Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Xu hướng hội nhập tam giáo trong tư tưởng Việt Nam thế kỷ XVIII.doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Saturday, February 26, 2011

XU HƯỚNG HỘI NHẬP TAM GIÁO TRONG TƯ TƯỞNG VIỆT NAM
THẾ KỶ XVIII
Nguyễn Kim Sơn[1]
Một số từ then chốt dùng trong bài viết:
Tam giáo: chỉ Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo, trong đó thừa nhận Nho giáo với tư cách một tôn
giáo đặc biệt. Trong bài viết có chỗ dùng Nho gia tương ứng với Nho giáo.
Hội nhập Tam giáo: Người viết không dùng Tam giáo đồng nguyên, mà sử dụng thuật ngữ Hội
nhập Tam giáo. Từ trước tới nay nhiều người dùngTam giáo đồng nguyên để chỉ cái chung, cái
không mâu thuẫn, cái hòa hợp của Tam giáo từ góc độ giải thích nguồn gốc, giống nhau về mục
đích và xuất phát điểm. Hội nhập Tam giáo chỉ tính khuynh hướng của vận động, sự điều chỉnh tư
tưởng của Nho, Phật, Đạo diễn ra ở một thời điểm cụ thể, có chủ thể và mục đích xác định.
Bản vị: Vị trí nền tảng, cốt lõi, chủ đạo.
Tịnh hành: Cùng chấp nhận và vận hành không bài trừ lẫn nhau.
Bài viết này bàn về hội nhập tam giáo nhưng góc nhìn hạn định trong phạm vi các hoạt động tư
tưởng của nhà nho, coi hội nhập Tam giáo như một biến thiên của Nho học, điều chỉnh của Nho
học mà chưa bao quát các trước thuật của Phật giáo và Đạo gia có liên quan tới vấn đề này.

1. Khung cảnh hội nhập Tam giáo
Hiện còn khá nhiều tư liệu đủ để thấy rõ, hội nhập tam giáo là một xu hướng mạnh của tư tưởng
Việt Nam thế kỷ XVIII. Tầng lớp trí thức Nho học, lực lượng hộ trì tư tưởng Nho gia thời kỳ này có
những hoạt động thực tiễn và thảo luận tư tưởng có phần xa rời tinh thần của Nho gia chính thống,
dung hợp Phật Đạo một cách “ tự nhiên” đến mức khó hiểu.
Ngô Thì Sĩ, một người từng dâng lên chúa Trịnh nhiều bản điều trần mong muốn chấn hưng nho
phong sĩ khí, cầu thực học, theo đuổi kinh thế đúng theo lý tưởng trí quân trạch dân của nhà nho lại
là người lập tượng thờ cả ba vị Khổng tử, Thích Ca và Lão tử, viết bài Ký động Nhị Thanh và bài
Ký trùng tu đền Tam giáo, lại viết Sớ hợp tế Tam giáo với tinh thần hoà hợp Tam giáo rất rõ rệt.

Trạng nguyên Nho học Trịnh Tuệ, người mà một cách hợp pháp, được coi là lực lượng đại diện cho
bộ mặt tinh thần của Nho sĩ đương thời đã viết Tam giáo nhất nguyên thuyết như một tuyên ngôn về
quan điểm hoà đồng tam giáo. Lê Quý Đôn bàn khá nhiều về Phật giáo trong các trước tác. Ngô Thì
Nhậm người đã từng thể hiện tinh thần chính thống cao độ nhất của Nho gia đương thời khi viết
Xuân thu quản kiến, lại đã viết Đại chân viên giác thanh như một thiền sư thực thụ. Thậm chí ông
còn mang hoài bão thành một người kế tục vẻ vang sự nghiệp của các vị tổ sư đời Trần. Phan Huy
...
Saturday, February 26, 2011
XU HƯỚNG HỘI NHẬP TAM GIÁO TRONG TƯ TƯỞNG VIỆT NAM
THẾ KỶ XVIII
Nguyễn Kim Sơn
[1]
Một số từ then chốt dùng trong bài viết:
Tam giáo: chỉ Nho giáo, Phật giáo Đạo giáo, trong đó thừa nhận Nho giáo với cách một tôn
giáo đặc biệt. Trong bài viết có chỗ dùng Nho gia tương ứng với Nho giáo.
Hội nhập Tam giáo: Người viết không dùng Tam giáo đồng nguyên, sử dụng thuật ngữ Hội
nhập Tam giáo. Từ trước tới nay nhiều người dùngTam giáo đồng nguyên để chỉ cái chung, cái
không mâu thuẫn, cái hòa hợp của Tam giáo từ góc độ giải thích nguồn gốc, giống nhau về mục
đích xuất phát điểm. Hội nhập Tam giáo chỉ tính khuynh hướng của vận động, sự điều chỉnh
tưởng của Nho, Phật, Đạo diễn ra ở một thời điểm cụ thể, có chủ thể và mục đích xác định.
Bản vị: Vị trí nền tảng, cốt lõi, chủ đạo.
Tịnh hành: Cùng chấp nhận và vận hành không bài trừ lẫn nhau.
Bài viết này bàn về hội nhập tam giáo nhưng góc nhìn hạn định trong phạm vi các hoạt động
tưởng của nhà nho, coi hội nhập Tam giáo như một biến thiên của Nho học, điều chỉnh của Nho
học mà chưa bao quát các trước thuật của Phật giáo và Đạo gia có liên quan tới vấn đề này.
1. Khung cảnh hội nhập Tam giáo
Hiện còn khá nhiều liệu đủ để thấy rõ, hội nhập tam giáo một xu hướng mạnh của tưởng
Việt Nam thế kỷ XVIII. Tầng lớp trí thức Nho học, lực lượng hộ trì tư tưởng Nho gia thời kỳ này
những hoạt động thực tiễn thảo luận tưởng phần xa rời tinh thần của Nho gia chính thống,
dung hợp Phật Đạo một cách “ tự nhiên” đến mức khó hiểu.
Ngô Thì Sĩ, một người từng dâng lên chúa Trịnh nhiều bản điều trần mong muốn chấn hưng nho
phong sĩ khí, cầu thực học, theo đuổi kinh thế đúng theo lý tưởng trí quân trạch dân của nhà nho lại
người lập tượng thờ cả ba vị Khổng tử, Thích Ca Lão tử, viết bài động Nhị Thanh bài
Ký trùng tu đền Tam giáo, lại viết Sớ hợp tế Tam giáo với tinh thần hoà hợp Tam giáo rất rõ rệt.
Báo cáo Xu hướng hội nhập tam giáo trong tư tưởng Việt Nam thế kỷ XVIII.doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Xu hướng hội nhập tam giáo trong tư tưởng Việt Nam thế kỷ XVIII.doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Báo cáo Xu hướng hội nhập tam giáo trong tư tưởng Việt Nam thế kỷ XVIII.doc 9 10 908