác: “nó lấn át thể loại này, thu hút thể loại kia vào trong
cấu trúc của mình, biện giải lại và sắp xếp lại trọng tâm cho chúng (…) Vào những thời đại
mà tiểu thuyết thống ngự, hầu hết các thể loại ít hay nhiều đều bị “tiểu thuyết hóa” (…)...
V n đ th lo i và ranh gi i th lo i trong m t s ti u
thuy t Vi t Nam đ u th k XXIế ế
Hoàng C m Giang
Thể loại ranh giới thể loại… - Thực ra, bản thân tiêu đề này, tưởng bao hàm
một nghịch lí: đã định rõ phạm vi thể loại là “tiểu thuyết”, vậy thì vic giải quyết “ranh giới
thể loại” ở đây có thực sự là một việc cần thiết và có ý nghĩa?
Từ “genres” (thể loại) là nguyên bản tiếng Pháp và nghĩa đơn giản là loại, hoặc kiểu.
Từ này quan hệ chặt chẽ với một từ khác “genus” thường được sử dựng trong ngành
sinh học để phân loại những nhóm lớn của những loại thực vật hoặc động vật giống nhau,
một “genus” thường gồm vài loại. Các nhà khoa học của chúng ta có thể quả quyết xếp các
động, thực vật vào một “genus” nào đó, bởi AND hay bản đ gen của một thể sống sẽ
quyết định nó thuộc về chủng loại nào. Tuy nhiên, với văn học nói riêng và các ngành nghệ
thuật nói chung, việc xác định thể loại không thể chính xác cho kết quả đơn nhất như
vậy. Thay vào đó, “thể loại” trở thành một thuật ngữ tiện dụng, linh hoạt mang tính
tương đối khá cao. Như vậy, bản thân sự phát triển ngày càng đa dạng, phong phú, tinh tế
của văn học cũng như thể loại n học cho thấy không thể dùng một thước đo cũ xưa hoặc
bất biến đểc quyết sự phát triển của một thể loại - nhất với một thể loại đặc biệt như
tiểu thuyết.
Trong công trình nghiên cứu nổi tiếng: “Tiu thuyết như một thể loại văn học”,
Bakhtin - nhà khoa học nhân văn lỗi lạc người Nga đã nhận định:Tiểu thuyết thể loại
văn chương duy nhất đang biến chuyển chưa định hình (…) Nòng cốt thể loại của tiểu
thuyết chưa hề rắn lại và chúng ta chưa thể dự đoán được hết những khả năng uyển chuyển
của [i]. Luận giải cho điều này, Bakhtin viết:Đó là thể loại duy nhất nảy sinh và được
nuôi dưỡng bởi thời đại mới của lịch sử thế giới và thế thân thuộc sâu sắc với thời
đại ấy, trong khi đó thì các thể loại lớn khác chỉ được thời đại mới kế thừa ở dạng đã hoàn
tất (…) do đó nó phản ánh sâu sắc hơn, cơ bản hơn, nhạy bén hơn bản thân hiện thực. Chỉ
kẻ biến đổi mới hiểu được sự biến đổi[ii]. Chính bản chất năng động đặc biệt của tiểu
thuyết đã quyết định cách thế tồn tại cũng như xu thế phát triển đặc biệt không kém của
trong lòng các thể loại văn học khác:nó lấn át thể loại này, thu hút thể loại kia vào trong
cấu trúc của mình, biện giải lại và sắp xếp lại trọng tâm cho chúng (…) Vào những thời đại
mà tiểu thuyết thống ngự, hầu hết các thể loại ít hay nhiều đều bị “tiểu thuyết hóa” (…) bắt
đầu vang âm một cách mới, khác hẳn âm hưởng của chúngnhững thời đại mà trong nền
văn học lớn chưa có tiểu thuyết[iii]. Chính tiềm năng phối kết, thu hút, đồng hóa mạnh mẽ
các thể loại khác khiến cho tiểu thuyết luôn có xu hướng cách tân xét cả về kh năng lẫn
Báo cáo Vấn đề thể loại và ranh giới thể loại trong một số tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI.doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Vấn đề thể loại và ranh giới thể loại trong một số tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI.doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Báo cáo Vấn đề thể loại và ranh giới thể loại trong một số tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI.doc 9 10 93